Förfarande : 2018/2975(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0582/2018

Ingivna texter :

B8-0582/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0530

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 204kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))  
B8‑0582/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget(1) (den nya budgetförordningen), särskilt artikel 61 avseende intressekonflikter,

–  med beaktande av de frågor som det tjeckiska piratpartiet sände till kommissionen den 2 augusti 2018,

–  med beaktande av det officiella klagomål som Transparency International i Tjeckien lämnades in till kommissionen den 19 september 2018,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska kommissionens rättstjänst av den 19 november 2018 Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Rådet antog den nya budgetförordningen den 18 juli 2018. Artikel 61 i budgetförordningen, som innehåller ett förbud mot intressekonflikter, trädde i kraft den 2 augusti 2018.

B.  I artikel 61.1 i budgetförordningen (jämförd med artikel 61.3) fastställs

(i)  en negativ skyldighet för aktörer i budgetförvaltningen att undvika intressekonflikter i samband med EU:s budget,

(ii)  en positiv skyldighet för aktörer i budgetförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att en intressekonflikt uppstår vid utförandet av uppgifter inom deras behörighet och att åtgärda situationer som ur objektiv synvinkel kan uppfattas som en intressekonflikt.

C.  EU-domstolens rättspraxis (2) fastställer följande: ”En intressekonflikt är i sig och objektivt sett en allvarlig brist. För att bedöma denna finns det inte anledning att beakta berörda parters avsikter och goda eller onda tro.” Kommissionen är skyldig att avbryta stödutbetalningar från EU i de fall där det föreligger allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemen och där det avslöjats oupptäckta, orapporterade och icke korrigerade allvarliga oegentligheter i samband med intressekonflikter.

D.  Den 19 september 2018 lämnade Transparency International i Tjeckien in ett formellt klagomål till kommissionen och hävdade att den tjeckiske premiärministern, Andrej Babiš, upprepade gånger hade brutit mot EU:s och Tjeckiens lagstiftning om intressekonflikter.

E.  Andrej Babiš har också avslöjats som den verkliga huvudmannen bakom Agrofert, dvs. det bolag som via investeringsbolag, som han är grundare och samtidigt förmånstagare till, kontrollerar Agrofert-gruppen.

F.  Företag som också ingår i Agrofert-gruppen deltar i projekt som subventioneras genom Tjeckiens landsbygdsutvecklingsprogram, vilket i sin tur finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

G.  Företag som ingår i Agrofert-gruppen har mottagit betydande belopp från de europeiska struktur- och investeringsfonderna under perioden 2014–2020, från 42 miljoner euro 2013 till 82 miljoner euro 2017.

H.  Enligt inkomstdeklarationen för tjeckiska statliga tjänstemän erhöll Andrej Babiš via sina investeringsbolag en inkomst från Agrofert-gruppen på 3,5 miljoner euro under de första 6 månaderna 2018.

I.  I september 2018 beslutade parlamentets budgetkontrollutskott att behandla denna fråga inom ramen för det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, närmare bestämt vid utfrågningar av de mest berörda kommissionsledamöterna.

J.  Dessa utfrågningar gav inte ledamöterna tydliga och tillräckliga svar på det aktuella läget avseende den tjeckiska premiärministerns potentiella intressekonflikter.

K.  Den 1 december 2018 publicerade europeiska nyhetsmedier, såsom the Guardian, Le Monde och Süddeutsche Zeitung, uppgifter om det rättsliga yttrandet från kommissionens rättstjänst som bekräftar Andrej Babiš intressekonflikter.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över Tjeckiens bristande efterlevnad av artikel 61.1 i förordning (EU) 2018/1046 avseende den tjeckiske premiärministerns intressekonflikt och hans kopplingar till Agrofert-gruppen.

2.  Europaparlamentet beklagar alla typer av intressekonflikter som skulle kunna äventyra genomförandet av EU:s budget och undergräva EU-medborgarnas förtroende för en korrekt förvaltning och hantering av EU:s skattebetalares pengar. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att nolltolerans gäller och att det inte råder någon dubbelmoral i fråga om EU-politikers intressekonflikter, och att inte hitta på ursäkter för förseningar när man skyddar unionens ekonomiska intressen.

3.  Europaparlamentet påminner om sitt beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för budgetåret 2015(3), där man ”konstaterar att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) inledde administrativa utredningar [....] i Tjeckien för ett projekt som kallas ”Stork Nest”, på grundval av påstådda oegentligheter”, och ”uppmanar kommissionen att informera parlamentets ansvariga utskott omedelbart när utredningen har avslutats”. Parlamentet påminner om sitt beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för budgetåret 2016(4), där man ”gläder sig över att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har slutfört sin administrativa utredning av det tjeckiska projektet storkboet”, ”noterar att Olafs ärendeakt har offentliggjorts av tjeckiska medier” och ”beklagar att Olaf konstaterade allvarliga oegentligheter”.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta ansvar och lösa denna intressekonflikt.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en av sina prioriteringar fastställa aktivt undvikande av intressekonflikter, genom att föregå med gott exempel och vidta beslutsamma åtgärder om man konfronteras med ett sådant fall i sina egna led eller i sin egenskap av fördragets väktare.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål och på grundval juridisk rådgivning från sin egen rättstjänst fatta ett officiellt beslut om klagomålet från Transparency International i Tjeckien, och med utgångspunkt i detta beslut genomföra nödvändiga korrigerande åtgärder och förfaranden för att ändra en eventuellt olaglig situation.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla EU:s regeringschefer och statliga tjänstemän att proaktivt använda den nya budgetförordningen, särskilt artikel 61 avseende intressekonflikter, i syfte att förhindra situationer som skadar EU:s eller medlemsstaternas anseende, demokratin och EU:s ekonomiska intressen, och att fungera som förebild för ett arbete som utförs för det allmännas bästa och inte för personlig vinning.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas nationella parlament att se till att ingen nationell lagstiftning om förebyggande av intressekonflikter strider mot andan i EU:s nya budgetförordning.

9.  Europaparlamentet begär att kommissionen fullt ut ska undersöka lagligheten i alla EU-stöd som betalats till Agrofert-gruppen sedan Andrej Babiš tog plats i den tjeckiska regeringen, eftersom yttrandet från kommissionens rättstjänst också pekar på en eventuell intressekonflikt för den tjeckiska premiärministern under 2014 då han var finansminister.

10.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska offentliggöra alla handlingar som rör en eventuell intressekonflikt gällande Tjeckiens premiärminister och jordbruksminister, och förklara vilka åtgärder den avser att vidta för att komma till rätta med situationen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra in all EU-finansiering till Agrofert fram till dess att intressekonflikten har utretts och lösts till fullo.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att återkräva alla olagligt eller felaktigt utbetalda medel.

13.  Europaparlamentet insisterar på full transparens kring alla eventuella förbindelser mellan Andrej Babiš och Agrofert-gruppen, och betonar att dessa förbindelser inte får inkräkta på hans roll som Tjeckiens premiärminister.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att förhindra intressekonflikter i samband med förhandlingarna om EU:s framtida budget och nästa fleråriga budgetram, i enlighet med artikel 61.1 i budgetförordningen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och Tjeckiens regering och parlament.

 

(1)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl mot revisionsrätten, dom av den 15 juni 1999 – mål T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0143.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2018)0121.

Senaste uppdatering: 12 december 2018Rättsligt meddelande