Procedure : 2018/2975(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0583/2018

Indgivne tekster :

B8-0583/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0530

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 178kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))  
B8-0583/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere afgørelser og beslutninger om decharge til Kommissionen(1) for årene 2014, 2015 og 2016,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget(2) (den nye finansforordning), særlig artikel 61 om interessekonflikter,

–  der henviser til de forespørgsler til Kommissionen, som blev sendt af det tjekkiske piratparti den 2. august 2018,

–  der henviser til den officielle klage, som blev indgivet til Kommissionen af Transparency International Czech Republic den 19. september 2018,

–  der henviser til udtalelse af 19. november 2018 fra Kommissionens Juridiske Tjeneste om virkningen af artikel 61 i den nye finansforordning (interessekonflikter) på betalinger fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde),

–  der henviser til den præsentation, som Kommissionens Generaldirektorat for Budget gav Parlamentets Budgetkontroludvalg den 20. november 2018, om reglerne for interessekonflikter i 2018-finansforordningen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at bestemmelsen om interessekonflikter i 2012-finansforordningen ikke udtrykkeligt fandt anvendelse på delt forvaltning, men at medlemsstaterne var forpligtet til at sikre en effektiv intern kontrol, herunder undgåelse af interessekonflikter;

B.  der henviser til, at reglerne for offentlige udbud forpligter medlemsstaterne til at undgå interessekonflikter (artikel 24 i direktiv 2014/24/EU(3)), herunder direkte eller indirekte personlige interesse, og at der i forbindelse med situationer, som kan opfattes som en interessekonflikt, eller specifikke forpligtelser inden for delt forvaltning (f.eks. forordning (EU) nr. 1303/2013(4)), allerede er fastlagt regler;

C.  der henviser til, at Rådet vedtog den nye finansforordning den 18. juli 2018; der henviser til, at artikel 61 i finansforordningen, som forbyder interessekonflikter, trådte i kraft den 2. august 2018;

D.  der henviser til, at artikel 61, stk. 1, i finansforordningen (sammenholdt med artikel 61, stk. 3) fastsætter:

i) en negativ forpligtelse for finansielle aktører til at forebygge interessekonflikter i forhold til EU-budgettet

ii) en positiv forpligtelse for finansielle aktører til at træffe passende foranstaltninger for at undgå, at der opstår interessekonflikt i de funktioner, der henhører under deres ansvar, og for at afhjælpe situationer, der objektivt set kan opfattes som en interessekonflikt;

E.  der henviser til, at EU-Domstolens retspraksis(5) har fastslået, at "sammenblandingen af interesser objektivt set i sig selv [nemlig udgør] en så alvorlig mangel, at det ikke er nødvendigt ved bedømmelsen heraf at tage hensyn til de impliceredes hensigter og til, om de var i god eller ond tro"; der henviser til, at Kommissionen er forpligtet til at indstille udbetalingen af EU-midler i tilfælde, hvor der er alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemernes funktion, og hvor der er konstateret uopdagede, urapporterede og ukorrigerede alvorlige uregelmæssigheder med hensyn til interessekonflikter;

F.  der henviser til, at Transparency International Czech Republic den 19. september 2018 indgav en formel klage til Kommissionen og hævdede, at den tjekkiske premierminister, Andrej Babiš, gentagne gange havde overtrådt EU's og den tjekkiske lovgivning om interessekonflikter;

G.  der henviser til, at det er blevet afsløret, at den tjekkiske premierminister også er den reelle ejer af Agrofert, dvs. det kontrollerende selskab i Agrofert-koncernen, via trustfondene AB I og AB II, der ikke kan betragtes som såkaldte "blind trusts", og hvor han både er stifter og den eneste begunstigede;

H.  der henviser til, at virksomheder, som også er en del af Agrofert-koncernen, deltager i projekter, som modtager støtte fra Den Tjekkiske Republiks program for udvikling af landdistrikterne, som igen finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne;

I.  der henviser til, at virksomheder, som er en del af Agrofert-koncernen, i perioden 2014-2020 modtog betydelige beløb fra ESI-fondene på mellem 42 mio. EUR i 2013 og 82 mio. EUR i 2017;

J.  der henviser til, at det af indkomsterklæringen for tjekkiske indehavere af offentlige hverv fremgår, at Babiš i de første seks måneder af 2018 havde en indtægt på 3,5 mio. EUR fra Agrofert-koncernen via sine trustfonde;

K.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange i sine årlige betænkninger om decharge til Kommissionen i 2016, 2017 og 2018 opfordrede Kommissionen til at fremskynde en efterprøvende regnskabsafslutning, der blev indledt i januar 2016, for at få detaljerede og præcise oplysninger om risikoen for en interessekonflikt i forbindelse med den statslige landbrugsinterventionsfond i Den Tjekkiske Republik og understregede, at manglende opfyldelse af forpligtelsen til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forhindre en interessekonflikt i sidste ende kan medføre, at de tjekkiske kompetente myndigheder bliver nødt til at trække godkendelsen af betalingsorganet tilbage, og også føre til, at Kommissionen foretager en finansiel korrektion;

L.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg i september 2018 besluttede at behandle dette spørgsmål inden for rammerne af den årlige dechargeprocedure, navnlig i forbindelse med høringerne af de kommissærer, der var mest berørt af problemet;

M.  der henviser til, at de høringer af kommissærer, som blev afholdt af Budgetkontroludvalget som led i den årlige dechargeprocedure, ikke gav medlemmerne af Parlamentet tilstrækkelige og klare svar vedrørende situationen omkring den tjekkiske premierministers potentielle interessekonflikt;

N.  der henviser til, at europæiske medier, bl.a. The Guardian, Le Monde, De Standaard og Süddeutsche Zeitung, den 1. december 2018 offentliggjorde oplysninger om den juridiske udtalelse, som Kommissionens Juridiske Tjeneste havde afgivet, og som bekræftede den tjekkiske premierministers interessekonflikt;

1.  noterer sig, at Parlamentet i dechargebetænkningen for 2016 (vedtaget i april 2018) "glæder sig over, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har afsluttet den administrative undersøgelse af det tjekkiske projekt "stork nest", "noterer sig, at OLAF's sagsakt er blevet offentliggjort af de tjekkiske medier" og "beklager, at OLAF konstaterede alvorlige uregelmæssigheder";

2.  er dybt bekymret over Den Tjekkiske Republiks manglende overholdelse af artikel 61, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1046 for så vidt angår den tjekkiske premierministers interessekonflikt og hans forbindelser med Agrofert-koncernen;

3.  beklager enhver form for interessekonflikt, der kan bringe gennemførelsen af EU-budgettet i fare og undergrave EU-borgernes tillid til den korrekte forvaltning af EU-skatteydernes penge; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der gælder nultolerancepolitik og ingen dobbeltstandarder med hensyn til interessekonflikter hos politikere i EU, og til ikke at finde undskyldninger for forsinkelser, når Unionens finansielle interesser beskyttes;

4.  opfordrer Kommissionen til at gøre aktiv undgåelse af interessekonflikter til en af sine prioriteringer og til i sin egenskab af traktaternes vogter at træffe hurtige og effektive foranstaltninger i sådanne sager, navnlig hvis de nationale myndigheder undlader at træffe foranstaltninger med henblik på at forebygge interessekonflikter hos deres øverste repræsentanter;

5.  opfordrer Kommissionen til omgående at følge op på dette spørgsmål på grundlag af den udtalelse fra dens Juridiske Tjeneste, som blev afgivet som følge af klagen fra Transparency International Czech Republic, og til at gennemføre de nødvendige korrigerende foranstaltninger og procedurer med henblik på at afhjælpe enhver form for ulovlig situation, herunder en foranstaltning til at suspendere al EU-finansiering til Agrofert-koncernen, indtil interessekonflikten er blevet undersøgt og løst fuldt ud;

6.  opfordrer ligeledes alle EU's stats- og regeringschefer og indehavere af offentlige hverv til proaktivt at anvende den nye finansforordning, navnlig afsnittet om interessekonflikter, med henblik på at forebygge situationer, der er skadelige for EU's omdømme eller individuelle medlemsstaters omdømme, demokratiet eller EU's finansielle interesser, og til at tjene som et godt eksempel, der arbejder for almenvellet og ikke for egen vindings skyld;

7.  opfordrer medlemsstaternes nationale parlamenter til at sikre, at ingen national lovgivning om forebyggelse af interessekonflikter strider mod ånden i den nye finansforordning;

8.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at der udarbejdes og gennemføres handlingsplaner for interessekonflikter i de enkelte medlemsstater, og til at aflægge rapport til Parlamentet om de fremskridt, der gøres på dette område;

9.  noterer sig udtalelsen fra Kommissionens Juridiske Tjeneste om den nuværende tjekkiske premierministers mulige interessekonflikt i forbindelse med hans rolle som finansminister i 2014; kræver, at Kommissionen fuldt ud undersøger lovligheden af al EU-støtte, der er blevet udbetalt til Agrofert-koncernen, siden Babiš blev en del af den tjekkiske regering, under hensyntagen til den tidligere finansforordning, der fandt anvendelse før den 2. august 2018, og den del, som vedrører interessekonflikter;

10.  opfordrer Kommissionen til at stille alle dokumenter vedrørende sagen om eventuelle interessekonflikter hos den tjekkiske premierminister og ligeledes den tjekkiske landbrugsminister til rådighed for Budgetkontroludvalget;

11.  opfordrer Rådet og Parlamentets egne forhandlere om den flerårige finansielle ramme (FFR) til at insistere på fuld gennemsigtighed i alle forbindelser mellem Babiš og Agrofert-koncernen og sikre, at disse ikke griber forstyrrende ind i hans rolle som premierminister i Den Tjekkiske Republik, og til at træffe alle nødvendige og passende foranstaltninger til at forhindre eventuelle interessekonflikter i forhandlingerne om fremtidige EU-budgetter og FFR i overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1046;

12.  opfordrer Budgetkontroludvalget til at medtage forebyggelse af interessekonflikter og rapportering om foranstaltninger, der træffes i denne forbindelse, i den årlige dechargebetænkning til Kommissionen;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet samt til Den Tjekkiske Republiks regering og parlament.

 

(1)

EUT L 246 af 14.9.2016, s. 1, EUT L 252 af 29.9.2017, s. 1, og EUT L 248 af 3.10.2018, s. 1.

(2)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(3)

EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(4)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl mod Revisionsretten, dom af 15.6.1999, sag T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Seneste opdatering: 12. december 2018Juridisk meddelelse