Menettely : 2018/2975(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0583/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0583/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0530

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 264kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))  
B8‑0583/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöksensä ja päätöslauselmansa vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle vuosille 2014, 2015 ja 2016(1),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046(2) (uusi varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 61 artiklan, joka koskee eturistiriitoja,

–  ottaa huomioon Tšekin piraattipuolueen komissiolle 2. elokuuta 2018 lähettämät kysymykset,

–  ottaa huomioon Transparency International Czech Republic -järjestön komissiolle 19. syyskuuta 2018 tekemän virallisen kantelun,

–  ottaa huomioon komission oikeudellisen yksikön 19. marraskuuta 2018 antaman lausunnon uuden varainhoitoasetuksen 61 artiklan (eturistiriidat) vaikutuksesta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) suoritettaviin maksuihin: ”Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds”,

–  ottaa huomioon komission budjettipääosaston talousarvion valvontavaliokunnalle 20. marraskuuta 2018 pitämän esityksen eturistiriitoja koskevista säännöistä varainhoitoasetuksessa 2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2012 varainhoitoasetuksen eturistiriitasäännöstä ei sovellettu nimenomaisesti yhteistyöhön perustuvaan hallinnointiin, mutta jäsenvaltioita pyydettiin kuitenkin varmistamaan tehokas sisäinen valvonta, mukaan lukien eturistiriitojen välttäminen.

B.  ottaa huomioon, että julkisia hankintoja koskevat säännöt velvoittavat (direktiivin 2014/24/EU 24 artikla(3)) jäsenvaltioita välttämään eturistiriitoja, mukaan lukien suora tai välillinen henkilökohtainen etu, ja että sellaisia tilanteita, joita voidaan pitää eturistiriitoina, tai yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia koskevia erityisvelvoitteita koskevat säännöt (esimerkiksi asetus /EU) N:o 1303/2013(4)) ovat jo olemassa;

C.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi uuden varainhoitoasetuksen 18. heinäkuuta 2018; ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 61 artikla, jossa kielletään eturistiriidat, tuli voimaan 2. elokuuta 2018;

D.  ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohdassa (yhdessä 61 artiklan 3 kohdan kanssa) säädetään seuraavista:

i)  taloushallinnon toimijoita koskeva negatiivinen velvoite estää EU:n talousarvioon liittyvät eturistiriitatilanteet;

ii)  taloushallinnon toimijoita koskeva positiivinen velvoite toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, jotta estetään eturistiriidan syntymisen vastuullaan olevissa tehtävissä ja puuttua tilanteisiin, joita voidaan objektiivisesti tarkasteltuna pitää eturistiriitoina;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön(5) mukaan ”eturistiriita on itsessään ja objektiivisesti tarkasteltuna vakava toimintahäiriö, eikä sen oikeudellisessa luonnehdinnassa ole tarpeen ottaa huomioon kyseessä olevien henkilöiden aikomuksia tai vilpitöntä tai vilpillistä mieltä”; ottaa huomioon, että komissio on velvollinen keskeyttämään EU:n varojen maksun tapauksissa, joissa hallinnointi- ja valvontajärjestelmien toiminnassa on vakavia puutteita ja joissa ilmenee havaitsematta, raportoimatta ja korjaamatta jääneitä eturistiriitaan liittyviä vakavia sääntöjenvastaisuuksia;

F.  ottaa huomioon, että Transparency International Czech Republic -järjestö teki 19. syyskuuta 2018 Euroopan komissiolle virallisen kantelun, jonka mukaan Tšekin pääministeri Andrej Babiš on rikkonut jatkuvasti eturistiriitoja koskevaa EU:n ja Tšekin lainsäädäntöä;

G.  ottaa huomioon, että Babišin on paljastettu olevan myös Agrofertin eli Agrofert-konsernia hallinnoivan yhtiön tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja kahden erityisrahaston, AB I:n ja AB II:n kautta, joiden ei voida katso olevan blind trust ‑rahastoja, ja että hän on niiden perustaja ja samalla ainoa edunsaaja;

H.  ottaa huomioon, että Agrofert-konserniin kuuluvia yhtiöitä on mukana hankkeissa, joita tuetaan Tšekin tasavallan maaseudun kehittämisohjelmasta, jota puolestaan rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta;

I.  ottaa huomioon, että Agrofert-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat saaneet merkittävästi rahoitusta ERI-rahastoista kaudella 2014–2020 ja että rahoituksen määrä on vaihdellut 42 miljoonasta eurosta (2013) aina 82 miljoonaan euroon (2017);

J.  ottaa huomioon, että Tšekin valtionhallinnon virkamiesten tuloista annetun ilmoituksen mukaan Babiš sai vuoden 2018 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 3,5 miljoonan euron tulot Agrofert-konsernilta erityisrahastojensa kautta;

K.  toteaa, että parlamentti on komissiota koskevissa vastuuvapausmietinnöissä vuosina 2016, 2017 ja 2018 toistuvasti kehottanut komissiota nopeuttamaan tammikuussa 2016 käynnistettyä sääntöjenmukaisuuden tarkastamismenettelyä, jotta saadaan selkeitä ja täsmällisiä tietoja Tšekin tasavallan maatalousinterventiorahastoon liittyvän eturistiriidan riskistä, ja korostanut, että eturistiriidan ehkäisemiseen tarvittavien toimenpiteiden laiminlyönti voisi lopulta pakottaa Tšekin toimivaltaisen viranomaisen perumaan maksajaviraston akkreditoinnin ja voisi johtaa myös komission rahoitusoikaisujen käyttöön;

L.  ottaa huomioon, että parlamentin talousarvion valvontavaliokunta päätti syyskuussa 2018 käsitellä tätä asiaa vuotuisen vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, erityisesti niiden komission jäsenten kuulemistilaisuuksissa, joita asia eniten koskee;

M.  toteaa, että parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan vuotuisiin vastuuvapauden myöntämistä koskeviin kuulemistilaisuuksiin osallistuneiden komission jäsenten kuulemiset eivät antaneet parlamentin jäsenille riittäviä ja selkeitä vastauksia siihen, mikä Tšekin pääministerin mahdollista eturistiriitaa koskevan asian tämänhetkinen tilanne on;

N.  ottaa huomioon, että eurooppalaiset tiedotusvälineet, kuten The Guardian, Le Monde, De Standaard ja Süddeutsche Zeitung, kertoivat 1. joulukuuta komission oikeudellisen yksikön laatimasta oikeudellisesta lausunnosta, jossa vahvistetaan Babišin eturistiriitatilanne;

1.  toteaa, että (huhtikuussa 2018 hyväksytyssä) varainhoitovuotta 2016 koskevassa vastuuvapausmietinnössä se pani ”tyytyväisenä merkille, että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on saattanut päätökseen Tšekin ns. haikaranpesähanketta koskevan hallinnollisen tutkinnan”, pani merkille, että ”OLAFin asiakirja-aineisto on julkaistu Tšekin tiedotusvälineissä” ja piti valitettavana, että ”OLAF havaitsi vakavia sääntöjenvastaisuuksia”;

2.  on erittäin huolissaan siitä, että Tšekin tasavallassa ei ole noudatettu asetuksen (EU) N:o 2018/1046 61 artiklan 1 kohtaa asiassa, joka koskee Tšekin pääministerin eturistiriitaa ja hänen yhteyksiään Agrofert-konserniin;

3.  pitää valitettavina kaikenlaisia eturistiriitoja, jotka voivat vaarantaa EU:n talousarvion toteuttamisen ja heikentää EU:n kansalaisten luottamusta siihen, että EU:n veronmaksajien rahoja hallinnoidaan asianmukaisesti; pyytää komissiota varmistamaan, että kaikkien EU:n poliitikkojen eturistiriitojen suhteen on nollatoleranssi ja ettei minkäänlaisia kaksoisstandardeja sovelleta, sekä huolehtimaan siitä, ettei asioita viivytetä millään verukkeella, kun on kyse unionin taloudellisten etujen suojaamisesta;

4.  kehottaa komissiota asettamaan eturistiriitojen aktiivisen välttämisen yhdeksi sen prioriteeteista ja ryhtymään perussopimuksen valvojan ominaisuudessa tehokkaisiin ja nopeisiin toimiin tällaisissa tapauksissa erityisesti, kun kansalliset viranomaiset eivät toteuta toimia korkeimpien edustajiensa eturistiriitojen ehkäisemiseksi;

5.  kehottaa komissiota toteuttamaan viipymättä jatkotoimia, jotka perustuvat sen oikeudellisen yksikön lausuntoon, joka pohjautuu Tšekin tasavallan Transparency Internationalin tekemään kanteluun, sekä toteuttamaan tarpeelliset korjaavat toimenpiteet ja menettelyt mahdollisen laittoman asiantilan muuttamiseksi, mukaan lukien toimenpide, jolla keskeytetään kaikki Agrofert-konsernille annettava EU:n rahoitus, kunnes eturistiriita on täysin tutkittu ja ratkaistu;

6.  kehottaa lisäksi kaikkia EU:n valtion- ja hallitusten päämiehiä sekä valtion virkamiehiä soveltamaan ennakoivasti uutta varainhoitoasetusta ja erityisesti sen eturistiriitoja koskevaa osaa, jotta voidaan estää unionin ja yksittäisten jäsenvaltioiden mainetta, demokratiaa tai EU:n taloudellisia etuja vahingoittavat tilanteet, sekä toimimaan esimerkkinä työskentelystä yleisen edun eikä henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi;

7.  kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia parlamentteja varmistamaan, ettei mikään eturistiriitojen ehkäisemistä koskeva kansallinen lainsäädäntö ole uuden varainhoitoasetuksen hengen vastainen;

8.  kehottaa komissiota varmistamaan, että eturistiriitoja koskevat toimintasuunnitelmat valmistellaan ja toteutetaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja raportoimaan saavutetusta edistyksestä parlamentille;

9.  panee merkille komission oikeudellisen yksikön laatiman lausunnon Tšekin nykyisen pääministerin Babišin mahdollisista eturistiriidoista hänen toimiessaan valtiovarainministerinä vuonna 2014; kehottaa komissiota tutkimaan perusteellisesti kaikkien niiden Agrofert-konsernille maksettujen EU-tukien laillisuuden, jotka on maksettu Babišin tultua Tšekin hallitukseen, ottaen huomioon aiemman varainhoitoasetuksen, jota sovellettiin ennen 2. elokuuta 2018 ja sen eturistiriitoja koskevan osan;

10.  kehottaa komissiota asettamaan talousarvion valvontavaliokunnan saataville kaikki asiakirjat, jotka liittyvät Tšekin pääministerin ja maatalousministerin mahdolliseen eturistiriitatapaukseen;

11.  kehottaa neuvostoa ja monivuotista rahoituskehystä käsitteleviä parlamentin neuvottelijoita vaatimaan täyttä avoimuutta kaikista pääministerin kytköksistä Agrofelt-konserniin ja varmistamaan, etteivät ne vaikuta hänen asemaansa Tšekin tasavallan pääministerinä, ja kehottaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin ja asianmukaisiin toimiin, jotta estetään eturistiriidat tulevaa EU:n talousarviota ja monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa asetuksen (EU) N:o 2008/1046 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

12.  kehottaa talousarvion valvontavaliokuntaansa sisällyttämään eturistiriitojen ehkäisyn ja sitä koskevat toimet komissiota koskevaan vuotuiseen vastuuvapausmietintöön;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä Tšekin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

EUVL L 246, 14.9.2016, s. 1, EUVL L 252, 29.9.2017, s. 1 ja EUVL L 248, 3.10.2018, s. 1.

(2)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)

EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

(4)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(5)

Ismeri Europa v. tilintarkastustuomioistuin, 15. kesäkuuta 1999 annettu tuomio, asia T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus