Procedūra : 2018/2975(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0583/2018

Pateikti tekstai :

B8-0583/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0530

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 487kWORD 48k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl interesų konfliktų ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl interesų konflikto ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje (2018/2975(RSP))  
B8-0583/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl Komisijos 2014, 2015 ir 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių(2) (toliau – Finansinis reglamentas), ypač į jo 61 straipsnį dėl interesų konfliktų,

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai, kuriuos 2018 m. rugpjūčio 2 d. atsiuntė Čekijos piratų partija,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Transparency International“ Čekijos padalinio 2018 m. rugsėjo 19 d. pateiktą oficialų skundą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos Teisės tarnybos 2018 m. lapkričio 19 d. nuomonę dėl naujojo Finansinio reglamento 61 straipsnio (interesų konfliktai) poveikio mokėjimams iš Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų,

–  atsižvelgdamas į Parlamento Biudžeto kontrolės komitete 2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos Biudžeto generalinio direktorato pateiktą pristatymą „Interesų konfliktų taisyklės 2018 m. finansiniame reglamente“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2012 m. Finansinio reglamento nuostata dėl interesų konflikto nebuvo aiškiai taikoma pasidalijamajam valdymui, tačiau valstybės narės privalėjo užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolę, įskaitant interesų konfliktų vengimą;

B.  kadangi valstybės narės įpareigojamos vengti interesų konfliktų (Direktyvos 2014/24/ES(3) 24 straipsnis ), įskaitant tiesioginius ar netiesioginius asmens interesus, viešųjų pirkimų taisyklėmis ir jau numatytos taisyklės tiems atvejams, kurie laikomi interesų konfliktais ar konkrečiais įsipareigojimais pagal pasidalijamojo valdymo principą, (pvz., Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013(4));

C.  kadangi Taryba 2018 m. liepos 18 d. priėmė naują Finansinį reglamentą; kadangi 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliojo Finansinio reglamento 61 straipsnis, kuriuo draudžiami interesų konfliktai;

D.  kadangi Finansinio reglamento 61 straipsnio 1 dalyje (kartu su 61 straipsnio 3 dalimi) nustatyta, kad:

i) finansų pareigūnai turi nesiimti jokių veiksmų, dėl kurių gali kilti jų interesų ir su Sąjungos biudžetu susijusių interesų konfliktas;

ii) finansiniai pareigūnai turi imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias interesų konfliktui vykdant jų atsakomybei tenkančias funkcijas ir būtų reaguojama į situacijas, kurios gali būti objektyviai suprantamos kaip interesų konfliktas;

E.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika(5), interesų konfliktas savaime ir vertinant objektyviai yra didelis pažeidimas ir jį nustatant nebūtina atsižvelgti į atitinkamų šalių ketinimus ir į tai, ar jie elgėsi geranoriškai ar negeranoriškai; kadangi Komisija privalo sustabdyti mokėjimus iš ES fondo tais atvejais, kai yra didelių valdymo ir kontrolės sistemų veikimo trūkumų ir paaiškėja, kad esama nekonstatuotų, nedeklaruotų ir neištaisytų didelių pažeidimų, susijusių su interesų konfliktu;

F.  kadangi 2018 m. rugsėjo 19 d. organizacijos „Transparency International“ Čekijos padalinys pateikė oficialų skundą Komisijai, kuriame pareiškė, kad Čekijos Ministras Pirmininkas Andrej Babiš nuolat pažeidinėjo ES ir Čekijos teisės aktus dėl interesų konflikto;

G.  kadangi paaiškėjo, kad A. Babiš taip pat yra bendrovės „Agrofert“ tikrasis savininkas, o ši bendrovė valdo bendrovę „Agrofert Group“ per du patikos fondus – AB I ir AB II, kurie negali būti laikomi aklosios patikos fondais, ir A. Babiš tuo pat metu yra ir jų steigėjas, ir vienintelis savininkas;

H.  kadangi bendrovės, priklausančios bendrovei „Agrofert Group“, dalyvauja vykdant pagal Čekijos kaimo plėtros programą subsidijuojamus projektus, kuriuos finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

I.  kadangi „Agrofert Group“ priklausančios bendrovės 2014–2020 m. laikotarpiu iš ESI fondų gavo dideles sumas, siekiančias nuo 42 mln. EUR 2013 m. iki 82 mln. EUR 2017 m.;

J.  kadangi pagal Čekijos valstybės tarnautojų pajamų deklaraciją A. Babiš per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius iš bendrovės „Agrofert Group“ per patikos fondus gavo 3,5 mln. EUR pajamų;

K.  kadangi Parlamentas savo 2016, 2017 ir 2018 m. metinėse finansinėse ataskaitose dėl Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo ne kartą ragino Komisiją paspartinti atitikties patvirtinimo procedūrą, pradėtą taikyti 2016 m. sausio mėn. siekiant gauti išsamią ir tikslią informaciją apie interesų konflikto riziką, susijusią su Čekijos valstybiniu intervenciniu žemės ūkio fondu, ir pabrėžė, kad nesiimant būtinų priemonių interesų konfliktui išvengti Čekijos kompetentinga institucija galiausiai privalėtų panaikinti mokėjimo agentūros akreditaciją ir dėl to Komisija taip pat turėtų taikyti finansines pataisas;

L.  kadangi 2018 m. rugsėjo mėn. Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas nusprendė šį klausimą spręsti vykdant metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, tai yra, rengiant klausymus, kuriuose dalyvautų labiausiai už šį klausimą atsakingi Komisijos nariai;

M.  kadangi per Biudžeto kontrolės komiteto klausymus, kurie buvo surengti vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą ir kuriuose dalyvavo Komisijos nariai, Parlamento nariai negavo aiškių ir pakankamų atsakymų dėl su galimu Čekijos ministro pirmininko interesų konfliktu susijusios padėties;

N.  kadangi 2018 m. gruodžio 1 d. Europos žiniasklaidos priemonės, įskaitant The Guardian, Le Monde, De Standaard ir Süddeutsche Zeitung, paskelbė informaciją apie Komisijos Teisės tarnybos pateiktą teisinę nuomonę, kurioje patvirtinamas A. Babišo interesų konfliktas;

1.  pažymi, kad pranešime dėl 2016 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (priimtas 2018 m. balandžio mėn.) Parlamentas teigė, kad „palankiai vertina tai, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) užbaigė administracinį tyrimą dėl Čekijos „gandro lizdo“ projekto“, „pažymi, kad OLAF bylos medžiaga buvo paskelbta Čekijos žiniasklaidoje“ ir „apgailestauja dėl to, kad OLAF rado sunkių pažeidimų“;

2.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Čekijos Respublika nesilaiko Reglamento (ES) 2018/1046 61 straipsnio 1 dalies nuostatų, atsižvelgiant į Čekijos ministro pirmininko interesų konfliktą ir jo ryšius su bendrove „Agrofert Group“ ;

3.  apgailestauja dėl bet kokio pobūdžio interesų konflikto, kuris galėtų pakenkti ES biudžeto vykdymui ir sumažinti ES piliečių pasitikėjimą tinkamu ES mokesčių mokėtojų pinigų valdymu; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų laikomasi visiško netoleravimo politikos ir kad nebūtų taikomi dvigubi standartai bet kokio ES politiko interesų konfliktų atveju, ir kad nebūtų ieškoma dingsčių delsti, kai reikia ginti Sąjungos finansinius interesus;

4.  ragina Komisiją vienu iš savo prioritetų laikyti aktyvų interesų konfliktų vengimą ir konfliktų atvejais, atliekant Sutarčių sergėtojos vaidmenį, imtis veiksmingų ir skubių veiksmų, ypač kai nacionalinės valdžios institucijos nesiima veiksmų, kad išvengtų aukščiausių savo atstovų interesų konfliktų;

5.  ragina Komisiją nedelsiant imtis tolesnių su šiuo klausimu susijusių veiksmų, remiantis Teisės tarnybos nuomone, parengta atsižvelgiant į organizacijos „Transparency International“ Čekijos padalinio skundą, ir taikyti reikiamas taisomąsias priemones ir procedūras, įskaitant bet kokio bendrovei „Agrofert Group“ ES teikiamo finansavimo sustabdymo priemonę, siekiant ištaisyti bet kokią galimą neteisėtą padėtį, kol bus visiškai ištirtas ir išspręstas interesų konfliktas;

6.  be to, ragina visus ES valstybių ir vyriausybių vadovus ir vyriausybės pareigūnus aktyviai taikyti naują Finansinį reglamentą, visų pirma jo skyrių dėl interesų konfliktų, siekiant užkirsti kelią situacijoms, kai daroma žala ES ar atskirų jos valstybių narių reputacijai, pakenkiama demokratijai ar ES finansiniams interesams, ir būti darbo, kuriuo siekiama visuomenės gerovės, o ne asmeninės naudos, pavyzdžiu;

7.  ragina valstybių narių nacionalinius parlamentus užtikrinti, kad joks nacionalinis teisės aktas dėl interesų konfliktų prevencijos neprieštarautų naujo Finansinio reglamento nuostatoms;

8.  ragina Komisiją užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų parengti ir įgyvendinami interesų konfliktų veiksmų planai, ir pranešti Parlamentui apie šioje srityje padarytą pažangą;

9.  atkreipia dėmesį į Komisijos Teisės tarnybos parengtą nuomonę dėl galimo dabartinio Čekijos Ministro Pirmininko A. Babiš interesų konflikto tuo metu, kai jis 2014 m. ėjo finansų ministro pareigas; reikalauja, kad Komisija išsamiai ištirtų visų ES subsidijų, išmokėtų bendrovei „Agrofert Group“, teisėtumą nuo to laiko, kai A. Babiš pradėjo dirbti Čekijos vyriausybėje, atsižvelgiant į ankstesnį iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. galiojusį finansinį reglamentą ir į jame pateiktą straipsnį dėl interesų konfliktų;

10.  ragina Komisiją Biudžeto kontrolės komitetui pateikti visus dokumentus, susijusius su galimo Čekijos ministro pirmininko, taip pat su žemės ūkio ministro interesų konflikto atveju;

11.  ragina Tarybą ir savo derybininkus dėl daugiametės finansinės programos (DFP) primygtinai reikalauti visiško skaidrumo A. Babiš ryšių su bendrove „Agrofert Group“ klausimu ir užtikrinti, kad tai netrukdytų jam vykdyti Čekijos Respublikos ministro pirmininko pareigų, taip pat imtis visų reikiamų ir tinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią bet kokiems interesų konfliktams derybose dėl būsimų ES biudžetų ir DFP, laikantis Reglamento (ES) 2018/1046 61 straipsnio 1 dalies nuostatų;

12.  ragina Biudžeto kontrolės komitetą į metinį pranešimą dėl Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo įtraukti interesų konfliktų prevencijos ir ataskaitų už veiksmus, kurių šiuo klausimu imtasi, skyrius;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir Čekijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

 

(1)

OL L 246, 2016 9 14, p. 1, OL L 252, 2017 9 29 , p. 1, ir OL L 248, 2018 10 3, p. 1.

(2)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(3)

OL L 94, 2014 3 28, p. 65.

(4)

OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl / Audito Rūmai,1999 m. birželio 15 d. sprendimas, byla T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 12 d.Teisinis pranešimas