Postopek : 2018/2975(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0583/2018

Predložena besedila :

B8-0583/2018

Razprave :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0530

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 401kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))  
B8-0583/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici Komisiji(1) za leta 2014, 2015 in 2016,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije(2) (v nadaljnjem besedilu: nova finančna uredba), zlasti člena 61 o nasprotju interesov,

–  ob upoštevanju vprašanj, ki jih je na Komisijo naslovila češka Piratska stranka 2. avgusta 2018,

–  ob upoštevanju uradne pritožbe, ki jo je 19. septembra 2018 pri Komisiji vložila organizacija Transparency International Češka republika,

–  ob upoštevanju mnenja pravne službe Komisije z dne 19. novembra 2018 z naslovom Vpliv člena 61 nove finančne uredbe (nasprotje interesov) na plačila iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov,

–  ob upoštevanju predstavitve z naslovom Pravila o nasprotju interesov v finančni uredbi iz leta 2018, ki jo je imel generalni direktorat Komisije za proračun 20. novembra 2018 v Odboru Evropskega parlamenta za proračunski nadzor,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se določba finančne uredbe iz leta 2012 o navzkrižju interesov ni izrecno uporabljala za deljeno upravljanje, vendar so morale države članice zagotoviti učinkovito notranjo kontrolo, vključno s preprečevanjem nasprotja interesov;

B.  ker pravila o javnih naročilih zavezujejo države članice, da se izogibajo nasprotjem interesov (člen 24 Direktive 2014/24/EU(3)), vključno z neposrednimi ali posrednimi osebnimi interesi, za primere, ki veljajo za nasprotje interesov ali posebne obveznosti pri deljenem upravljanju, pa so že vzpostavljena pravila (npr. Uredba (EU) št. 1303/2013(4));

C.  ker je Svet 18. julija 2018 sprejel novo finančno uredbo; ker je člen 61 finančne uredbe, ki prepoveduje nasprotje interesov, začel veljati 2. avgusta 2018;

D.  ker člen 61(1) finančne uredbe (v povezavi s členom 61(3)) določa:

(i) negativno obveznost finančnih udeležencev, da preprečijo nasprotje interesov v zvezi s proračunom EU;

(ii) pozitivno obveznost finančnih udeležencev, da preprečijo pojav nasprotja interesov pri nalogah v njihovi odgovornosti in odpravijo situacije, ki bi se lahko objektivno dojemale kot nasprotje interesov;

E.  ker v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije(5) nasprotje interesov objektivno in samo po sebi pomeni hudo nepravilnost, ne da bi bilo treba za njeno opredelitev upoštevati namere zadevnih oseb in njihovo dobro ali slabo vero; ker mora Komisija začasno ustaviti plačila sredstev EU v primerih, ko obstaja resna pomanjkljivost v delovanju sistemov upravljanja in kontrole ter kjer je prišlo do neodkritih, neprijavljenih in nepopravljenih resnih nepravilnosti, povezanih z nasprotjem interesov;

F.  ker je 19. septembra 2018 organizacija Transparency International Češka republika vložila uradno pritožbo pri Komisiji, v kateri češkemu predsedniku vlade Andreju Babišu očita, da vztrajno kršil zakonodajo EU in češko zakonodajo o nasprotju interesov;

G.  ker je bilo razkrito tudi, da je Andrej Babiš dejanski lastnik družbe Agrofert, tj. upravljavske družbe skupine Agrofert, prek skrbniških skladov AB I in AB II, pri katerih ne gre za t. i. slepi sklad in katerih ustanovitelj in hkrati edini upravičenec je Andrej Babiš;

H.  ker podjetja, ki pripadajo skupini Agrofert, sodelujejo v projektih, ki se subvencionirajo iz programa Češke republike za razvoj podeželja, ta pa se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja;

I.  ker so podjetja, ki pripadajo skupini Agrofert, v obdobju 2014–2020 prejela znatna sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, in sicer od 42 milijonov EUR leta 2013 do 82 milijonov EUR leta 2017;

J.  ker je Andrej Babiš v skladu z izjavo o dohodkih čeških javnih uslužbencev v prvih šestih mesecih leta 2018 od skupine Agrofert prek svojih skrbniških skladov prejel dohodke v višini 3,5 milijona EUR;

K.  ker je Parlament Komisijo v svojih letnih poročilih o razrešnici Komisiji za leta 2016, 2017 in 2018 večkrat pozval, naj pospeši postopek potrditve skladnosti, ki se je začel januarja 2016, da bi pridobili podrobne in natančne informacije o nevarnosti nasprotja interesov pri državnem kmetijskem intervencijskem skladu v Češki republiki, in poudaril, da bi zato, ker niso sprejeli potrebnih ukrepov za preprečitev nasprotja interesov, lahko zahteval, da češki pristojni organi odvzamejo akreditacijo plačilni agenciji in bi to lahko privedlo do vloge za finančni popravek Komisije;

L.  ker je septembra 2018 Odbor Evropskega parlamenta za proračunski nadzor sklenil, da bo to vprašanje obravnaval v okviru letnega postopka podelitve razrešnice, zlasti na predstavitvah komisarjev, ki jih problem najbolj zadeva;

M.  ker poslanci Evropskega parlamenta na predstavitvah komisarjev v Odboru za proračunski nadzor v okviru letnega postopka podelitve razrešnice niso dobili zadostnih in jasnih odgovorov o trenutnem stanju morebitnega nasprotja interesov češkega predsednika vlade;

N.  ker so 1. decembra 2018 evropski mediji, med drugim The Guardian, Le Monde, De Standaard in Süddeutsche Zeitung, objavili informacije o pravnem mnenju, ki ga je izdala pravna služba Komisije in ki potrjuje nasprotje interesov Andreja Babiša;

1.  ugotavlja, da v poročilu o razrešnici za leto 2016 (sprejetem aprila 2018) „pozdravlja dejstvo, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) dokončal upravno preiskavo češkega projekta Štorkljino gnezdo“, „je seznanjen, da so o tej zadevi poročali češki mediji“ in „obžaluje, da je OLAF naletel na hude nepravilnosti“;

2.  je globoko zaskrbljen, ker Češka ne izpolnjuje obveznosti iz člena 61(1) Uredbe (EU) 2018/1046 glede nasprotja interesov češkega predsednika vlade in njegovih povezav s skupino Agrofert;

3.  obžaluje vsakršno nasprotje interesov, ki bi lahko ogrozilo izvrševanje proračuna EU in spodkopalo zaupanje državljanov EU v dobro upravljanje denarja davkoplačevalcev EU; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo pri nasprotju interesov politikov EU uporabljala politiko ničelne tolerance, da ne bodo veljala dvojna merila in ne bo iskala izgovorov za zamude pri zaščiti finančnih interesov Unije;

4.  poziva Komisijo, naj aktivno preprečevanje nasprotja interesov opredeli kot eno od svojih prednostnih nalog, kot varuhinja Pogodb pa naj v takih primerih učinkovito in hitro ukrepa, zlasti če nacionalni organi ne preprečijo nasprotja interesov pri svojih najvišjih predstavnikih;

5.  poziva Komisijo, naj nemudoma obravnava to vprašanje na podlagi mnenja svoje pravne službe, ki izhaja iz pritožbe organizacije Transparency International Češka republika, in izvede potrebne popravne ukrepe in postopke za spremembo morebitnega nezakonitega stanja, vključno z ukrepom za začasno ustavitev financiranja EU za skupino Agrofert, dokler nasprotje interesov ne bo v celoti preiskano in rešeno;

6.  poziva vse voditelje držav in vlad EU ter vladne uradnike, naj proaktivno uporabljajo novo finančno uredbo, zlasti njen del o nasprotju interesov, da bi preprečili razmere, ki škodujejo ugledu in demokraciji EU ali posameznih držav članic ali finančnim interesom EU, ter naj služijo kot vzgled za delo za javno dobro, ne za osebno korist;

7.  poziva nacionalne parlamente držav članic, naj zagotovijo, da njihove nacionalne zakonodaje o preprečevanju nasprotja interesov ne bodo v nasprotju z duhom nove finančne uredbe;

8.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da se akcijski načrti o nasprotju interesov pripravijo in izvajajo v vseh državah članicah, ter naj Parlamentu poroča o doseženem napredku;

9.  je seznanjen z mnenjem pravne službe Komisije o morebitnem nasprotju interesov, v katerem naj bi bil sedanji češki predsednik vlade Andrej Babiš v vlogi ministra za finance leta 2014; zahteva, da Komisija v celoti razišče zakonitost vseh subvencij EU, ki so bile skupini Agrofert izplačane v času, odkar je Andrej Babiš v češki vladi, ob upoštevanju predhodne finančne uredbe, ki se je uporabljala do 2. avgusta 2018, in njenega dela o navzkrižju interesov;

10.  poziva Komisijo, naj Odboru za proračunski nadzor da na voljo vse dokumente, povezane z morebitnim nasprotjem interesov češkega predsednika vlade in ministra za kmetijstvo;

11.  poziva Svet in svoje pogajalce o večletnem finančnem okviru, naj vztrajajo pri popolni preglednosti vseh povezav, ki jih ima Andrej Babiš s skupino Agrofert, in zagotovijo, da te ne posegajo v njegovo vlogo predsednika vlade Češke republike, ter naj sprejmejo vse potrebne in ustrezne ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov pri pogajanjih o prihodnjih proračunih EU in o večletnem finančnem okviru v skladu s členom 61(1) Uredbe (EU) št. 2018/1046;

12.  poziva Odbor za proračunski nadzor, naj v letno poročilo o razrešnici Komisiji vključi preprečevanje nasprotja interesov in poročanje o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladi in parlamentu Češke republike.

 

 

(1)

UL L 246, 14.9.2016, str. 1, UL L 252, 29.9.2017, str. 1 in UL L 248, 3.10.2018, str. 1.

(2)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(3)

UL L 94, 28.3.2014, str. 65.

(4)

UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl proti Računskemu sodišču, sodba z dne 15.6.1999, zadeva T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Zadnja posodobitev: 12. december 2018Pravno obvestilo