Förfarande : 2018/2975(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0583/2018

Ingivna texter :

B8-0583/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0530

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 247kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))  
B8‑0583/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare beslut och resolutioner om ansvarsfrihet för kommissionen(1) för åren 2014, 2015 och 2016,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget(2) (den nya budgetförordningen), särskilt artikel 61 avseende intressekonflikter,

–  med beaktande av de frågor som det tjeckiska piratpartiet sände till kommissionen den 2 augusti 2018,

–  med beaktande av det officiella klagomål som lämnades in till kommissionen av Transparency International i Tjeckien den 19 september 2018,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska kommissionens rättstjänst av den 19 november 2018 om vilken inverkan artikel 61 i den nya budgetförordningen (intressekonflikter) har på betalningar från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna),

–  med beaktande av den presentation om intressekonflikter i budgetförordningen 2018 som kommissionens generaldirektorat för budget gjorde den 20 november 2018 för parlamentets budgetkontrollutskott,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bestämmelserna i budgetförordningen 2012 om intressekonflikter var inte uttryckligen tillämpliga på delad förvaltning, men medlemsstaterna var skyldiga att säkerställa en effektiv intern kontroll, i vilken det ingick att undvika intressekonflikter.

B.  Enligt reglerna för offentlig upphandling är medlemsstaterna skyldiga att undvika intressekonflikter (artikel 24 i direktiv 2014/24/EU(3)), inklusive direkta eller indirekta personliga intressen, och det har redan införts regler för situationer som uppfattas som intressekonflikter eller specifika skyldigheter i samband med delad förvaltning (t.ex. i förordning (EU) nr 1303/2013(4)).

C.  Rådet antog den nya budgetförordningen den 18 juli 2018. Artikel 61 i budgetförordningen, som innehåller ett förbud mot intressekonflikter, trädde i kraft den 2 augusti 2018.

D.  I artikel 61.1 i budgetförordningen (jämförd med artikel 61.3) fastställs

i)  en negativ skyldighet för aktörer i budgetförvaltningen att undvika intressekonflikter i samband med EU:s budget,

ii)  en positiv skyldighet för aktörer i budgetförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att en intressekonflikt uppstår vid utförandet av uppgifter inom deras behörighet och att åtgärda situationer som ur objektiv synvinkel kan uppfattas som en intressekonflikt.

E.  I EU-domstolens rättspraxis(5) fastställs följande: ”En intressekonflikt är i sig och objektivt sett en allvarlig brist. För att bedöma denna finns det inte anledning att beakta berörda parters avsikter och goda eller onda tro.” Kommissionen är skyldig att avbryta stödutbetalningar från EU i de fall där det föreligger allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemen och där det avslöjats oupptäckta, orapporterade och icke korrigerade allvarliga oegentligheter i samband med intressekonflikter.

F.  Den 19 september 2018 lämnade Transparency International i Tjeckien in ett formellt klagomål till kommissionen och hävdade att den tjeckiske premiärministern, Andrej Babiš, upprepade gånger brutit mot EU:s och Tjeckiens lagstiftning om intressekonflikter.

G.  Andrej Babiš har också avslöjats som den verkliga huvudmannen bakom Agrofert, dvs. det bolag som kontrollerar Agrofert-gruppen via två förvaltningsfonder, AB I och AB II, som inte kan anses vara fonder som är okända för investeraren och som han är grundare och samtidigt enda förmånstagare till.

H.  Företag som också ingår i Agrofert-gruppen deltar i projekt som subventioneras genom Tjeckiens landsbygdsutvecklingsprogram, vilket i sin tur finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

I.  Företag som ingår i Agrofert-gruppen har tagit emot betydande belopp från ESI‑fonderna under perioden 2014–2020, allt ifrån 42 miljoner euro 2013 till 82 miljoner euro 2017.

J.  Enligt inkomstdeklarationen för tjeckiska statliga tjänstemän erhöll Andrej Babiš via sina förvaltningsfonder en inkomst från Agrofert-gruppen på 3,5 miljoner euro under de första sex månaderna 2018.

K.  Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen i sina årliga betänkanden om ansvarsfrihet för kommissionen 2016, 2017 och 2018 uppmanat kommissionen att påskynda det förfarande för kontroll av överensstämmelse som inleddes i januari 2016 i syfte att få detaljerade och exakta uppgifter om risken för en intressekonflikt avseende statens fond för interventioner på jordbruksmarknaden i Tjeckien, och har framhållit att om de åtgärder som krävs för att förhindra en intressekonflikt inte vidtas kan det i slutändan leda till att den tjeckiska behöriga myndigheten blir tvungen att dra tillbaka det utbetalande organets ackreditering och till att kommissionen tillämpar finansiell korrigering.

L.  Parlamentets budgetkontrollutskott beslutade i september 2018 att behandla denna fråga inom ramen för det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, särskilt i samband med utfrågningarna av de kommissionsledamöter som är mest berörda av problemet.

M.  När kommissionsledamöterna frågades ut i budgetkontrollutskottet som en del av det årliga ansvarsfrihetsförfarandet fick parlamentets ledamöter inte tillräckliga och tydliga svar om läget i fråga om den tjeckiska premiärministerns potentiella intressekonflikt.

N.  Den 1 december 2018 publicerade europeiska nyhetsmedier, bland annat the Guardian, Le Monde, De Standaard och Süddeutsche Zeitung, uppgifter om det rättsliga yttrandet från kommissionens rättstjänst som bekräftar Andrej Babiš intressekonflikt.

1.  Europaparlamentet noterar att betänkandet om ansvarsfrihet för 2016 (som antogs i april 2018) välkomnar att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har slutfört sin administrativa utredning av det tjeckiska projektet ”storkboet”, och beklagar att Olaf konstaterat allvarliga oegentligheter.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över Tjeckiens bristande efterlevnad av artikel 61.1 i förordning (EU) nr 2018/1046 avseende den tjeckiske premiärministerns intressekonflikt och hans kopplingar till Agrofert-gruppen.

3.  Europaparlamentet beklagar alla slags intressekonflikter som skulle kunna äventyra genomförandet av EU:s budget och undergräva unionsmedborgarnas förtroende för en korrekt förvaltning av EU:s skattebetalares pengar. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att nolltolerans gäller och att det inte råder någon dubbelmoral i fråga om EU-politikers intressekonflikter, och att inte hitta på ursäkter för förseningar när de skyddar unionens ekonomiska intressen.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ha aktivt undvikande av intressekonflikter som en av sina prioriteringar, och att som fördragens väktare agera snabbt och effektivt i sådana fall, särskilt då de nationella myndigheterna underlåter att agera för att förhindra att deras högsta företrädare avslöjas med intressekonflikter.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål följa upp denna fråga på grundval av det yttrande som dess rättstjänst utfärdade efter klagomålet från Transparency International i Tjeckien, och att genomföra de korrigerande åtgärder och förfaranden som krävs för att ändra varje möjlig illegal situation, till exempel vidta åtgärder för att dra in all EU-finansiering till Agrofert-gruppen fram till dess att intressekonflikten har utretts och klarats upp.

6.  Europaparlamentet uppmanar också alla EU:s stats- och regeringschefer och statliga tjänstemän att proaktivt använda den nya budgetförordningen, särskilt den del som avser intressekonflikter, för att förhindra situationer som skadar Europeiska unionens eller medlemsstaternas anseende, demokratin eller EU:s ekonomiska intressen, och att tjäna som ett exempel på hur man arbetar för det allmännas bästa och inte för personlig vinning.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas nationella parlament att se till att ingen nationell lagstiftning om förebyggande av intressekonflikter strider mot andan i EU:s nya budgetförordning.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att handlingsplaner för intressekonflikter utarbetas och genomförs i varje medlemsstat, och att rapportera till Europaparlamentet om vilka framsteg som görs i den frågan.

9.  Europaparlamentet noterar yttrandet från kommissionens rättstjänst över den nuvarande tjeckiska premiärministerns Andrej Babiš eventuella intressekonflikt under sin tid som finansminister 2014. Parlamentet kräver att kommissionen ska göra en fullständig utredning av lagligheten i alla EU-stöd som betalats till Agrofert-gruppen sedan Babiš tog plats i den tjeckiska regeringen, med hänsyn tagen till den tidigare budgetförordningen, som gällde före den 2 augusti 2018, och dess avsnitt om intressekonflikter.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta budgetkontrollutskottet ta del av alla handlingar som har koppling till en eventuell intressekonflikt gällande Tjeckiens premiärminister och även landets jordbruksminister.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och sina egna förhandlare för den fleråriga budgetramen att insistera på full öppenhet kring alla kopplingar mellan Babiš och Agrofert-gruppen, och att se till att dessa inte inkräktar på hans roll som Tjeckiens premiärminister, samt att vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att förebygga alla intressekonflikter i förhandlingarna om framtida EU-budgetar och om den fleråriga budgetramen, i enlighet med artikel 61.1 i förordning (EU) nr 2008/1046.

12.  Europaparlamentet uppmanar sitt budgetkontrollutskott att inkludera förebyggande av intressekonflikter och rapportering om åtgärder som vidtagits för detta i det årliga betänkandet om ansvarsfrihet för kommissionen.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och Tjeckiens regering och parlament.

 

(1)

EUT L 246, 14.9.2016, s. 1, EUT L 252, 29.9.2017, s. 1, EUT L 248, 3.10.2018, s. 1.

(2)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)

EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

(4)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl mot revisionsrätten, dom av den 15 juni 1999 – mål T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Senaste uppdatering: 12 december 2018Rättsligt meddelande