Procedure : 2018/2975(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0585/2018

Indgivne tekster :

B8-0585/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 166kWORD 50k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))


Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))  
B8-0585/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 13, stk. 2, og artikel 17, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til kompetencefordelingen ved delt forvaltning som fastsat i den nye finansforordning,

–  der henviser til den nye finansforordning, som trådte i kraft den 2. august 2018, særlig artikel 61,

–  der henviser til OECD's retningslinjer for sondring mellem faktiske, åbenbare og potentielle interessekonflikter,

–  der henviser til den officielle klage, som Transparency International indgav til Europa-Kommissionen vedrørende en potentiel interessekonflikt i Den Tjekkiske Republik,

–  der henviser til de høringer af kommissær Hogan den 25. oktober 2018, af kommissær Creţu den 19. november 2018, af Kommissionens generalsekretær den 20. november 2018 og af kommissær Oettinger den 3. december 2018, som blev afholdt af Budgetkontroludvalget,

–  der henviser til drøftelsen med Kommissionens GD BUDG på CONT-udvalgets møde den 20. november 2018 om Kommissionens gennemførelse af artikel 61 i den nye finansforordning om interessekonflikter i medlemsstaterne,

–  der henviser til Kommissionens skriftlige svar inden for rammerne af dechargeproceduren for 2017, navnlig på spørgsmål nr. 50 og nr. 51 til kommissær Oettinger, nr. 35 til kommissær Creţu og nr. 66 til Kommissionens generalsekretær,

–  der henviser til svar af 10. december 2018 fra den tjekkiske premierminister, Andrej Babiš, til kommissær Oettinger,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Tjekkiske Republik er en del af det forstærkede samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO), og at Den Tjekkiske Republik har integreret og effektivt har anvendt IT-værktøjet Arachne, som Kommissionen har udviklet – et nyttigt redskab til gennemførelse af risikoanalyser og bekæmpelse af svig, interessekonflikter og uregelmæssigheder – i sit eget forvaltnings- og kontrolsystem;

B.  der henviser til, at Kommissionen har undladt at informere Parlamentet om resultatet af den klageprocedure, som blev indledt på grundlag af en klage fra Transparency International;

C.  der henviser til, at kommissær Creţu i et af sine skriftlige svar til CONT-udvalget, understregede, at alle Kommissionens hidtil gennemførte revisioner i Den Tjekkiske Republik "som led i det almindelige gældende revisionsspørgeskema omfattede kontrol med, at der ikke fandtes interessekonflikter, navnlig i forbindelse med udvælgelsen af operationer. Konklusionerne af disse revisioner på det tidspunkt var, at de reviderede forvaltnings- og kontrolsystemer fungerede, men at der var behov for visse forbedringer (kategori 2-vurdering). Kommissionen har også modtaget dokumentation i forbindelse med dens genudførelse af revisionsmyndighedens arbejde for, at regelmæssige tjekkiske revisioner på passende vis dækker spørgsmålet om forebyggelse af interessekonflikter";

D.  der henviser til, at kommissær Creţu i sit svar på dechargeproceduren for 2017 erklærede, at "de tjekkiske myndigheder samarbejder loyalt om denne anmodning og har fremsendt de ønskede oplysninger inden for den tidsramme, der er nødvendig for at koordinere alle de berørte programmer";

E.  der henviser til, at kommissær Oettinger i CONT-udvalget anførte, at Kommissionen afventede de tjekkiske myndigheders svar på en skrivelse fra Kommissionen om interessekonflikter, og at Kommissionen først ville drage sine konklusioner, når al dokumentation var blevet indsamlet og analyseret;

F.  der henviser til, at kommissær Oettinger svarede, at "Kommissionen som følge af de ændrede bestemmelser i artikel 61 i finansforordning 1046/2018, der har været gældende for delt forvaltning siden august i år, er i færd med at vurdere, om det vil blive nødvendigt at anmode medlemsstaterne om yderligere krav og tilpasninger til allerede gældende foranstaltninger. Kommissionen vil i denne forbindelse indsamle oplysninger fra medlemsstaterne med henblik på at vurdere, om de interne kontrolsystemer er tilstrækkelige. Den vil ligeledes udveksle synspunkter med programmyndighederne og yde vejledning inden årets udgang";

G.  der henviser til, at GD BUDG mellem den 10. og 12. december 2018 sørgede for uddannelse af de nationale myndigheder vedrørende gennemførelsen af den nye finansforordning;

H.  der henviser til, at den tjekkiske premierminister svarede på Kommissionens skrivelse og forsikrede, "at Den Tjekkiske Republik vil overholde sine forpligtelser i medfør af sit medlemskab af Den Europæiske Union, og at jeg personligt vil træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at min virksomhed er i fuld overensstemmelse med EU-lovgivningen";

1.  opfordrer de tjekkiske myndigheder til at sikre fuld overholdelse af den nye finansforordning og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe situationer, der objektivt set kan opfattes som en interessekonflikt;

2.  opfordrer den tjekkiske regering til hurtigt at indfri de tilsagn, der blev givet i dens svar til Kommissionen, og til at sikre, at alle aktiviteter, der støttes af EU-bistand, er i fuld overensstemmelse med EU-lovgivningen, og at enhver bekymring for en potentiel interessekonflikt fjernes;

3.  anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at underrette Parlamentet om resultatet af klageproceduren;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med henblik på at tilskynde Kommissionen til at overvåge, at de nationale systemer overholder EU's krav, og revidere medlemsstaternes interne kontrolsystemer i henhold til den nye finansforordning.

 

Seneste opdatering: 12. december 2018Juridisk meddelelse