Menetlus : 2018/2975(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0585/2018

Esitatud tekstid :

B8-0585/2018

Arutelud :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Hääletused :

PV 13/12/2018 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 254kWORD 50k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


huvide konfliktide ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP))


Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon huvide konfliktide ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP))  
B8-0585/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 13 lõiget 2 ja artikli 17 lõiget 3,

–  võttes arvesse jagatud eelarve täitmist puudutavat pädevust jaotust, nagu on sätestatud uues finantsmääruses,

–  võttes arvesse 2. augustil 2018 jõustunud uut finantsmäärust, eelkõige selle artiklit 61,

–  võttes arvesse OECD suuniseid tegelike, näiliste ja võimalike huvide konfliktide eristamise kohta,

–  võttes arvesse ametlikku kaebust, mille organisatsioon Transparency International esitas Euroopa Komisjonile võimaliku huvide konflikti kohta Tšehhi Vabariigis,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjonis toimunud kuulamisi, kus 25. oktoobril 2018 osales komisjonivolinik Hogan, 19. novembril 2018 volinik Creţu, 20. novembril 2018 komisjoni peasekretär ja 3. detsembril 2018 volinik Oettinger,

–  võttes arvesse, et eelarvekontrollikomisjoni 20. novembri 2018. aasta koosolekul toimus komisjoni eelarve peadirektoraadiga arvamuste vahetus selle üle, kuidas komisjon uue finantsmääruse artiklit 61 liikmesriikides esinevate huvide konfliktide korral rakendab,

–  võttes arvesse kirjalikke vastuseid, mille komisjon andis 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses, eelkõige küsimustele nr 50 ja 51, mis olid esitatud volinik Oettingerile, küsimusele nr 35, mis oli esitatud volinik Creţule, ja küsimusele nr 66, mis oli esitatud komisjoni peasekretärile,

–  võttes arvesse vastust, mille 10. detsembril 2018 saatis volinik Oettingerile Tšehhi peaminister Andrej Babiš,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Tšehhi Vabariik osaleb tõhustatud koostöös, mida tehakse Euroopa Prokuratuuri (EPPO) loomiseks, ning on omaenda juhtimis- ja kontrollisüsteemis kasutusele võtnud komisjoni välja töötatud IT-rakenduse Arachne, mis on kasulik vahend riskianalüüsi tegemiseks ning pettuse, huvide konfliktide ja eeskirjade rikkumisega võitlemiseks, ning on seda vahendit ka korrektselt kasutanud;

B.  arvestades, et komisjon ei ole Euroopa Parlamendile teada andnud, milliste järeldusteni Transparency Internationali esitatud kaebuse alusel alustatud menetluses jõuti;

C.  arvestades, et ühes kirjalikus vastuses, mille volinik Creţu eelarvekontrollikomisjonile esitas, rõhutas ta, et kõigis auditites, mis komisjon on Tšehhi Vabariigis seni teinud, „on tavapäraselt kasutatava auditiküsimustikuga kontrollitud ka huvide konfliktide puudumist (eelkõige toimingute valimise etapis). Kui need auditid tehti, jõuti järeldusele, et auditeeritud juhtimis- ja kontrollisüsteemid töötavad, kuid neid tuleb veidi parandada (teise kategooria hinnang). Komisjon sai auditeerimisasutuse töö kontrollimisel kinnitust ka sellele, et Tšehhi korrapäraste auditite käigus uuritakse huvide konfliktide vältimist põhjalikult.“;

D.  arvestades, et vastuses, mille volinik Creţu saatis 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses, märkis ta, et „Tšehhi ametiasutused teevad selles küsimuses lojaalset koostööd ja nad esitasid kogu nõutud teabe tähtajaks, mis oli vajalik kõikide asjaomaste programmide koordineerimiseks“;

E.  arvestades, et volinik Oettinger ütles eelarvekontrollikomisjonis, et komisjon ootab Tšehhi ametiasutustelt huvide konflikti puudutanud komisjoni kirjale vastust ning komisjon teeb järeldused alles siis, kui kõik tõendid on kogutud ja neid on analüüsitud;

F.  arvestades, et volinik Oettinger vastas, et „kuna selle aasta augustis jõustunud finantsmääruse 1046/2018 artiklis 61 on jagatud eelarve täitmist puudutavaid sätteid muudetud, hindab komisjon, kas liikmesriikidelt tuleb lisaks juba kehtivatele meetmetele nõuda lisanõuete täitmist ja meetmete kohandamist. Selleks kogub komisjon liikmesriikidelt teavet, et hinnata, kas kasutatavad sisekontrollisüsteemid on piisavalt head. Ühtlasi vahetab komisjon arvamusi programmidega seotud ametiasutustega ja esitab enne aasta lõppu suunised“;

G.  arvestades, et 10.–12. detsembril 2018 korraldas komisjoni eelarve peadirektoraat riikide ametiasutustele uue finantsmääruse rakendamise teemal koolituse;

H.  arvestades, et Tšehhi peaminister kinnitas komisjoni kirjale vastates, et „Tšehhi Vabariik täidab kohustusi, mis Euroopa Liidu liikmesusega kaasnevad, ja võtan isiklikult kõik vajalikud meetmed, millega tagada, et minu tegevus on ELi õigusaktidega igati kooskõlas.“;

1.  palub Tšehhi ametiasutustel tagada täielik kooskõla uue finantsmäärusega ja võtta kõik meetmed, mida on vaja selliste olukordade lahendamiseks, mida saab objektiivselt pidada huvide konfliktiks;

2.  palub Tšehhi valitsusel hakata kiiresti täitma lubadusi, mille ta andis komisjonile vastuseks saadetud kirjas, ja tagada, et igasugune ELilt toetust saav tegevus oleks ELi õigusaktidega täielikult kooskõlas ja kõik võimalike huvide konfliktidega seotud probleemid lahendataks;

3.  nõuab, et komisjon annaks Euroopa Parlamendile võimalikult kiiresti teada, milliste järeldusteni kaebuse menetlemisel jõuti;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon selleks, et innustada komisjoni jälgima, kas liikmesriikide süsteemid vastavad ELi nõuetele, ja auditeerima liikmesriikide sisekontrollisüsteeme uue finantsmääruse kohaselt.

 

Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusalane teave