Menettely : 2018/2975(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0585/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0585/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 249kWORD 51k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))


Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))  
B8-0585/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 13 artiklan 2 kohdan ja 17 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon uuden varainhoitoasetuksen mukaisen yhteiseen hallinnointiin kuuluvan toimivallanjaon,

–  ottaa huomioon 2. elokuuta 2018 voimaan tulleen uuden varainhoitoasetuksen ja erityisesti sen 61 artiklan,

–  ottaa huomioon OECD:n suuntaviivat, joiden avulla erotetaan toisistaan todelliset, ilmeiset ja mahdolliset eturistiriidat,

–  ottaa huomioon Transparency Internationalin komissiolle esittämän virallisen valituksen mahdollisesta eturistiriidasta Tšekin tasavallassa,

–  ottaa huomioon komissaari Hoganin kuulemisen 25. lokakuuta 2018, komissaari Creţun kuulemisen 19. marraskuuta 2018, komission pääsihteerin kuulemisen 20. marraskuuta 2018 ja komissaari Oettingerin kuulemisen 3. joulukuuta 2018 talousarvion valvontavaliokunnassa,

–  ottaa huomioon keskustelut, joita käytiin komission BUDG-pääosaston kanssa CONT‑valiokunnan 20. marraskuuta 2018 pitämässä kokouksessa ja joissa käsiteltiin sitä, miten komissio panee täytäntöön jäsenvaltioissa esiintyviä eturistiriitoja koskevaa uuden varainhoitoasetuksen 61 artiklaa,

–  ottaa huomioon kirjalliset vastaukset, jotka komissio antoi vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä varsinkin komissaari Oettingerille esitettyihin kysymyksiin 50 ja 51, komissaari Creţulle esitettyyn kysymykseen 35 sekä komission pääsihteerille esitettyyn kysymykseen 66,

–  ottaa huomioon Tšekin pääministerin Andrej Babišin komissaari Oettingerille 10. joulukuuta 2018 lähettämän vastauksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Tšekin tasavalta osallistuu Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamiseen liittyvään tiiviimpään yhteistyöhön ja se on integroitunut komission kehittämään Arachne-tiedonlouhintavälineeseen ja käyttänyt sitä tehokkaasti omassa hallinta- ja valvontajärjestelmässään; toteaa, että Arachne on tehokas väline riskien analysointiin sekä petosten, eturistiriitojen ja sääntöjenvastaisuuksien torjuntaan;

B.  toteaa, ettei komissio ole ilmoittanut parlamentille tuloksista, joita on saatu Transparency Internationalin esittämän valituksen johdosta käynnistetyssä valitusmenettelyssä;

C.  toteaa, että yhdessä CONT-valiokunnalle toimittamistaan vastauksista komissaari Creţu korosti, että kaikissa komission tähän mennessä Tšekin tasavallassa suorittamissa tarkastuksissa on osana tavallisesti käytettävää tarkastuskyselyä varmistettu myös se, että eturistiriitoja ei ole, varsinkaan toimien valintavaiheessa; toteaa, että tarkastusten jälkeen tultiin tuolloin siihen tulokseen, että tarkastetut hallinta- ja valvontajärjestelmät olivat toimivia, joskin niihin oli tehtävä joitakin parannuksia (luokan 2 arviointi); toteaa, että kun komissio suoritti uudelleen tarkastusviranomaisen tekemän työn, se sai myös todisteita siitä, että Tšekissä tehtävät säännönmukaiset tarkastukset kattavat eturistiriitojen torjumisen asianmukaisella tavalla;

D.  panee merkille, että vastauksessaan vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyyn komissaari Creţu totesi, että Tšekin viranomaiset tekevät lojaalia yhteistyötä tähän pyyntöön liittyen ja ovat antaneet pyydetyt tiedot riittävän ajoissa kaikkien asiaan liittyvien ohjelmien koordinoimiseksi;

E.  toteaa komissaari Oettingerin ilmoittaneen CONT-valiokunnassa, että komissio odotti Tšekin viranomaisten vastausta eturistiriitoja koskevaan komission kirjeeseen ja että komissio tekisi johtopäätöksiä vasta, kun kaikki todisteet olisi kerätty ja analysoitu;

F.  toteaa komissaari Oettingerin vastanneen, että komissio noudattaa varainhoitoasetuksessa 1046/2018 olevan 61 artiklan muutettuja säännöksiä, jotka koskevat yhteistä hallinnointia ja jotka ovat olleet voimassa tämän vuoden elokuusta alkaen, ja arvioi, onko jäsenvaltioille esitettävä muita vaatimuksia ja onko jo toteutettuihin toimiin vaadittava mukautuksia; toteaa, että komissio kerää tässä yhteydessä tietoja jäsenvaltioilta voidakseen arvioida käytössä olevien sisäisten valvontajärjestelmien asianmukaisuutta; toteaa, että se myös keskustelee ohjelmasta vastaavien viranomaisten kanssa ja antaa ohjausta ennen vuoden loppua;

G.  toteaa, että BUDG-pääosasto antoi 10.–12. joulukuuta 2018 kansallisille viranomaisille koulutusta uuden varainhoitoasetuksen täytäntöönpanosta;

H.  toteaa, että Tšekin pääministeri vastasi komission kirjeeseen todeten, että Tšekin tasavalta kunnioittaa Euroopan unionin jäsenyydestä johtuvia velvoitteitaan ja että hän itse toteuttaa kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen oman toimintansa vastaavan täysin unionin lainsäädäntöä;

1.  kehottaa Tšekin viranomaisia varmistamaan, että uutta varainhoitoasetusta noudatetaan täysin, ja kehottaa niitä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet sellaisten tilanteiden käsittelemiseksi, joiden voidaan objektiivisesti katsoa aiheuttavan eturistiriidan;

2.  kehottaa Tšekin hallitusta toteuttamaan nopeasti kaikki sitoumukset, jotka se antoi komissiolle osoittamassaan vastauskirjeessä, ja varmistamaan, että kaikki unionin tukea saavat toimet vastaavat täysin unionin lainsäädäntöä ja että kaikki mahdollisiin eturistiriitoihin liittyvät ongelmat poistetaan;

3.  kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille valitusmenettelyn tuloksen mahdollisimman pian;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman eteenpäin, jotta komissiota voidaan kannustaa seuraamaan sitä, miten kansalliset järjestelmät vastaavat unionin vaatimuksia, ja tarkastamaan jäsenvaltioiden sisäisiä valvontajärjestelmiä uuden varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus