Procedūra : 2018/2975(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0585/2018

Pateikti tekstai :

B8-0585/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 402kWORD 51k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl interesų konflikto ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje (2018/2975(RSP))


Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl interesų konflikto ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje (2018/2975(RSP))  
B8-0585/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 13 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į pasidalijamojo valdymo kompetencijų paskirstymą, kaip nustatyta naujajame Finansiniame reglamente,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliojusį naująjį Finansinį reglamentą, ypač į jo 61 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į EBPO gaires dėl faktinio, akivaizdaus ir galimo interesų konflikto atskyrimo,

–   atsižvelgdamas į organizacijos „Transparency International“ Europos Komisijai pateiktą oficialų skundą dėl galimo interesų konflikto Čekijoje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 25 d. klausymus su Komisijos nariu Ph. Hoganu, 2018 m. lapkričio 19 d. su klausymus su Komisijos nare C. Cretu, lapkričio 20 d. klausymus su Komisijos generaliniu sekretoriumi ir 2018 m. gruodžio 3 d. klausymus su Komisijos nariu G. Oettingeriu, kuriuos surengė Biudžeto kontrolės komitetas,

–  atsižvelgdamas į keitimąsi nuomonėmis su Komisijos Biudžeto GD per 2018 m. lapkričio 20 d. CONT komiteto posėdį dėl Komisijos vykdomo naujo Finansinio reglamento 61 straipsnio dėl interesų konfliktų valstybėse narėse, įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Komisijos raštu pateiktus atsakymus dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, ypač į klausimus Nr. 50 ir Nr. 51, skirtus Komisijos nariui G. Oettingeriui, Nr. 35, skirtą Komisijos narei C. Cretu ir Nr. 66, adresuotą Komisijos generaliniam sekretoriui,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 10 d. Čekijos ministro pirmininko Andrej Babiš Komisijos nariui G. Oettingeriui atsiųstą atsakymą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Čekijos Respublika dalyvauja tvirtesnio bendradarbiavimo dėl Europos prokuratūros įsteigimo srityje ir savo valdymo ir kontrolės sistemoje integravo ir veiksmingai naudojo Komisijos sukurtą IT priemonę „Arachne“ – naudingą rizikos analizės ir kovos su sukčiavimu, interesų konfliktais ir pažeidimais priemonę;

B.  kadangi Komisija neinformavo Parlamento apie skundo nagrinėjimo procedūros, pradėtos remiantis organizacijos „Transparency International“ pateiktu skundu, rezultatus;

C.  kadangi viename iš savo raštu pateiktų atsakymų, pateiktų CONT komitetui, Komisijos narė C. Cretu pabrėžė, kad visi iki šiol Čekijos Respublikoje atlikti Komisijos auditai buvo įtraukti į įprasto audito klausimyną, susijusį su interesų konflikto nebuvimo patikrinimu, ypač veiksmų atrankos etapu. Tuo metu atlikus auditą padarytos išvados, kuriomis remiantis patikrintos valdymo ir kontrolės sistemos veikia ir yra reikalingi tam tikri patobulinimai (2 kategorijos vertinimas). Pakartotinai atlikdama audito institucijos darbą, Komisija taip pat gavo įrodymų, kad reguliarūs Čekijos auditai tinkamai apima interesų konfliktų prevencijos sritį;

D.  kadangi Komisija savo atsakyme į 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą nurodė, kad Čekijos valdžios institucijos, atsakydamos į šį prašymą, bendradarbiauja lojaliai ir pateikė prašomą informaciją per nustatytą laikotarpį, reikalingą visoms susijusioms programoms koordinuoti;

E.  kadangi CONT komitete Komisijos narys G. Oettingeris teigė, kad Komisija laukia atsakymo iš Čekijos valdžios institucijų į Komisijos raštą dėl interesų konflikto klausimo ir kad Komisija padarys išvadas tik tada, kai bus surinkti ir išanalizuoti visi įrodymai;

F.  kadangi Komisijos narys G. Oettingeris atsakė, kad po šių metų rugpjūčio mėn. galiojančio Finansinio reglamento Nr. 1046/2018 61 straipsnio nuostatos dėl pasidalijamojo valdymo pakeitimo Komisija vertina, ar iš valstybių narių reikia prašyti papildomų reikalavimų ir jau taikomų priemonių pakeitimų. Atsižvelgdama į tai, Komisija rinks informaciją iš valstybių narių, kad įvertintų įdiegtų vidaus kontrolės sistemų tinkamumą. Ji taip pat keisis nuomonėmis su programos institucijomis ir iki metų pabaigos pateiks gaires;

G.  kadangi tarp 2018 m. gruodžio 12 d. ir 10 d. Biudžeto generalinis direktoratas teikė nacionalinėms valdžios institucijoms mokymus naujojo Finansinio reglamento įgyvendinimo klausimais;

H.  kadangi Čekijos ministras pirmininkas atsakė į Komisijos raštą, kuriuo užtikrinama, kad Čekija laikysis savo įsipareigojimų, susijusių su jos naryste Europos Sąjungoje, o jis pats imsis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad jo veikla atitiktų ES teisės aktus.

1.  ragina Čekijos valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi naujojo Finansinio reglamento ir imtis visų būtinų priemonių siekiant spręsti problemas, kurios gali būti objektyviai suvokiamos kaip interesų konfliktas;

2.  ragina Čekijos vyriausybę skubiai įvykdyti savo atsakomajame rašte Komisijai prisiimtus įsipareigojimus ir užtikrinti, kad visa iš ES lėšų remiama veikla visiškai atitiktų ES teisės aktus ir kad būtų pašalintas bet koks įtarimas dėl galimo interesų konflikto;

3.  prašo Komisijos kuo greičiau pranešti Parlamentui apie skundo nagrinėjimo procedūros rezultatus;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją, kad Komisija būtų skatinama stebėti, ar nacionalinės sistemos atitinka ES reikalavimus ir atlikti valstybių narių vidaus kontrolės sistemų auditą pagal naująjį Finansinį reglamentą.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 12 d.Teisinis pranešimas