Procedura : 2018/2975(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0585/2018

Teksty złożone :

B8-0585/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 331kWORD 51k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie konfliktu interesów i ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP))


Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konfliktu interesów i ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP))  
B8-0585/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 13 ust. 2 i art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając podział kompetencji w ramach zarządzania dzielonego określony w nowym rozporządzeniu finansowym,

–  uwzględniając wejście w życie w dniu 2 sierpnia 2018 r. nowego rozporządzenia finansowego, w szczególności jego art. 61,

–  uwzględniając wytyczne OECD dotyczące rozróżnienia faktycznego, pozornego i potencjalnego konfliktu interesów,

–  uwzględniając oficjalną skargę złożoną przez Transparency International do Komisji Europejskiej dotyczącą potencjalnego konfliktu interesów w Czechach,

–  uwzględniając wysłuchania w Komisji Kontroli Budżetowej z udziałem komisarza Hogana w dniu 25 października 2018 r., komisarz Creţu w dniu 19 listopada 2018 r., sekretarza generalnego Komisji w dniu 20 listopada 2018 r. i komisarza Oettingera w dniu 3 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając wymianę poglądów z DG BUDG Komisji na posiedzeniu komisji CONT w dniu 20 listopada 2018 r. nt. stosowania przez Komisję art. 61 nowego rozporządzenia finansowego w sprawie konfliktu interesów w państwach członkowskich,

–  uwzględniając pisemne odpowiedzi udzielone przez Komisję w ramach procedury udzielania absolutorium za 2017 r., zwłaszcza na pytania nr 50 i 51 skierowane do komisarza Oettingera, nr 35 skierowane do komisarz Creţu i nr 66 – do sekretarza generalnego Komisji,

–  uwzględniając odpowiedź wystosowaną przez premiera Czech Andreja Babiša do komisarza Oettingera w dniu 10 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Czechy uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej oraz włączyły i skutecznie zastosowały do swojego systemu zarządzania i kontroli opracowane przez Komisję narzędzie informatyczne Arachne, przydatne w przeprowadzaniu analizy ryzyka oraz zwalczaniu nadużyć finansowych, konfliktów interesów i nieprawidłowości;

B.  mając na uwadze, że Komisja nie poinformowała Parlamentu o wyniku procedury skargi wszczętej na podstawie skargi złożonej przez Transparency International;

C.  mając na uwadze, że w jednej z odpowiedzi przedłożonej na piśmie komisji CONT komisarz Creţu podkreśliła fakt, że wszystkie audyty przeprowadzone dotychczas w Czechach przez Komisję „obejmowały, w ramach standardowego kwestionariusza kontrolnego, weryfikację braku konfliktu interesów, w szczególności na etapie wyboru operacji. Według wniosków wyciągniętych wówczas z tych audytów skontrolowane systemy zarządzania i kontroli działały, przy czym konieczne były pewne usprawnienia (ocena kategorii 2). Podczas ponownych prac organu ds. audytu Komisja uzyskała dowody również na to, że regularne audyty prowadzone przez podmioty czeskie obejmują w należyty sposób kwestię zapobiegania konfliktom interesów.”;

D.  mając na uwadze, że w nawiązaniu do procedury udzielania absolutorium za rok 2017 komisarz Creţu przyznała, że „władze czeskie współpracują lojalnie w sprawie przedmiotowego wniosku i udzieliły wymaganych informacji w terminach niezbędnych do skoordynowania wszystkich odnośnych programów”;

E.  mając na uwadze, że w komisji CONT komisarz Oettinger oświadczył, że Komisja czeka na odpowiedź władz czeskich na pismo w sprawie konfliktu interesów oraz że wyciągnie wnioski dopiero po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich dowodów;

F.  mając na uwadze, że komisarz Oettinger odpowiedział, że „w związku ze zmianą przepisów art. 61 rozporządzenia finansowego (UE, Euratom) 2018/1046 obowiązującego w odniesieniu do zarządzania dzielonego od sierpnia br. Komisja ocenia, czy należy zwrócić się do państw członkowskich o dodatkowe wymogi i dostosowania do już obowiązujących środków. W tym kontekście Komisja będzie gromadzić informacje od państw członkowskich w celu oceny adekwatności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej. Będzie też prowadzić wymianę poglądów z władzami odpowiedzialnymi za programy, a przed końcem roku przedstawi wytyczne.”;

G.  mając na uwadze, że w dniach 10–12 grudnia 2018 r. DG BUDG zorganizowała szkolenie dla organów krajowych w sprawie wdrożenia nowego rozporządzenia finansowego;

H.  mając na uwadze, że premier Czech odpowiedział na pismo Komisji, zapewniając, że Republika Czeska uszanuje swoje zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, a on sam osobiście podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia pełnej zgodności swoich działań z prawodawstwem UE;

1.  wzywa władze Czech do zapewnienia pełnej zgodności z nowym rozporządzeniem finansowym i do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zaradzenia sytuacjom, które obiektywnie można uznać za konflikt interesów;

2.  wzywa rząd Czech do szybkiego wywiązania się ze zobowiązań podjętych w piśmie do Komisji oraz do zagwarantowania, że wszystkie działania wspierane w ramach pomocy UE są w pełni zgodne z prawodawstwem UE, a wszelkie obawy dotyczące potencjalnego konfliktu interesów zostaną rozwiane;

3.  zwraca się do Komisji o jak najszybsze poinformowanie Parlamentu o wyniku procedury skargi;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji w celu zachęcenia Komisji do monitorowania zgodności systemów krajowych z wymogami UE oraz do audytu systemów kontroli wewnętrznej państw członkowskich zgodnie z nowym rozporządzeniem finansowym.

 

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2018Informacja prawna