Postup : 2018/2975(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0585/2018

Predkladané texty :

B8-0585/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 50k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP))


Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP))  
B8‑0585/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 13 ods. 2 a článok 17 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na rozdelenie právomocí v rámci zdieľaného riadenia v zmysle nového nariadenia o rozpočtových pravidlách,

–  so zreteľom na nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o rozpočtových pravidlách z 2. augusta 2018, najmä na jeho článok 61,

–  so zreteľom na usmernenia OECD týkajúce sa rozlišovania medzi skutočným, zrejmým a možným konfliktom záujmov,

–  so zreteľom na oficiálnu sťažnosť Transparency International adresovanú Európskej komisii v súvislosti s potenciálnym konfliktom záujmov v Českej republike,

–  so zreteľom na vypočutia s komisárom Hoganom 25. októbra 2018, komisárkou Creţuovou 19. novembra 2018, generálnym tajomníkom Komisie 20. novembra 2018 a komisárom Oettingerom 3. decembra 2018 vo Výbore pre kontrolu rozpočtu,

–  so zreteľom na výmenu názorov na schôdzi výboru CONT 20. novembra 2018 s GR BUDG (Komisia) o vykonávaní článku 61 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách o konflikte záujmov v členských štátoch,

–  so zreteľom na písomné odpovede Komisie v rámci postupu udelenia absolutória za rok 2017, najmä na otázky č. 50 a 51 adresované komisárovi Oettingerovi, na otázku č. 35 adresovanú komisárke Creţuovej a na otázku č. 66 adresovanú generálnemu tajomníkovi Komisie,

–  so zreteľom na odpoveď predsedu českej vlády Andreja Babiša komisárovi Oettingerovi z 10. decembra 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Česká republika je zapojená do posilnenej spolupráce v rámci zriadenia Európskej prokuratúry (EPPO) a do vlastného systému riadenia a kontroly začlenila a účinne využíva IT nástroj Arachne, ktorý vytvorila Komisia a ktorý je vhodný na vykonávanie analýzy rizík a boj proti podvodom, konfliktom záujmov a nezrovnalostiam;

B.  keďže Komisia neinformovala Parlament o výsledku postupu podávania sťažností, ktoré sa začalo na základe sťažnosti Transparency International;

C.  keďže v jednej z písomných odpovedí pre výbor CONT komisárka Creţuová zdôraznila skutočnosť, že všetky doteraz vykonané audity Komisie v Českej republike zahŕňali ako súčasť bežného dotazníka pre audit, ktorý sa v súčasnosti používa, overenie neexistencie konfliktu záujmov, najmä vo fáze výberu operácií. V záveroch z týchto auditov sa v tom čase dospelo k záveru, že systémy riadenia a kontroly, ktoré boli predmetom auditu, fungujú, no potrebujú určité zlepšenia (hodnotenie kategórie 2). Komisia ako orgán auditu počas opätovného preskúmania získala aj dôkazy o tom, že pravidelné české audity sa primerane venujú otázke predchádzania konfliktu záujmov;

D.  keďže vo svojej odpovedi na postup udelenia absolutória za rok 2017 komisárka Creţuová uviedla, že české orgány ústretovo pristupujú k tejto žiadosti a poskytli požadované informácie v časovom rámci potrebnom na koordináciu všetkých príslušných programov;

E.  keďže vo výbore CONT komisár Oettinger uviedol, že Komisia čaká na odpoveď českých orgánov na list Komisie týkajúci sa otázky konfliktu záujmov a že Komisia vyvodí závery až po zhromaždení a analýze všetkých dôkazov;

F.  keďže komisár Oettinger odpovedal, že v nadväznosti na zmenené ustanovenia článku 61 nariadenia č. 1046/2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré je účinné vo vzťahu k zdieľanému riadeniu od augusta tohto roku, Komisia posudzuje, či sú potrebné ďalšie požiadavky na členské štáty a úpravy opatrení z ich strany k tým, ktoré sú už zavedené. V tejto súvislosti bude Komisia zhromažďovať informácie od členských štátov s cieľom posúdiť primeranosť zavedených systémov vnútornej kontroly. Bude si zároveň vymieňať názory s orgánmi zodpovednými za programy a do konca tohto roka vypracuje usmernenia;

G.  keďže od 10. do 12. decembra 2018 GR BUDG poskytlo vnútroštátnym orgánom odbornú prípravu zameranú na vykonávanie nového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

H.  keďže český predseda vlády odpovedal na list Komisie, v ktorom ju ubezpečil, že Česká republika bude rešpektovať svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Európskej únii a že osobne urobí všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie plného súladu svojich krokov s právnymi predpismi EÚ.

1.  vyzýva české orgány, aby zabezpečili úplný súlad s novým nariadením o rozpočtových pravidlách a prijali všetky potrebné opatrenia na riešenie situácií, ktoré možno objektívne vnímať ako konflikt záujmov;

2.  vyzýva vládu Českej republiky, aby urýchlene splnila záväzky uvedené v jej liste, ktorý bol odpoveďou Komisii, a zabezpečila, aby boli všetky činnosti, na ktoré čerpá pomoc EÚ, v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ a aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti týkajúce sa možného konfliktu záujmov;

3.  žiada Komisiu, aby čo najskôr informovala Parlament o výsledku postupu podávania sťažností;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii s cieľom vyzvať ju, aby monitorovala súlad vnútroštátnych systémov s požiadavkami EÚ a vykonala audit systémov vnútornej kontroly členských štátov podľa nového nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

Posledná úprava: 12. decembra 2018Právne oznámenie