Förfarande : 2018/2975(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0585/2018

Ingivna texter :

B8-0585/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 165kWORD 51k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om intressekonflikter och skyddet av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))


Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om intressekonflikter och skyddet av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))  
B8‑0585/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 13.2 och 17.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av fördelningen av befogenheter vid delad förvaltning enligt den nya budgetförordningen,

–  med beaktande av ikraftträdandet av den nya budgetförordningen den 2 augusti 2018, särskilt artikel 61,

–  med beaktande av OECD:s riktlinjer för att skilja mellan faktiska, uppenbara och potentiella intressekonflikter,

–  med beaktande av det officiella klagomål som Transparency International lämnade in till kommissionen om den potentiella intressekonflikten i Tjeckien,

–  med beaktande av budgetkontrollutskottets utfrågningar med kommissionsledamot Hogan den 25 oktober 2018, med kommissionsledamot Creţu den 19 november 2018, med kommissionens generalsekreterare den 20 november 2018 och med kommissionsledamot Oettinger den 3 december 2018,

–  med beaktande av diskussionen med kommissionens GD Budget vid budgetkontrollutskottets sammanträde den 20 november 2018 om kommissionens genomförande av artikel 61 i den nya budgetförordningen om intressekonflikter i medlemsstaterna,

–  med beaktande av kommissionens skriftliga svar inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 2017, särskilt svaren på frågorna nr 50 och 51 till kommissionsledamot Oettinger, nr 35 till kommissionsledamot Creţu och nr 66 till kommissionens generalsekreterare,

–  med beaktande av svaret från Tjeckiens premiärminister, Andrej Babiš, till kommissionsledamot Oettinger den 10 december 2018,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tjeckien deltar i det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten, och har integrerat och på ett ändamålsenligt sätt använt Arachne, det it-verktyg som kommissionen har utvecklat – ett användbart verktyg för att genomföra riskanalyser och bekämpa bedrägerier, intressekonflikter och oegentligheter – i sitt eget förvaltnings- och kontrollsystem.

B.  Kommissionen har inte underrättat parlamentet om resultatet av det klagomålsförfarande som inletts på grundval av ett klagomål från Transparency International.

C.  I ett av sina skriftliga svar till budgetkontrollutskottet betonar kommissionsledamot Creţu att alla revisioner som kommissionen har genomfört i Tjeckien hittills, som en del av det vanliga revisionsfrågeformuläret har inkluderat kontroll av att det inte föreligger någon intressekonflikt, särskilt vid valet av insatser. Slutsatserna från dessa revisioner var vid den tidpunkten att de granskade förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar, men att vissa förbättringar behövs (kategori 2-bedömning). Kommissionen fann också, när den gjorde om revisionsmyndighetens arbete, belägg för att regelbundna tjeckiska revisioner på ett lämpligt sätt omfattar frågan om förebyggande av intressekonflikter.

D.  I sitt svar inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet 2017 uppgav kommissionsledamot Creţu att de tjeckiska myndigheterna samarbetade lojalt för att tillmötesgå denna begäran och hade tillhandahållit den efterfrågade informationen inom den tidsram som krävdes för att alla berörda program skulle kunna samordnas.

E.  I budgetkontrollutskottet uppgav kommissionsledamot Oettinger att kommissionen väntade på svar från de tjeckiska myndigheterna på en skrivelse från kommissionen om frågan om intressekonflikter, och att kommissionen skulle dra slutsatser först när alla bevis hade samlats in och analyserats.

F.  Kommissionsledamot Oettinger svarade att till följd av de ändrade bestämmelserna i artikel 61 i budgetförordning nr 1046/2018 som är i kraft för delad förvaltning sedan i augusti innevarande år, bedömer kommissionen huruvida ytterligare krav och anpassningar av åtgärder som redan har vidtagits ska begäras av medlemsstaterna. I detta sammanhang kommer kommissionen att samla in information från medlemsstaterna för att bedöma huruvida de interna kontrollsystemen är tillräckliga. Man kommer också att diskutera med programmyndigheterna och ge vägledning före årets slut.

G.  Den 10–12 december 2018 gav GD Budget de nationella myndigheterna utbildning avseende genomförandet av den nya budgetförordningen.

H.  Den tjeckiska premiärministern svarade på kommissionens skrivelse med en försäkran om att Tjeckien kommer att respektera de skyldigheter som följer av landets medlemskap i Europeiska unionen, och att han personligen kommer att vidta alla åtgärder som krävs för att se till att hans verksamhet är helt förenlig med EU:s lagstiftning.

1.  Europaparlamentet uppmanar de tjeckiska myndigheterna att säkerställa att den nya budgetförordningen till fullo efterlevs och att vidta alla åtgärder som krävs för att hantera situationer som objektivt kan uppfattas som intressekonflikter.

2.  Europaparlamentet uppmanar den tjeckiska regeringen att snabbt uppfylla de åtaganden som gjordes i dess svarsskrivelse till kommissionen och att garantera att all verksamhet som erhåller stöd från EU är helt förenlig med EU:s lagstiftning, och att eventuella farhågor om en potentiell intressekonflikt undanröjs.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt underrätta parlamentet om resultatet av klagomålsförfarandet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution för att uppmuntra kommissionen dels att kontrollera att nationella system uppfyller EU:s krav, dels att granska medlemsstaternas interna kontrollsystem enligt den nya budgetförordningen.

 

Senaste uppdatering: 12 december 2018Rättsligt meddelande