ONTWERPRESOLUTIE
PDF 125kWORD 49k
11.12.2018
PE631.615v01-00
 
B8-0592/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het opstellen van naar sociale of beroepsgroepen uitgesplitste betrouwbare zelfmoordstatistieken


Philippe Loiseau

Ontwerpresolutie over het opstellen van naar sociale of beroepsgroepen uitgesplitste betrouwbare zelfmoordstatistieken  
B8‑0592/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien het antwoord van de Europese Commissie op vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E‑005299/2019 van Philippe Loiseau, lid van het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese landbouwers worden getroffen door ernstige, met name financiële problemen;

B.  overwegende dat uit bepaalde, in Frankrijk verrichte studies(1) van de Mutualité sociale agricole (MSA) blijkt dat het sterftecijfer door zelfmoord onder landbouwers 20 à 30 % hoger ligt dan onder de rest van de bevolking;

C.  overwegende dat volgens dezelfde studies de hogere sterftecijfers door zelfmoord in deze beroepsgroep kunnen worden verklaard door het ontbreken van fatsoenlijke inkomens en de enorme schulden van de landbouwers;

D.  overwegende dat uit het antwoord van commissaris Vytenis Andriukaitis op de schriftelijke vraag van Philippe Loiseau blijkt dat op Europees niveau geen gegevens voorhanden zijn die een samenhangende analyse van de zelfmoorden onder landbouwers mogelijk maken;

1.  acht het noodzakelijk dat de overlijdensstatistieken in de Europese Unie waarin rekening wordt gehouden met zelfmoorden, worden uitgesplitst naar sociale en beroepsgroepen teneinde de sectoren op te sporen die in een crisis verkeren;

2.  vraagt dat de gegevens waarmee op betrouwbare wijze de daadwerkelijke zelfmoordpercentages per beroepsgroep worden gemeten, bij de lidstaten worden verzameld en vervolgens worden gecompileerd en openbaar gemaakt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

(1)

https://www.msa.fr/lfy/presse/prevention-suicide-populations-agricoles

Laatst bijgewerkt op: 17 januari 2019Juridische mededeling