ONTWERPRESOLUTIE
PDF 124kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het geven van een nieuwe impuls aan het decentraliseringsproces in de lidstaten


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het geven van een nieuwe impuls aan het decentraliseringsproces in de lidstaten  
B8‑0594/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat decentralisatie van essentieel belang is om overheidsdiensten beter op de lokale behoeften af te stemmen, een controleerbare uitoefening van bevoegdheden te bevorderen en vertrouwen in overheidsinstanties op te bouwen;

B.  overwegende dat het subsidiariteitsbeginsel, dat in het Verdrag betreffende de Europese Unie is vastgelegd, tot doel heeft ervoor te zorgen dat de bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de burger worden uitgeoefend;

C.  overwegende dat het decentralisatieproces in sommige lidstaten stagneert of wordt teruggedraaid; overwegende dat een hoog niveau van politieke polarisatie in sommige lidstaten ook aanzienlijke belemmeringen voor dergelijke hervormingen heeft gecreëerd;

1.  verzoekt de lidstaten hun steun voor decentralisatie te versterken via hun wetten, beleid en praktijken;  

2.  dringt er bij de lidstaten op aan om overleg over decentralisatiekwesties te steunen, door verenigingen van lokale en regionale overheden, niet-gouvernementele organisaties en burgers samen te brengen;

3.  moedigt de lidstaten aan het regelgevend kader te versterken om de financiële stabiliteit van lokale en regionale overheden en een eerlijke verdeling van de publieke financiële middelen over de verschillende bestuursniveaus te waarborgen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

Laatst bijgewerkt op: 17 januari 2019Juridische mededeling