NÁVRH UZNESENIA
PDF 129kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o poskytnutí nového impulzu v procese decentralizácie v členských štátoch


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

návrh uznesenia Európskeho parlamentu o poskytnutí nového impulzu v procese decentralizácie v členských štátoch  
B8‑0594/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže decentralizácia zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby verejné služby lepšie reagovali na potreby na miestnej úrovni, pri podpore zodpovedného vykonávania moci a budovaní dôvery vo verejné orgány;

B.  keďže cieľom zásady subsidiarity, ktorá je stanovená v Zmluve o Európskej únii, je zabezpečiť, aby boli právomoci vykonávané čo najbližšie k občanom;

C.  keďže proces decentralizácie v niektorých členských štátoch stagnuje alebo sa mení k horšiemu; keďže vysokou mierou politickej polarizácie v niektorých členských štátoch sa tiež vytvorili významné prekážky pre takéto reformy;

1.  vyzýva členské štáty, aby posilnili podporu decentralizácii svojimi zákonmi, politikami a postupmi;  

2.  vyzýva členské štáty, aby podporovali konzultácie o otázkach decentralizácie, v ktorých sa stretnú združenia miestnych a regionálnych orgánov, mimovládne organizácie a občania;

3.  vyzýva členské štáty, aby posilnili regulačný rámec na zabezpečenie finančnej stability miestnych a regionálnych orgánov, a spravodlivé rozdelenie verejných finančných zdrojov medzi rôzne úrovne riadenia;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 18. januára 2019Právne oznámenie