ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 135kWORD 48k
4.12.2018
PE631.618v01-00
 
B8-0595/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Μεσογειακής Διατροφής


Aldo Patriciello; Paolo De Castro; Alessandra Mussolini; Massimiliano Salini; Raffaele Fitto; Remo Sernagiotto; Innocenzo Leontini; Elisabetta Gardini; Andrea Cozzolino; Lorenzo Cesa; Alberto Cirio Stefano Maullu; Salvatore Cicu; Luigi Morgano; Andrea Cozzolino; Enrico Gasbarra; Barbara Matera; Giovanni La Via; Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Μεσογειακής Διατροφής  
B8‑0595/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεσογειακή διατροφή αποτελεί το σύνηθες διατροφικό μοντέλο στις χώρες όπου καλλιεργείται η ελιά και χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση τροφίμων φυτικής προέλευσης, φρέσκων ψαριών και εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου ως βασικής πηγής λίπους, καθώς και από μετρημένη κατανάλωση οίνου, κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεσογειακή διατροφή διακρίνεται για την εποχικότητα, την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και την κοινωνικότητα που τη χαρακτηρίζουν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν σημαντική μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών, ογκολογικών και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, καθώς και της συνολικής θνησιμότητας, οφέλη τα οποία παρατηρούνται επίσης σε μη μεσογειακούς πληθυσμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα οφέλη για την υγεία και την αναγνώριση της UNESCO, η οποία το 2010 συμπεριέλαβε τη μεσογειακή διατροφή στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία παρατηρείται σταδιακή υποχώρηση της διατροφής αυτής, ιδίως στις χώρες της Μεσογείου, μια μεταβολή των διατροφικών συνηθειών η οποία οφείλεται σε κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και διαπιστώνεται κυρίως στις νεότερες γενιές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η μεσογειακή διατροφή, η οποία ήταν αρχικά ίδιον των αγροτικών κοινωνιών, φαίνεται πλέον να περιορίζεται σε πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν υπό καλύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες·

1.  ζητεί, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, να αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε να γίνει γνωστή στην Ευρώπη η μεσογειακή διατροφή και τα οφέλη της για την υγεία, επίσης μέσω της καθιέρωσης ευρωπαϊκής ημέρας μεσογειακής διατροφής.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου