Postup : 2019/2508(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0051/2019

Předložené texty :

B8-0051/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 12.2

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 157kWORD 50k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu


o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé se Smlouvami (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Usnesení Evropského parlamentu o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé se Smlouvami (2019/2508(RSP))  
B8-0051/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a zejména na článek 73 v kapitole XI týkající se nesamosprávných území,

–  s ohledem na Vídeňskou úmluvu o smluvním právu mezi státy, zejména na články 34 až 36 této úmluvy,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 34/37,

–  s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu ze dne 10. prosince 2015 (věc T-512/12)(1),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. prosince 2016 (věc C-104/12)(2),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. února 2018 (věc C-266/16)(3),

–  s ohledem na usnesení Tribunálu ze dne 19. července 2018 (věc T-180/14)(4),

–  s ohledem na usnesení Tribunálu ze dne 30. listopadu 2018 (věc T-275/18)(5),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii jsou EU a její členské státy povinny dodržovat zásady Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že zásady uvedené v čl. 1 odst. 2 a článku 55 Charty OSN zahrnují princip sebeurčení národů;

B.  vzhledem k tomu, že Tribunál Soudního dvora Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 21. prosince 2016 stanovil, že liberalizační dohoda mezi EU a Marokem neobsahuje právní základ k tomu, aby do ní mohla být zahrnuta Západní Sahara, a nemůže se tudíž na tomto území uplatňovat, neboť Západní Sahara není součástí Maroka; vzhledem k tomu, že v souvislosti s tím Soudní dvůr v bodě 106 uvedl, že obyvatelé Západní Sahary by měli být považováni za třetí stranu, pokud jde o vztahy EU s Marokem, a že pro jakoukoliv jejich dvoustrannou dohodu, která by ovlivnila třetí území Západní Sahary, by měl být získán souhlas obyvatel tohoto území; vzhledem k tomu, že se Komise domnívá, že Soudní dvůr přesně nestanovil, jak by měl být takový souhlas vyjádřen;

C.  vzhledem k tomu, že Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) vedly konzultace v Rabatu a Bruselu s cílem získat souhlas obyvatel Západní Sahary; vzhledem k tomu, že s jistotou nelze konstatovat, že kroky Komise jsou v souladu s požadavkem Soudního dvora, aby byl získán souhlas obyvatel Západní Afriky;

1.  domnívá se, že panuje právní nejistota ohledně toho, zda je návrh dohody slučitelný se Smlouvami a zejména s rozsudkem Soudního dvora EU ze dne 21. prosince 2016 (věc C-104/16P);

2.  rozhodl, že požádá Soudní dvůr o posudek ve věci slučitelnosti návrhu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé se Smlouvami a zejména s rozsudkem Soudního dvora EU ze dne 21. prosince 2016 (věc C-104/16P);

3.  pověřuje svého předsedu, aby podnikl všechny kroky nezbytné k získání posudku Soudního dvora a aby předal toto usnesení pro informaci Radě a Komisi.

(1)

Rozsudek Tribunálu ze dne 10. prosince 2015, Front Polisario v. Rada, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. prosince 2016, Rada v. Front Polisario, C-104/16, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018, Western Sahara Campaign UK v. komisaři Daňové a celní správy Spojeného království a státní tajemník pro životní prostředí, výživu a věci venkova, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Usnesení Tribunálu ze dne 19. července 2018, Front Polisario v. Rada, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Usnesení Tribunálu ze dne 30. listopadu 2018, Front Polisario v. Rada, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Poslední aktualizace: 14. ledna 2019Právní upozornění