Διαδικασία : 2019/2508(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0051/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0051/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 173kWORD 54k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού


με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου για τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep‑Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander‑Hainz, Jude Kirton‑Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne‑Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου για τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (2019/2508(RSP))  
B8‑0051/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την προτεινόμενη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως το άρθρο 73 στο κεφάλαιο XI σχετικά με τα μη αυτοδιοικούμενα εδάφη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης περί του δικαίου των συνθηκών, και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 36,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 34/37 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Δεκεμβρίου 2015 (υπόθεση T-512/12)(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ΔΕΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2016 (υπόθεση C-104/16P)(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ΔΕΕ της 27ης Φεβρουαρίου 2018 (υπόθεση C-266/16) (3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Ιουλίου 2018 (υπόθεση T-180/14)(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Νοεμβρίου 2018 (υπόθεση T-275/18)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να σέβονται τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο άρθρο 55 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ προβλέπεται ο σεβασμός της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της ΕΕ στην από 21 Δεκεμβρίου 2016 απόφασή του αποφάνθηκε ότι η συμφωνία ελευθέρωσης ΕΕ-Μαρόκου δεν παρέχει νομική βάση για να συμπεριληφθεί η Δυτική Σαχάρα και ότι κατά συνέπεια αυτή δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στο συγκεκριμένο έδαφος δεδομένου ότι η Δυτική Σαχάρα δεν αποτελεί τμήμα του Μαρόκου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, το Δικαστήριο απεφάνθη στη σκέψη 106 ότι ο λαός της Δυτικής Σαχάρας πρέπει να θεωρηθεί τρίτο μέρος στο πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ με το Μαρόκο και ότι για κάθε διμερή συμφωνία που επηρεάζει την επικράτεια της Δυτικής Σαχάρας θα πρέπει να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του λαού της επικράτειας αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την άποψη της Επιτροπής το Δικαστήριο δεν προσδιόρισε επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εκφραστεί η σύμφωνη αυτή γνώμη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις στο Ραμπάτ και στις Βρυξέλλες προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του λαού της Δυτικής Σαχάρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Δικαστηρίου όσον αφορά την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον λαό της Δυτικής Σαχάρας·

1.  υποστηρίζει ότι υπάρχει ασάφεια δικαίου ως προς τη συμβατότητα της προτεινόμενης συμφωνίας με τις Συνθήκες και ιδίως με την απόφαση του ΔΕΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2016 (υπόθεση C-104/16P)·

2.  αποφασίζει να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου για το αν η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου είναι συμβατή με τις Συνθήκες και ιδίως με την απόφαση του ΔΕΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2016 (υπόθεση C-104/16P)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να λάβει τη γνώμη του Δικαστηρίου και να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα προς ενημέρωση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Δεκεμβρίου 2015, Front Polisario κατά Συμβουλίου, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Συμβούλιο κατά Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Φεβρουαρίου 2018, Western Sahara Campaign UK κατά Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Ιουλίου 2018, Front Polisario κατά Συμβουλίου, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Νοεμβρίου 2018, Front Polisario κατά Συμβουλίου, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου