Postup : 2019/2508(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0051/2019

Predkladané texty :

B8-0051/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.2

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 154kWORD 44k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku


o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, v mene Európskej únie, so zmluvami


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, v mene Európskej únie, so zmluvami (2019/2508(RSP))  
B8-0051/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov v mene Európskej únie a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov, najmä na jej článok 73 v kapitole XI, ktorý sa týka nesamosprávnych území,

–  so zreteľom na Viedenský dohovor o zmluvnom práve medzi štátmi, najmä jeho články 34 a 36,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 34/37,

–  so zreteľom na článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 10. decembra 2015 vo veci T-512/12(1),

–  so zreteľom na rozsudok SDEÚ z 21. decembra 2016 (vec C-104/16P)(2),

–  so zreteľom na rozsudok SDEÚ z 27. februára 2018 (vec C-266/16)(3),

–  so zreteľom na príkaz Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júla 2018 vo veci T-180/14(4),

–  so zreteľom na príkaz Všeobecného súdu Európskej únie z 30. novembra 2018 vo veci T-275/18(5),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 21 Zmluvy o Európskej únii je povinnosťou EÚ a jej členských štátov dodržiavať zásady Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; keďže článok 1 ods. 2 a článok 55 Charty OSN zahŕňajú dodržiavanie zásady sebaurčenia národov;

B.  keďže Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ vo svojom rozsudku z 21. decembra 2016 dospel k záveru, že dohoda o liberalizácii medzi EÚ a Marokom neposkytuje právny základ pre zahrnutie Západnej Sahary, a preto sa nemôže uplatňovať na tomto území, keďže Západná Sahara nie je súčasťou Maroka; keďže v súlade s tým Súdny dvor v odseku 106 uviedol, že ľud Západnej Sahary by sa mal považovať za tretiu stranu vo vzťahoch EÚ s Marokom a že na to, aby každá takáto dvojstranná dohoda mohla mať vplyv na tretie územie Západnej Sahary je potrebný súhlas ľudu tohto územia; keďže Komisia sa domnieva, že Súdny dvor presne nevymedzil, ako by sa takýto súhlas mal vyjadriť;

C.  keďže Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) uskutočnili konzultácie v Rabate a v Bruseli s cieľom získať súhlas ľudu Západnej Sahary; keďže nie je možné s istotou stanoviť, že kroky, ktoré podnikla Komisia, spĺňajú požiadavku Súdneho dvora na súhlas ľudu Západnej Sahary;

1.  zastáva názor, že existuje právna neistota, pokiaľ ide o to, či je navrhovaná dohoda zlučiteľná so zmluvami, a najmä s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 21. decembra 2016 (vec C-104/16P);

2.  rozhodol sa požiadať Súdny dvor o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, v mene Európskej únie, so zmluvami, najmä s rozsudkom SDEÚ z 21. decembra 2016 (vec C-104/16P);

3.  poveruje svojho predsedu, aby prijal opatrenia potrebné na získanie stanoviska Súdneho dvora a postúpil toto uznesenie pre informáciu Rade a Komisii.

(1)

Rozsudok Všeobecného súdu z 10. decembra 2015, Front Polisario/Rada, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Rozsudok Súdneho dvora z 21. decembra 2016, Rada/Front Polisario, C-104/16P, ECLI:EÚ:C:2016:973.

(3)

Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 2018, Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

príkaz Všeobecného súdu z 19. júla 2018, Front Polisario/Rada, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

príkaz Všeobecného súdu z 30. novembra 2018, Front Polisario/Rada, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Posledná úprava: 14. januára 2019Právne oznámenie