ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно въвеждането на субсидии за семействата за разходи за образование


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно въвеждането на субсидии за семействата за разходите за училище  
B8‑0072/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз разполага с компетентност за подпомагане, координиране и допълване в стратегическия сектор на образованието, по силата на принципите на субсидиарност и на пропорционалност;

Б.  като има предвид, че всяка година се наблюдава увеличение на разходите на семействата за записване в учебно заведение, учебни материали, книги (по данни на сдружението за защита на потребителите „Федерконсуматори“, в Италия за всеки ученик са необходими средно 526 евро за комплекта учебни пособия – което е 0,8% повече от миналата година – и 456,90 евро за книги и речници);

В.  като има предвид, че държавите членки вече подпомагат семействата чрез данъчни улеснения и облекчения, за да намалят разходите им за училище;

Г.  като има предвид, че образованието е сектор, който е изключително важен за растежа, развитието и формирането на всяко дете;

1.  призовава Европейския парламент да разгледа възможността за въвеждане на субсидии, икономически облекчения или други мерки, които могат да спомогнат за намаляване на разходите за семействата, особено за тези, които изпитват икономически затруднения, за да гарантират справедливо и подходящо образование на децата си, чрез допълване и координиране на действията на държавите членки.

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация