ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 132kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη θέσπιση οικογενειακών επιδοτήσεων για τις σχολικές δαπάνες


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση οικογενειακών επιδοτήσεων για τις σχολικές δαπάνες   
B8‑0072/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια για τη στήριξη, τον συντονισμό και την ολοκλήρωση στον στρατηγικό τομέα της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο σημειώνεται αύξηση των δαπανών που πρέπει να επωμιστεί κάθε οικογένεια για το κόστος των εγγραφών, του διδακτικού υλικού και των βιβλίων (στην Ιταλία ο μέσος όρος δαπάνης για κάθε παιδί θα ανέλθει στα 526 EUR για τον σχολικό εξοπλισμό –αύξηση κατά 0,8 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος– και στα 456,90 EUR για βιβλία και λεξικά, σύμφωνα με το παρατηρητήριο της ομοσπονδίας καταναλωτών Federconsumatori)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη στηρίζουν ήδη τις οικογένειες μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων και εκπτώσεων με σκοπό τη μείωση των σχολικών δαπανών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδεία αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό τομέα για την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την εκπαίδευση κάθε παιδιού·

1.  καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να συμπληρώσει και να συντονίσει τη δράση των κρατών μελών, να μελετήσει το ενδεχόμενο θέσπισης επιδοτήσεων, οικονομικών ελαφρύνσεων ή άλλων μέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους το οποίο καλούνται να επωμιστούν οι οικογένειες, ιδίως όσες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, προκειμένου να εξασφαλίσουν σωστή και κατάλληλη εκπαίδευση στα παιδιά τους.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου