FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stöd till familjer för skolkostnader


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om stöd till familjer för skolkostnader   
B8‑0072/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har befogenhet att bistå med stöd och samordning och vidta kompletterande åtgärder på det strategiska området för utbildning, i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

B.  För varje år ökar barnfamiljernas utgifter för skolavgifter, skolmaterial och läroböcker (enligt konsumentorganisationen Federconsumatori uppgår de årliga kostnaderna för skolmaterial i Italien till 526 euro per elev – en ökning med 0,8 % jämfört med föregående år – plus 456,90 euro för böcker).

C.  Medlemsstaterna ger redan idag stöd i form av skattelättnader och avdragsmöjligheter för att hjälpa familjer med de skolrelaterade utgifterna.

D.  Skolan är en extremt viktig sektor för alla barns uppväxt, utveckling och utbildning.

1.  Europaparlamentet uppmanas att överväga möjligheten att införa bidrag, ekonomiska förmåner eller andra åtgärder för att hjälpa familjer – särskilt ekonomiskt svagare familjer – med deras kostnader för att barnen ska kunna få en fullgod skolgång, som komplement till och samordning av det stöd som medlemsstaterna redan ger.

Senaste uppdatering: 6 februari 2019Rättsligt meddelande