Postup : 2019/2524(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0076/2019

Predkladané texty :

B8-0076/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0060

NÁVRH UZNESENIA
PDF 186kWORD 60k
23.1.2019
PE631.677v01-00
 
B8-0076/2019

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku


o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sú z nej zložené alebo vyrobené (D059692/02 – 2019/2524(RSP))


Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovedný poslanec: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

 


Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sú z nej zložené alebo vyrobené (D059692/02 – 2019/2524(RSP))  
B8‑0076/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D059692/02) povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sú z nej zložené alebo vyrobené,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 3. decembra 2018 a ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 7. marca 2018 a uverejnené 20. apríla 2018(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 11. februára 2011 spoločnosť Bayer CropScience AG predložila v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o uvedenie na trh potravín, prídavných látok a krmív, ktoré obsahujú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a podkombináciu LLCotton25 × MON 15985 (ďalej len „žiadosť“) alebo sú z nej vyrobené, príslušnému vnútroštátnemu orgánu Holandska; keďže žiadosť sa týkala aj umiestnenia geneticky modifikovanej (GM) bavlny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 na trh a podkombinácie LLCotton25 × MON 15985 vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené, na iné použitie ako na potraviny a krmivá, s výnimkou pestovania;

B.  keďže 7. marca 2018 prijal úrad EFSA v súvislosti so žiadosťou kladné stanovisko;

C.  keďže geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 exprimuje bielkovinu 2mEPSPS, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom obsahujúcim glyfozát, proteín PAT, ktorý zaručuje toleranciu voči herbicídom na báze glufozinátu amónneho, a bielkoviny Cry1Ac a Cry1Ab2, ktoré zaručujú ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera; keďže okrem toho táto rastlina produkuje bielkoviny (NPTII a AAD), ktoré spôsobujú rezistentnosť na antibiotiká;

D.  keďže ľudská spotreba bavlníkového oleja je v Európe relatívne obmedzená, možno ju však nájsť v širokej škále potravinových výrobkov vrátane omáčok, majonézy, jemného pečiva, čokoládových nátierok a čipsov(5);

E.  keďže zvieratá sú bavlnou kŕmené väčšinou formou bavlníkového koláča/šrotu alebo ako plnotučné bavlníkové semená(6);

Zvyšky a zložky doplnkových herbicídov

F.  keďže uplatňovanie doplnkových herbicídov, v tomto prípade glyfozátu a glufozinátu, je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín rezistentných na herbicídy, a preto možno očakávať, že budú vystavené vyšším aj opakovaným dávkam, čo povedie nielen k vyššiemu zaťaženiu rezíduami pri zbere, a teda aj v dovezenom výrobku, ale môžu ovplyvniť aj zloženie geneticky modifikovanej rastliny a jej agronomické vlastnosti;

G.  keďže používanie glufozinátu už v Únii nie je od 1. augusta 2018 povolené, keďže bol klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú kritériá stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady(7);

H.  keďže pretrvávajú otázky v súvislosti s karcinogenitou glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná jeho klasifikácia; keďže naopak Medzinárodná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny klasifikovala v roku 2015 glyfozát ako pravdepodobný karcinogén pre človeka;

I.  keďže podľa panelu EFSA pre prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá nemožno vo všeobecnosti vyvodiť závery o bezpečnosti rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín prípravkami s obsahom glyfozátu(8); keďže prídavné látky a ich zmesi používané v komerčných prípravkoch na postrekovanie glyfozátom môžu prejavovať vyššiu toxicitu ako účinná zložka samotná(9);

J.  keďže Únia už odstránila z trhu prídavnú látku glyfozátu známu ako polyetoxylovaný amín na báze loja vzhľadom na riziko jej toxicity; keďže problematické prídavné látky a zmesi však môžu byť povolené v krajinách, v ktorých sa pestuje táto geneticky modifikovaná bavlna (v súčasnosti Japonsko);

K.  keďže informácie o hladinách rezíduí herbicídov a metabolitov sú nevyhnutné pre dôkladné posúdenie rizík, pokiaľ ide o geneticky modifikované rastliny rezistentné na herbicídy; keďže rezíduá z postrekov herbicídmi nepatria do pôsobnosti panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy (panel GMO EFSO); keďže nebol hodnotený vplyv postrekovania geneticky modifikovanej kukurice herbicídmi ani kumulatívny účinok postreku glyfozátom a glufozinátom;

L.  keďže členské štáty nie sú zo zákona povinné merať rezíduá glyfozátu alebo glufozinátu v dovážanej bavlne s cieľom zabezpečiť súlad s maximálnymi hladinami rezíduí ako súčasť koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2019, 2020 a 2021(10); keďže v najnovšej správe Európskej únie o rezíduách pesticídov v potravinách zostavenej úradom EFSA na základe výsledkov koordinovaného viacročného programu, ako aj individuálnych programov členských štátov, nie sú v súvislosti s bavlnou k dispozícii žiadne informácie o súlade s maximálnymi hodnotami rezíduí akýchkoľvek pesticídov(11); keďže podľa najnovších údajov nie je preto známe, či sú rezíduá glyfozátu alebo glufozinátu v prípade geneticky modifikovanej bavlny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 v súlade s maximálnymi hodnotami rezíduí v Únii;

Prítomnosť toxickej látky gosypolu

M.  keďže gosypol je prirodzene sa vyskytujúca toxická zložka bavlny; keďže prítomnosť proteínu EPSPS môže viesť k vyšším hodnotám gosypolu v geneticky modifikovaných rastlinách obsahujúcich túto bielkovinu(12); keďže vedecká skupina EFSA pre GMO konštatovala, že voľný gosypol v surových bavlníkových semenách geneticky modifikovanej bavlny GHB614 x LLCotton25 x MON15985 bol vyšší ako v jej negenetickom komparátore (7 200 mg/kg resp. 6 000 mg/kg)(13), pričom oba boli vyššie ako zákonný limit 5 000 stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o krmivách pre zvieratá(14);

N.  keďže podľa štúdie z roku 2014 s názvom „Gossypol Toxicity from Cottonseed Products“ (Toxicita gosypolu vo výrobkoch z bavlníkových semien) je najobvyklejší toxický účinok na zvieratá je zhoršenie reprodukcie zvierat oboch pohlaví, čo spôsobuje vážne hospodárske straty pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat, ako aj zasahovanie do imunitnej funkcie, zníženie odolnosti zvieraťa voči infekciám a zníženie účinnosti očkovacích látok(15); keďže vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci opísala gosypol ako nežiaducu látku v krmive pre zvieratá(16);

O.  keďže vedecká skupina EFSA pre GMO uvádza, že vyšší obsah gosypolu v bavlníkových semenách z geneticky modifikovanej bavlny GHB614 x LLCotton25 x MON15985 v porovnaní s geneticky nemodifikovaným komparátorom „nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko pre zvieratá a ľudí v praxi, pretože i) je maximálny obsah voľného gosypolu regulovaný európskymi právnymi predpismi a ii) bielený a rafinovaný bavlníkový olej, ako aj múka vyrobená z bavlníkových semien, ktorú môžu priamo spotrebúvať ľudia, v podstate neobsahuje gosypol(17)“; keďže EFSA nehodnotil bavlnený olej (na ľudskú spotrebu) ani bavlnenú múčku (na kŕmenie zvierat), ako sa odporúča v súčasnom dokumente OECD o konsenze o zložení nových odrôd bavlny; keďže tvrdenie, že gosypolu podlieha hraničným hodnotám podľa právnych predpisov Únie, neposkytuje dostatočné záruky, že geneticky modifikovaná bavlna GHB614 x LLCotton25 x MON15985 je bezpečná na spotrebu;

Proteíny Cry a súvislosť s alergickými reakciami

P.  keďže GHB614 x LLCotton25 x MON15985 exprimuje dva toxíny Bt (proteíny Cry1Ac a Cry1Ab2), ktoré poskytujú ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera; keďže aj keď boli proteíny Cry1 uznané ako látky s pomocnými vlastnosťami, čo znamená, že zrejme môžu posilniť alergénne vlastnosti iných potravín, úrad EFSA to neanalyzoval;

Q.  keďže vedecká štúdia z roku 2017 o možných zdravotných následkoch toxínov Bt a rezíduí z postreku doplnkovými herbicídmi dospela k záveru, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rezíduám herbicídu a ich interakciám s toxínmi Bt(18); keďže toto nebolo predmetom prešetrovania zo strany EFSA;

Rezistencia na antibiotiká

R.  keďže GHB614 x LLcotton25 x MON15985 produkuje bielkoviny (NPTII a AAD), ktoré spôsobujú rezistenciu na antibiotiká; keďže NNPT11 spôsobuje rezistenciu na neomycín a kanamycín; keďže AAD spôsobuje rezistenciu na streptomycín; keďže WHO všetky tieto antimikrobiálne látky klasifikuje ako „kriticky dôležité“(19);

S.  keďže v článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES(20) sa vyžaduje, aby sa geneticky modifikované organizmy (GMO), ktoré obsahujú gény rezistentné na antibiotiká, ktoré sa používajú na lekárske alebo veterinárne ošetrenie, mimoriadne zohľadňovali najmä pri posudzovaní environmentálnych rizík a aby celkovým cieľom bolo pri GMO identifikovať a postupne odstrániť markerové gény kódujúce rezistenciu na antibiotiká (ARMG), ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo na bezpečnosť životného prostredia;

T.  keďže panel pre GMO úradu EFSA preskúmal v roku 2004 použitie ARMG pri výbere transgénnych modifikácií u rastlín z dôvodu obáv, že používanie takýchto markerových génov by mohlo potenciálne viesť k zvýšenej rezistencii na antibiotiká u ľudí a zvierat v dôsledku prenosu génov z geneticky modifikovaných rastlín na baktérie;

U.  keďže podľa tohto stanoviska z roku 2004 patrí gén AAD do skupiny II génov rezistentných na antibiotiká, ktoré „by sa mali obmedziť na poľné pokusy a nemali by byť prítomné v geneticky modifikovaných rastlinách, ktoré sa majú uviesť na trh“(21);

Pripomienky príslušných orgánov členských štátov

V.  keďže príslušné orgány počas trojmesačného obdobia konzultácií predložili mnohé kritické pripomienky, medzi ktoré okrem iného patrili vyššie uvedené otázky(22);

Nedostatok demokracie v rozhodovacom procese

W.  keďže Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 3. decembra 2018 rozhodol, že sa nevydá žiadne stanovisko, čo znamená, že kvalifikovaná väčšina členských štátov povolenie nepodporila;

X.  keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 rozhodnutia o povoleniach prijímala bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že vrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, čo je skutočne výnimkou v prípade postupu ako takého, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív; keďže predseda Komisie Juncker pri viacerých príležitostiach odsúdil túto prax ako nedemokratickú(23);

Y.  keďže Európsky parlament zamietol 28. októbra 2015 v prvom čítaní(24) legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

3.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila dovoz žiadnej geneticky modifikovanej rastliny upravenej tak, aby bola rezistentná na herbicíd, ktorého použitie v Únii nie je povolené, v tomto prípade glufozinát, na potravinové alebo kŕmne účely;

4.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny rezistentné na herbicídy bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov s doplnkovými herbicídmi, metabolitmi a ich komerčnými zmesami, ktoré sa používajú v krajinách, kde sa rastliny pestujú;

5.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika geneticky modifikovaných rastlín rezistentných na herbicídy, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo dovážaná ako potravina alebo krmivo;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny, ktoré obsahujú gény rezistentné na antimikrobiálne látky;

7.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok napredovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila vo svojej práci v súvislosti s návrhom Komisie;

8.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa proces povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

9.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na účely pestovania, alebo na použitie v oblasti potravín a krmív;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

(1)

Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

Assessment of genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94) – Posúdenie geneticky modifikovanej bavlny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 určenej na použitie v potravinách a krmivách podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMNL-2011 – 94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(4)

— Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).

— Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).

— Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).

— Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).

— Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).

— Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).

— Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).

— Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).

— Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).

— Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).

— Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).

— Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).

— Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).

— Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).

— Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).

— Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).

— Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).

— Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).

— Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).

— Uznesenie zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).

— Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).

— Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).

— Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).

— Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).

— Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).

—Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri z transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).

— Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416).

— uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0417).

 

(5)

Stanovisko EFSA, s. 17, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.

(6)

Stanovisko EFSA, s. 18, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009

o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(8)

Záver EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA 2015; 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(9)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(10)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2018 z 9. apríla 2018 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2019, 2020 a 2021 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 92, 10.4.2018, s. 6).

(11)

Správa Európskej únie za rok 2016 o rezíduách pesticídov v potravinách, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348

(12)

https://www.testbiotech.org/node/2209 p. 2.

(13)

Stanovisko EFSA, s. 14, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10) stanovuje maximálnu úroveň gosypolu v bavlníkovom semene (ako kŕmna surovina) 5 000 mg/kg.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES

(15)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/

(16)

Stanovisko EFSA, s. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.

(17)

Stanovisko EFSA, s. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.

(18)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

(19)

s. 21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1

(20)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

(21)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48

(22)

Príloha G, pripomienky členských štátov, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147

(23)

Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).

(24)

Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.

Posledná úprava: 28. januára 2019Právne oznámenie