Postup : 2018/2882(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0079/2019

Předložené texty :

B8-0079/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 26
CRE 13/02/2019 - 26

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0131

NÁVRH USNESENÍ
PDF 147kWORD 52k
23.1.2019
PE631.680v01-00
 
B8-0079/2019

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o NAIADES II – akčním programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy (2018/2882(RSP))


Karima Delli za Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Usnesení Evropského parlamentu o NAIADES II – akčním programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy (2018/2882(RSP))  
B8-0079/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení týkající se NAIADES II – akčního programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy, která byla položena Komisi (O-000016/2014 – B7-0104/2014),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. ledna 2006 o podpoře vnitrozemské vodní dopravy –„NAIADES“ – Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu (COM(2006)0006),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2006 o podpoře vnitrozemské vodní dopravy: NAIADES, Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. září 2013 s názvem „Směrem ke kvalitní vnitrozemské vodní dopravě – NAIADES II“ (COM(2013)0623),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. února 2014 „NAIADES II: akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy“(2),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 18. září 2018 „Zpráva o pokroku v polovině období, pokud jde o provádění akčního programu NAIADES II v oblasti podpory vnitrozemské vodní dopravy (za období 2014–2017)“ (SWD(2018)0428),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. července 2016 „Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu“ (COM(2016)0501),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 na téma „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenčního dopravního systému účinně využívajícího zdroje“(3),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vnitrozemské vodní cesty propojují důležité přístavy, města, průmyslová centra a hlavní zemědělské oblasti EU a výrazně tak přispívají k cílům EU týkajícím se snižování emisí uhlíku, udržitelného růstu a územní soudržnosti;

B.  vzhledem k tomu, že k dosažení cílů Pařížské dohody z roku 2015 (COP21) je nutný přechod ze silniční dopravy na vnitrozemskou plavbu, a vzhledem k tomu, že vnitrozemská vodní doprava má dostatečnou kapacitu k tomu, aby převzala mnohem větší objem nákladu a cestujících, což by umožnilo snížit přetíženost evropského systému silniční dopravy;

C.  vzhledem k tomu, že vnitrozemská vodní doprava má zásadní význam pro další snížení negativních dopadů dopravy díky účinnějšímu využívání půdy a energie a snížení hluku a počtu nehod;

D.  vzhledem k tomu, že pokud mají být sníženy dopady na životní prostředí, je třeba vnitrozemské vodní loďstvo modernizovat a přizpůsobit jej technickému pokroku, čímž se zajistí konkurenční výhoda vnitrozemské vodní dopravy v rámci multimodální dopravy;

E.  vzhledem k tomu, že dosud byly na odvětví vnitrozemské vodní dopravy vyčleněny omezené finanční prostředky, a vzhledem k tomu, že toto odvětví, které tvoří především malé podniky, má stále obtížný přístup k financování;

1.  podporuje konkrétní opatření, která byla dosud přijata, a vítá další opatření plánovaná v akčním programu NAIADES II na období 2014–2020;

2.  naléhavě vyzývá Komisi, aby aktualizovala a prodloužila program NAIADES do roku 2020 s cílem zajistit, aby byl potenciál vnitrozemské vodní dopravy, která v rámci multimodálního dopravního systému představuje bezpečný, udržitelný a efektivní způsob dopravy, plně využit díky dlouhodobé strategii EU zaměřené na úspěšný přechod na jiný druh dopravy;

3.  zdůrazňuje, že při navrhování iniciativ v oblasti dopravy je třeba k vnitrozemské vodní dopravě přistupovat z komplexního a dlouhodobého hlediska v rámci intermodální a udržitelné politiky EU v oblasti dopravy;

4.  zdůrazňuje, že turistická plavba je prosperujícím odvětvím a že konkurenceschopnost důležitých průmyslových odvětví EU, pokud jde o dodávku zboží, závisí na spolehlivé a nákladově efektivní vnitrozemské vodní dopravě; vyzývá proto k vypracování aktivních politik zaměřených na podporu udržitelné vnitrozemské vodní dopravy, zejména s ohledem na digitální, technologické a environmentální výzvy v oblasti logistiky a mobility;

5.  konstatuje, že do roku 2050 bude 80 % obyvatel EU žít v městských oblastech, čímž se zvýší poptávka po veřejné dopravě a lepší logistice měst a že rozšíření stávající pozemní infrastruktury je často náročné a nákladné; vyzývá Komisi a členské státy, aby vzhledem k tomu, že mnoho měst EU leží na vodních cestách, začlenily vnitrozemskou plavbu do městských a přístavních politik a aby plně využívaly její potenciál pro přepravu zboží a cestujících, s cílem zlepšit kvalitu života a snížit přetížení;

6.  zdůrazňuje, že předchozí akční programy nedosáhly svých cílů kvůli nedostatku prostředků, které na ni byly vyčleněny; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, aby akční program NAIADES III obdržel přiměřené finanční prostředky vyčleněné pro dosažení jeho cílů a aby byl podpořen dobře strukturovanou politickou strategií s dosažitelnými krátkodobými a střednědobými cíli a konkrétním plánem, který stanoví mimo jiné zdroje pro provádění;

7.  vyzývá Komisi, aby pravidelně prováděla průzkum trhu a vypracovávala prognózy s cílem lépe analyzovat přesun zboží a cestujících ve vnitrozemské vodní dopravě a umožnit tvorbu politik založenou na důkazech a lepší reakci na nově vznikající trendy a nové trhy;

8.  zdůrazňuje význam odstranění překážek pro dosažení vysoce kvalitních vodních cest jako podmínky pro rozvoj a integraci vnitrozemské lodní dopravy a vnitrozemských přístavů do transevropské dopravní sítě (TEN-T); vyzývá Komisi, aby v rámci Nástroje propojení Evropy učinila prioritou financování obnovu, úpravu, modernizaci a automatizaci plavebních drah, komor, mostů, pobřežních a přístavních infrastruktur a zlepšení přeshraničních úseků hlavní sítě;

9.  zdůrazňuje kromě povinností členských států dokončit hlavní síť do roku 2030 jejich odpovědnost za zvýšení výkonnosti, spolehlivosti, dostupnosti stávající infrastruktury a její odolnosti vůči změně klimatu prostřednictvím obnovy, aby se zajistila úloha vnitrozemské vodní dopravy jakožto důvěryhodného způsobu dopravy a podpořilo se inteligentní využívání omezených finančních zdrojů;

10.  vítá činnost plánovanou a prováděnou na atlantském, baltsko-jadranském, středomořském, severomořsko-baltském, severomořsko-středomořském, východo-středomořském (Orient/East Med), rýnsko-alpském a rýnsko dunajském koridoru a skutečnost, že více členských států obecně investuje do rozvoje vnitrozemských vodních cest a přístavů; vyzývá proto Komisi, aby podporovala provádění projektů v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T);

11.  poukazuje na to, že pro účinnou a udržitelnou dopravu ve vnitrozemí je nezbytná dostatečná kapacita plavebních komor a že zdymadla mají důležitou úlohu pro bezpečnou regulaci vodních zdrojů a výrobu čisté energie; vyzývá proto Komisi, aby vyhradila dostatečné prostředky na jejich obnovu, modernizaci a opravu;

12.  naléhavě Komisi vyzývá, aby obecně upřednostňovala granty na projekty v oblasti vnitrozemských vodních cest, neboť zkušenosti s projekty kombinujícími zdroje ukázaly, že s ohledem na veřejný a víceúčelový charakter vodních cest byli soukromí partneři zapojeni pouze do realizace prací, ale veřejné orgány zůstávají odpovědné za financování;

13.  konstatuje, že digitalizace vnitrozemské vodní dopravy hraje důležitou úlohu při zvyšování účinnosti a bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy a omezování jejích dopadů na životní prostředí; vyzývá proto Komisi, aby vypracovala prováděcí strategii pro digitální zónu vnitrozemských vodních cest (DINA) a vhodný regulační rámec pro propojenou a automatizovanou dopravu po vodě, včetně přezkumu směrnice 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách, s přihlédnutím ke stávajícím iniciativám, jako je informační systém RheinPorts (RPIS), a aby vytvořila pevný celounijní právní základ pro přeshraniční výměnu údajů s jednotným přístupovým bodem o plavebních drahách, plavbách, nákladu a dopravě;

14.  zdůrazňuje význam začlenění digitálních služeb vnitrozemské vodní dopravy do toku dat ostatních druhů dopravy, aby se umožnily plynulé multimodální služby z výchozího místa až do místa určení (door-to-door), neboť kombinace fyzické internetové struktury a synchronizované modality (synchromodality) podporuje sdružování objemů v koridorech mezi námořními přístavy a vnitrozemím, což vede k vyváženějšímu využívání kapacity pozemní infrastruktury, snižuje přetížení a omezuje další negativní externí dopady;

15.  zdůrazňuje, že má-li být dosaženo cílů Pařížské dohody z roku 2015 (COP21), je třeba dosáhnout odolnosti dopravního systému a snížení emisí uhlíku prostřednictvím zrychleného přechodu na nízkouhlíkovou dopravu, účinné využívání zdrojů a čistý pohon; poukazuje na to, že tento přechod vyžaduje odpovídající standardy a financování na podporu inovativního řízení vodních cest, širší využívání čistých plavidel a případně jejich modernizaci a zavedení nezbytné infrastruktury pro doplňování paliva;

16.  doporučuje využívat synergie mezi sítěmi pro čistou energii a sítěmi vodních cest, aby se optimálním způsobem využívala vodní energie vyrobená na vodních cestách, energie větru v přístavech a další čisté zdroje energie v dopravních uzlech pro dodávky energie dopravě, domácnostem a průmyslu a minimalizovaly se náklady na distribuci;

17.  zdůrazňuje, že je důležité poskytovat přiměřené finanční prostředky na nové technologie, inovace a udržitelnou dopravní infrastrukturu a služby v rámci stávajících a budoucích programů EU, jako je Nástroj pro propojení Evropy, Horizont 2020, Horizont Evropa, jednotný trh, Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti, s cílem podporovat zavádění inovací a dosáhnout lepších výsledků vnitrozemské vodní dopravy v oblasti životního prostředí a v digitální oblasti; vyzývá Komisi, aby k realizaci tohoto cíle vytvořila zvláštní finanční toky;

18.  konstatuje, že cílený technologický výzkum by měl být doplněn socioekonomickým a prenormativním výzkumem s cílem podpořit inovace v oblasti regulace a financování a posílit zapojení účastníků trhu, aby se zajistilo široké uplatnění na trhu;

19.  vyzývá členské státy, aby dále rozvíjely vnitrostátní strategie s cílem stimulovat a podporovat vnitrozemskou vodní dopravu s přihlédnutím ke stávajícím akčním programům NAIADES a připravovanému evropskému akčnímu programu pro vnitrozemskou vodní dopravu a aby povzbuzovaly regionální, místní a přístavní orgány ke stejnému postupu;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

 

(1)

Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 443.

(2)

Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 145.

(3)

Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 72.

Poslední aktualizace: 28. ledna 2019Právní upozornění