Menetlus : 2019/2543(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0083/2019

Esitatud tekstid :

B8-0083/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0061

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 122kWORD 44k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.684v01-00
 
B8-0083/2019

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2019/2543(RSP))


Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Monica Macovei, Hans‑Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2019/2543(RSP))  
B8‑0083/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 3. mai 2018. aasta resolutsiooni presidendivalimiste kohta Venezuelas(1), 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel(2) ning 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3),

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 233,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 19. aprilli 2018. aasta avaldust olukorra kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et Venezuelas 20. mail 2018 toimunud presidendivalimised korraldati viisil, mis ei vastanud usaldusväärse valimisprotsessi rahvusvahelistele miinimumstandarditele ega olnud kooskõlas poliitilise pluralismi, demokraatia, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõtetega; arvestades, et ELi ja teised demokraatlikud riigid ning piirkondlikud ja rahvusvahelised organisatsioonid ei tunnistanud neid valimisi, nende tulemusi ega selle ebaseadusliku protsessi tulemusel ametisse nimetatud ametivõime;

B.  arvestades, et poliitilise kriisi tulemusena on Venezuelat tabanud enneolematu sotsiaal-, majandus- ja humanitaarkriis;

C.  arvestades, et 10. jaanuaril 2019 anastas Nicolás Maduro ülemkohtu ees ebaseaduslikult ja põhiseadusliku korra vastaselt presidendivõimu;

D.  arvestades, et 23. jaanuaril 2019 andis Venezuela rahvuskogu õiguspäraselt ja demokraatlikult valitud esimees Juan Guaidó ametivande Venezuela ajutise presidendina kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233;

E.  arvestades, et EL on korduvalt nõudnud demokraatia ja õigusriigi põhimõtte taastamist Venezuelas usaldusväärse poliitilise protsessi abil;

1.  väljendab solidaarsust Venezuela rahvaga;

2.  tunnustab Juan Guaidód Venezuela Bolívari Vabariigi seadusliku ajutise presidendina kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233;

3.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning ELi liikmesriike üles võtma tugeva ja ühtse seisukoha ning tunnustama Juan Guaidód kuni uute valimiste väljakuulutamiseni riigi ainsa õiguspärase ajutise presidendina; väljendab heameelt asjaolu üle, et mitmed demokraatlikud riigid on uut ajutist presidenti juba tunnustanud;

4.  mõistab kindlalt hukka hiljutise vägivalla, tapmised ja inimohvrid ning avaldab ohvrite sugulastele siirast kaastunnet; nõuab tungivalt, et Venezuela ametivõimud teeksid lõpu kõigile inimõiguste rikkumistele ja võtaksid nende eest vastutajad vastutusele ning tagaksid kõigi põhivabaduste ja inimõiguste täieliku järgimise;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela seaduslikule ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2019Õigusalane teave