Procedure : 2019/2543(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0086/2019

Ingediende teksten :

B8-0086/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0061

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 143kWORD 46k
30.1.2019
PE631.687v02-00
 
B8-0086/2019

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))


João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8-0086/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 1, lid 2, van hoofdstuk I van het Handvest van de Verenigde Naties van 1945, en de daarin geformuleerde doelstelling om "tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking van de vrede overal ter wereld",

–  gezien artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, volgens welke artikelen alle volken zelfbeschikkingsrecht bezitten en zij uit hoofde van dit recht in alle vrijheid hun politieke status bepalen en vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling nastreven,

–  gezien het beginsel van niet-inmenging, dat in het VN-Handvest is vastgelegd,

–  gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–  gezien de verklaring van de topbijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten (Celac) en de EU op 10 en 11 juni 2015, waarin de ondertekenaars opnieuw hun gehechtheid uitspreken aan alle in het VN-Handvest verankerde doelstellingen en beginselen en aan hun besluit om alle inspanningen te ondersteunen om de soevereine gelijkheid van alle staten te verdedigen en hun territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid te eerbiedigen,

–  gezien de grondwet van Venezuela,

–  gezien de verklaring van het Latijns-Amerikaanse parlement, met name zijn afwijzing van elke poging tot directe of indirecte buitenlandse inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en zijn oproepen tot een constructieve dialoog,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat op 20 mei 2018 in Venezuela grondwettelijke, vrije en democratische presidentsverkiezingen en verkiezingen voor de regionale wetgevende raden zijn gehouden; overwegende dat 16 partijen en vier presidentskandidaten aan de verkiezingen hebben deelgenomen; overwegende dat slechts drie oppositiepartijen besloten hebben om deze verkiezingen te boycotten;

B.  overwegende dat de presidentsverkiezingen op verzoek van de oppositie zijn vervroegd; overwegende dat de oppositie een politieke en electorale overeenkomst op het allerlaatste moment niet heeft ondertekend, die was opgesteld in de Dominicaanse Republiek en waarover onder leiding van de voormalige Spaanse premier José Luis Rodriguez Zapatero was onderhandeld;

C.  overwegende dat de verkiezingen onder gelijke, eerlijke en transparante voorwaarden zijn verlopen, onder toezicht stonden van een evenwichtig samengestelde Nationale Kiesraad, en dat hierbij voldoende waarborgen werden geboden voor alle deelnemers;

D.  overwegende dat 200 onafhankelijke internationale waarnemers, waaronder José Luis Zapatero, voormalig premier van Spanje, Markos Kyprianou, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus, en Jean-Pierre Bel, voormalig voorzitter van de Franse Senaat, bij de verkiezingen in Venezuela aanwezig waren op uitnodiging van de bevoegde Venezolaanse autoriteiten;

E.  overwegende dat Nicolás Maduro de verkiezingen van 20 mei 2018 heeft gewonnen met 68 % van de stemmen;

F.  overwegende dat in oktober 2018 gouverneursverkiezingen en in december 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden, waaraan oppositiepartijen hebben deelgenomen; overwegende dat de oppositie alleen de presidentsverkiezingen betwist, hoewel die onder dezelfde omstandigheden zijn verlopen als de andere drie verkiezingen;

G.  overwegende dat Venezuela op 23 januari 2019 te maken kreeg met een poging tot staatsgreep, waarbij Juan Guaidó zichzelf tot interim-president van het land heeft uitgeroepen; overwegende dat hij dit heeft gedaan zonder grondwettelijke basis en zonder rechtsgrond, aangezien niet is voldaan aan de voorwaarden van de grondwetsartikelen waarop hij zich beroept;

H.  overwegende dat de VS en de zogenoemde Groep van Lima de poging tot staatsgreep hebben gesteund door Juan Guaidó te erkennen als interim-president van het land, terwijl andere landen daarentegen Nicolás Maduro als de legitieme president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela hebben erkend;

I.  overwegende dat 18 leden van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op 24 januari 2019 een door de VS gepresenteerde verklaring hebben verworpen, waarin erop werd aangedrongen Juan Guaidó als interim-president te erkennen;

J.  overwegende dat een voorstel van de VS waarin steun wordt uitgesproken voor de staatsgreep van Juan Guaidó, in de VN-Veiligheidsraad is verworpen; overwegende dat de Veiligheidsraad in plaats daarvan heeft opgeroepen tot een open en inclusieve dialoog in het land om de spanningen te verminderen;

K.  overwegende dat meer dan twintig landen, waaronder leden van de VN-Veiligheidsraad, lidstaten van de Caricom en vele andere, hebben opgeroepen tot een open en inclusieve dialoog in het land om de huidige problemen op te lossen;

L.  overwegende dat de economische en sociale situatie in Venezuela de afgelopen jaren enorm is verslechterd als gevolg van de toenemende economische en financiële sancties van de VS en de EU, die tot hyperinflatie, bevoorradingsproblemen, toenemende armoede en schaarste aan geneesmiddelen en medische apparatuur hebben geleid;

M.  overwegende dat het dringend noodzakelijk is om via onderhandelingen een uitweg te vinden uit de huidige situatie in Venezuela;

O.  overwegende dat vele landen in de regio, waaronder Mexico en Uruguay, zich deze week bereid hebben verklaard als bemiddelaar of facilitator op te treden om via een inclusieve nationale dialoog tot een oplossing te komen;

1.  spreekt zijn krachtige veroordeling uit over de poging tot staatsgreep in Venezuela, over de zelfverklaring van Juan Guaidó als interim-president van het land buiten het grondwettelijk kader en over de strategie ter legitimering van buitenlandse inmenging in Venezuela met steun van de VS en de zogenoemde Groep van Lima;

2.  is bezorgd dat de huidige situatie kan leiden tot een escalatie van het geweld in Venezuela; onderstreept in dit verband dat over een vreedzame en politieke oplossing voor de bestaande problemen moet worden onderhandeld door de Venezolanen, binnen het kader van de Venezolaanse grondwet en zonder buitenlandse inmenging;

3.  roept alle politieke krachten in het land op om weer te kiezen voor de weg van dialoog en onderhandelingen; herinnert eraan dat de dialoog die een jaar geleden door de oppositie werd afgebroken, heeft geleid tot de tekst van de overeenkomst inzake democratische co-existentie voor Venezuela, en benadrukt dat deze overeenkomst het uitgangspunt kan vormen voor een hernieuwde nationale dialoog;

4.  is verheugd over de bereidheid van landen in de regio, waaronder Mexico en Uruguay, om als bemiddelaar of facilitator op te treden teneinde via dialoog tot een oplossing te komen;

5.  onderstreept dat internationale erkenning van een nieuwe, zelfverklaarde regering een aanzienlijk risico inhoudt op verdere verslechtering van de politieke situatie en op onbedoelde neveneffecten in de hele regio rond Venezuela;

6.  verlangt een krachtige veroordeling door de Raad en de lidstaten van de poging tot staatsgreep, en eist eerbiediging van het internationaal recht, en met name van de beginselen van het VN-Handvest, waaronder het beginsel van niet-inmenging;

7.  veroordeelt de toenemende escalatie door politieke inmenging, de economische en financiële blokkade, de diplomatieke destabilisatie en de aanhoudende dreigementen van de VS, de zelfverklaarde Groep van Lima en de EU ten aanzien van Venezuela;

8.  dringt aan op de opheffing van de economische en financiële sancties tegen Venezuela, die sterk hebben bijgedragen tot de verslechtering van de economie van het land, zoals blijkt uit het verslag van de onafhankelijke VN-deskundige Alfred de Zayas;

9.  verzoekt de lidstaten de onverantwoorde strategie van VS-president Donald Trump en een aantal landen van de zogenoemde Groep van Lima niet te volgen, aangezien die erop gericht is buitenlandse inmenging in Venezuela te legitimeren in plaats van vreedzame oplossingen voor de situatie via dialoog te ondersteunen en te bevorderen;

10.  is tevreden dat de VN-Veiligheidsraad het voorstel van de VS om de poging tot staatsgreep in Venezuela te steunen, heeft verworpen;

11.  acht de verklaringen van de EU-instellingen en sommige lidstaten tegen een soeverein en onafhankelijk land onaanvaardbaar en is van mening dat deze slechts tot escalatie van het conflict zullen bijdragen;

12.  herinnert eraan dat de president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Nicolás Maduro, op 20 mei 2018 door het volk is verkozen;

13.  betuigt zijn solidariteit met het Venezolaanse volk; herinnert eraan dat alle volken zelfbeschikkingsrecht bezitten en dat zij uit hoofde van dit recht in alle vrijheid hun politieke status bepalen en vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling nastreven(1); verwerpt alle aanvallen op de Venezolaanse democratie en soevereiniteit;

14.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, het Mercosur-parlement, de Euro-Latijns-Amerikaanse parlementaire vergadering, en de Latijns-Amerikaanse regionale organen, waaronder Unasur, ALBA en Celac.

 

(1)

VN-Verklaring over het verlenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en volken.

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019Juridische mededeling