Procedura : 2018/2998(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0088/2019

Teksty złożone :

B8-0088/2019

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0100

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI
PDF 142kWORD 50k
31.1.2019
PE631.689v01-00
 
B8-0088/2019

złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu


w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania w celu dalszego odroczenia dat rozpoczęcia stosowania obowiązku rozliczania niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))


Komisja Gospodarcza i Monetarna
Poseł odpowiedzialny: Roberto Gualtieri

 


Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania w celu dalszego odroczenia dat rozpoczęcia stosowania obowiązku rozliczania niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))  
B8‑0088/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2018)09047),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 4 lutego 2019 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji(1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 i art. 82 ust. 6,

–  uwzględniając art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(2),

–  uwzględniając projekt regulacyjnych standardów technicznych pt. „Obowiązek obliczenia zgodnie z rozporządzeniem EMIR (nr 6)” przedłożony przez Europejskie Urzędy Nadzoru w dniu 27 września 2018 r. zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że akt delegowany zawiera ważne informacje odnośnie do zwolnienia z obowiązku rozliczania transakcji wewnątrzgrupowych z podmiotami powiązanymi z państw trzecich, w przypadkach gdy dla danego państwa trzeciego, w którym utworzono podmiot powiązany, nie przyjęto decyzji w sprawie równoważności na mocy art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

B.  mając na uwadze, że Parlament uznaje znaczenie szybkiego przyjęcia tego aktu, ponieważ Komisja nie przyjęła jeszcze decyzji w sprawie równoważności oraz że pierwszym odroczonym terminem zastosowania obowiązku rozliczania był 21 grudnia 2018 r., jednak jest również zdania, że Komisja niepotrzebnie opóźniła przyjęcie tego aktu do dnia 19 grudnia 2018 r., pomimo że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opublikował projekt regulacyjnych standardów technicznych już 27 września 2018 r.;

C.  mając na uwadze, że Parlament jest zdania, iż przyjęte regulacyjne standardy techniczne i projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony przez Europejskie Urzędy Nadzoru nie są identyczne ze względu na zmiany wprowadzone do tego projektu przez Komisję i uważa, że ma trzy miesiące na zgłoszenie sprzeciwu wobec regulacyjnych standardów technicznych (okres kontroli); mając na uwadze, że Parlament wzywa Komisję do wskazania jednomiesięcznego okresu kontroli tylko w przypadkach, gdy Komisja przyjęła projekty Europejskich Urzędów Nadzoru bez zmian, tj. gdy projekt i przyjęte regulacyjne standardy techniczne są identyczne;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

 

(1)

Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna