Menettely : 2018/3003(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0089/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0089/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0102

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PDF 128kWORD 50k
31.1.2019
PE631.690v01-00
 
B8-0089/2019

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti


olla vastustamatta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))


Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Asiasta vastaava jäsen: Roberto Gualtieri

 


Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))  
B8‑0089/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2018)09118),

–  ottaa huomioon komission 19. joulukuuta 2018 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 4. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon 19. joulukuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen Euroopan unionista 30. maaliskuuta 2019: Komission varautumissuunnitelman täytäntöönpano” (COM(2018)0890),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan ja 82 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(2) 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(3) 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(4) 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisten 27. marraskuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 15 kohdan nojalla toimittaman luonnoksen niiden sopimusten uudistamista koskevista teknisistä sääntelystandardeista (RTS), joihin ei sovelleta kahdenvälisiä marginaaleja,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että delegoitu säädös sisältää tärkeitä sääntöjä, jotka koskevat liiketoimia, jotka on tehty Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen vastapuolen ja 27 jäsenvaltion EU:hun sijoittautuneen vastapuolen välillä, ja että se on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla varaudutaan siihen, että brexit toteutuu ilman sopimusta;

B.  hyväksyy sen, että toimivaltaisten viranomaisten ja rahoitusmarkkinoiden on tärkeää vapauttaa tietyt uudistamisesta johtuvat liiketoimet 12 kuukauden rajoitetuksi määräajaksi, jos Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut vastapuoli vaihdetaan 27 jäsenvaltion EU:hun sijoittautuneeksi vastapuoleksi;

C.  katsoo, että hyväksytyt tekniset sääntelystandardit eivät ole ”samoja” kuin Euroopan valvontaviranomaisten toimittamat teknisten sääntelystandardien luonnokset komission näihin luonnoksiin tekemien muutosten vuoksi, ja katsoo, että sillä on kolme kuukautta aikaa (”tarkastuskausi”) vastustaa teknisiä sääntelystandardeja; kehottaa komissiota ilmoittamaan tarkastuskaudeksi yhden kuukauden ainoastaan tapauksissa, joissa komissio on hyväksynyt Euroopan valvontaviranomaisten luonnokset ilman muutoksia, eli kun luonnos ja hyväksytyt tekniset sääntelystandardit ”ovat samat”;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(3)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.

(4)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus