FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 123kWORD 47k
5.2.2019
PE631.708v01-00
 
B8-0093/2019

jf. forretningsordenens artikel 133


om fremme af agroøkologi og skovlandbrug


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om fremme af agroøkologi og skovlandbrug  
B8‑0093/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at agroøkologi og skovlandbrug er ensbetydende med en fuldt ud bæredygtig tilgang, der er baseret på de funktioner i de naturlige økosystemer, hvor dyre- og plantelivet forarbejder jorden på en naturlig måde;

B.  der henviser til, at en sådan tilgang gør det muligt at mindske landbrugernes omkostninger betydeligt, idet anvendelsen af pesticider, gødningsstoffer og genetisk modificerede organismer (GMO'er) opgives, hvorved risiciene for miljøet (jord, vand og luft) og menneskers og dyrs sundhed mindskes;

C.  der henviser til, at agroøkologi og skovlandbrug allerede praktiseres i flere lande og muliggør produktion af høj kvalitet, samtidig med at bedrifterne gøres mere modstandsdygtige, navnlig over for naturkatastrofer;

1.  opfordrer derfor Kommissionen til at gennemføre en bevidstgørelseskampagne om det potentiale, der ligger i agroøkologi og skovlandbrug;

2.  opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik at fremme en gradvis omdannelse af det nuværende landbrug, som er fokuseret på produktivitet på meget kort sigt, til bæredygtig agroøkologi, der også baserer sig på skovlandbrug, for at sikre respekten for sundhed og miljø samt for landbrugerne selv gennem mere retfærdige indtægter.

 

Seneste opdatering: 22. februar 2019Juridisk meddelelse