RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 47k
5.2.2019
PE631.708v01-00
 
B8-0093/2019

vastavalt kodukorra artiklile 133


agroökoloogia ja agrometsanduse edendamise kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek agroökoloogia ja agrometsanduse edendamise kohta  
B8‑0093/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 191,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et agroökoloogia ja agrometsandus on osa läbinisti kestlikust käsitusest, mis põhineb looduslike ökosüsteemide talitlusel, mille käigus loomastik ja taimestik hooldavad maad loomulikul teel;

B.  arvestades, et sellise käsituse puhul loobutakse pestitsiidide, väetiste ja geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) kasutamisest, mis aitab märkimisväärselt vähendada põllumajandustootjate kulusid ning ühtlasi ka ohtu keskkonnale (mullale, veele, õhule) ning inimeste ja loomade tervisele;

C.  arvestades, et agroökoloogia ja agrometsandus on juba paljudes riikides kasutusel ja võimaldavad kvaliteetset tootmist, suurendades samas põllumajandusettevõtete vastupanuvõimet, eelkõige looduslike ohtude suhtes;

1.  palub seetõttu komisjonil korraldada teavituskampaania agroökoloogia ja agrometsanduse pakutava potentsiaali kohta;

2.  kutsub komisjoni üles edendama ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames praeguse põllumajanduse, mis on tootlik vaid väga lühiajaliselt, järkjärgulist üleminekut kestlikule agroökoloogiale ja seejuures ka agrometsandusele tuginemist, et hoida tervist ja keskkonda ning õiglasema sissetuleku kaudu ka põllumajandustootjaid endid.

Viimane päevakajastamine: 28. veebruar 2019Õigusalane teave