TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 121kWORD 47k
5.2.2019
PE631.708v01-00
 
B8-0093/2019

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir leis an agra-éiceolaíocht agus an agrafhoraoiseacht a chur chun cinn


Mireille D’Ornano

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an agra-éiceolaíocht agus an agrafhoraoiseacht a chur chun cinn  
B8‑0093/2019

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint d’Airteagal 191 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí gurb ionann an agra-éiceolaíocht agus an agrafhoraoiseacht agus cur chuige atá lán-inbhuanaithe agus bunaithe ar na feidhmiúlachtaí a bhíonn ar fáil de bharr éiceachórais nádúrtha, éiceachórais ina n-oibríonn fána agus flóra ar bhealach nadúrtha chun tairbhe don talamh;

B.  de bhrí, le cur chuige den sórt sin, gur féidir laghdú suntasach a dhéanamh ar chostais ar fheirmeoirí trí éirí as lotnaidicídí, leasacháin agus orgánaigh ghéinmhodhnaithe (OGManna) a scaipeadh agus, sa chaoi sin, laghdú a dhéanamh ar na rioscaí don chomhshaol (an ithir, an t-uisce, an t-aer) agus do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe;

C.  de bhrí go bhfuil an agrai-éiceolaíocht agus an agrafhoraoiseacht á gcleachtadh cheana i roinnt mhaith tíortha, rud lenar féidir táirgeadh ardcháilíochta a bhaint amach agus feirmeacha a dhéanamh níos athléimní, go háirithe maidir le guaiseacha nádúrtha;

1.  ag iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, feachtas múscailte feasachta a reáchtáil maidir leis na hacmhainneachtaí a bhaineann leis an agrai-éiceolaíocht agus an agrafhoraoiseacht;

2.  ag iarraidh ar an gCoimisiún, faoin gComhbheartais Talmhaíochta (CBT), a chur chun cinn go ndéanfaí an talmhaíocht reatha, atá dírithe ar tháirgeadh an-ghearrthéarmach, a athrú go céimnitheach go hagrai-éiceolaíocht inbhuanaithe, a bheadh bunaithe freisin ar an agrafhoraoiseacht, chun urraim don tsláinte agus don chomhshaol a ráthú mar aon le hurraim do na feirmeoirí iad féin, trí ioncam níos cothroime a sholáthar.

An nuashonrú is déanaí: 28 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil