<Date>{05/02/2019}5.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0095/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно свободата на медиите като условие за демократични избори</Titre>


<Depute>Иван Яковчич, Йозо  Радош</Depute>


B8‑0095/2019 

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно свободата на медиите като условие за демократични избори

Европейският парламент,

 като взе предвид член 133 от своя правилник,

A. като има предвид, че не е възможно избирателите да имат свобода на избор, ако този избор не е добре информиран, и като има предвид, че правото на свобода на информацията и свободата на медиите са основни предпоставки за провеждането на свободни избори;

Б. като има предвид, че медиите трябва да имат свободата да информират обществеността, без да бъдат подлагани на какъвто и да е политически, икономически или друг натиск, и при надлежно спазване на професионалната етика;

В. като има предвид, че авторитарните режими и групите, представляващи интереси, използват медиите за манипулиране на общественото мнение с фалшиви новини и провеждане на координирани кампании за дезинформация с цел атаки срещу кандидати от противниковия лагер, активисти и журналисти;

1. настоятелно призовава държавите членки да приложат ефективни стратегии за защита на изборния процес срещу заплахата от манипулиране на информацията и неправомерната пропаганда чрез социални и други медии; 

2. призовава държавите членки да преразгледат нормативните си рамки за медийно отразяване на предизборните кампании;

3. отправя искане към държавите членки да наложат, ако това все още не е направено, задължение на публичните и частните радио- и телевизионни медии за справедливо и безпристрастно провеждане на предизборни кампании;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 28 февруари 2019 г.Правна информация