NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 47k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o svobodě sdělovacích prostředků jako předpokladu demokratických voleb


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh usnesení Evropského parlamentu o svobodě sdělovacích prostředků jako předpokladu demokratických voleb  
B8-0095/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se voliči nemohou svobodně rozhodovat, pokud jejich volba není založená na spolehlivých informacích, a vzhledem k tomu, že právo na svobodu informací a sdělovacích prostředků je nezbytným předpokladem svobodných voleb;

B.  vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky musí mít možnost svobodně informovat veřejnost, aniž by byly vystaveny jakémukoli politickému, hospodářskému či jinému tlaku, a s náležitým ohledem na profesní etiku;

C.  vzhledem k tomu, že autokratické režimy a zájmové skupiny využívají sdělovacích prostředků k manipulaci veřejného mínění prostřednictvím falešných zpráv a vedou koordinované dezinformační kampaně útočící na kandidáty z řad opozice, aktivisty a novináře;

1.  naléhavě vyzývá členské státy, aby prováděly účinné strategie na ochranu volebního procesu před hrozbou manipulace s informacemi a nepatřičnou (?) propagandou prostřednictvím sociálních a jiných médií;  

2.  vyzývá členské státy, aby přezkoumaly své regulační rámce upravující mediální pokrytí volebních kampaní;

3.  žádá členské státy, aby – pokud tak dosud neučinily – uložily veřejným a soukromým vysílacím sdělovacím prostředkům povinnost informovat o volebních kampaních nestranně a spravedlivě;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Poslední aktualizace: 28. února 2019Právní upozornění