ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 129kWORD 49k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών  
B8‑0095/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκλογικό σώμα δεν μπορεί να έχει ελευθερία επιλογής αν δεν είναι σωστά ενημερωμένο και ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφόρησης και στην ελευθερία των ΜΜΕ αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ΜΜΕ πρέπει να ενημερώνουν ελεύθερα το κοινό, τηρώντας την επαγγελματική τους δεοντολογία και δίχως να υφίστανται οποιεσδήποτε πολιτικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυταρχικά καθεστώτα και ομάδες συμφερόντων χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για να χειραγωγούν την κοινή γνώμη με ψευδείς ειδήσεις και πραγματοποιούν συντονισμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης προκειμένου να επιτεθούν σε υποψήφιους, ακτιβιστές και δημοσιογράφους που ανήκουν σε αντίπαλα στρατόπεδα·

1.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την προστασία της εκλογικής διαδικασίας από την απειλή της χειραγωγημένης πληροφόρησης και της αδικαιολόγητης προπαγάνδας μέσω κοινωνικών και άλλων μέσων·  

2.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα ρυθμιστικά τους πλαίσια που διέπουν την κάλυψη των εκλογικών εκστρατειών από τα ΜΜΕ·

3.  ζητεί από τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν, στις περιπτώσεις που δεν το έχουν ήδη πράξει, τα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα να καλύπτουν δίκαια και αμερόληπτα τις προεκλογικές εκστρατείες·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου