RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 120kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

vastavalt kodukorra artiklile 133


meediavabaduse kui demokraatlike valimiste eeltingimuse kohta


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek meediavabaduse kui demokraatlike valimiste eeltingimuse kohta  
B8-0095/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et valijatel ei saa olla valikuvabadust, kui see valik ei ole teadlik, ning arvestades, et õigus teabe- ja meediavabadusele on vabade valimiste oluline eeltingimus;

B.  arvestades, et meedial peab olema vabadus teavitada üldsust, ilma et tema suhtes kohaldataks poliitilist, majanduslikku või muud survet, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse kutse-eetikat;

C.  arvestades, et autokraatlikud režiimid ja huvirühmad kasutavad meediat, et manipuleerida avalikku arvamust libauudistega, ja viivad läbi kooskõlastatud desinformatsioonikampaaniaid, et rünnata vastasleeri kandidaate, aktiviste ja ajakirjanikke;

1.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid tõhusaid strateegiaid, et kaitsta valimisprotsessi manipuleeritud teabe ohu ning sotsiaal- ja muu meedia kaudu toimuva lubamatu propaganda eest;  

2.  kutsub liikmesriike üles vaatama läbi oma õigusraamistikud, millega reguleeritakse valimiskampaaniate kajastamist meedias;

3.  palub liikmesriikidel kehtestada, kui seda veel ei ole tehtud, avalikule ja erameediale kohustus kajastada valimiskampaaniaid õiglaselt ja erapooletult;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 28. veebruar 2019Õigusalane teave