REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 140kWORD 47k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par plašsaziņas līdzekļu brīvību kā demokrātisku vēlēšanu priekšnoteikumu


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plašsaziņas līdzekļu brīvību kā demokrātisku vēlēšanu priekšnoteikumu  
B8-0095/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā vēlētāji nevar īstenot izvēles brīvību, ja šī izvēle nav pamatota uz pietiekamu informētību, un tā kā tiesības uz informācijas brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību ir būtisks priekšnoteikums brīvām vēlēšanām;

B.  tā kā plašsaziņas līdzekļiem ir jāinformē sabiedrība bez jebkāda politiska, ekonomiska vai cita spiediena un pienācīgi jāievēro profesionālā ētika;

C.  tā kā autokrātiski režīmi un interešu grupas izmanto plašsaziņas līdzekļus, lai manipulētu ar sabiedrības viedokli, izplatot viltus ziņas un rīkojot koordinētas dezinformācijas kampaņas nolūkā uzbrukt opozīcijas kandidātiem, aktīvistiem un žurnālistiem,

1.  mudina dalībvalstis ieviest efektīvas stratēģijas, lai aizsargātu vēlēšanu procesu no informācijas manipulēšanas un sociālajos un citos plašsaziņas līdzekļos izplatītas nevēlamas propagandas draudiem;  

2.  aicina dalībvalstis pārskatīt savas regulatīvās sistēmas, kas reglamentē ar vēlēšanu kampaņām saistīta satura atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos;

3.  aicina dalībvalstis, ja tās to vēl nav izdarījušas, noteikt, ka publiskajiem un privātajiem apraides plašsaziņas līdzekļiem ir pienākums atspoguļot ar vēlēšanu kampaņām saistītu saturu godīgi un objektīvi;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. februārisJuridisks paziņojums