ONTWERPRESOLUTIE
PDF 123kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over mediavrijheid als voorwaarde voor democratische verkiezingen


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Resolutie van het Europees Parlement over mediavrijheid als voorwaarde voor democratische verkiezingen  
B8‑0095/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de kiezer geen keuzevrijheid heeft indien die keuze niet goed onderbouwd is, en verder overwegende dat het recht op vrijheid van informatie en mediavrijheid essentiële voorwaarden zijn voor vrije verkiezingen;

B.  overwegende dat de media vrij moeten zijn het publiek te informeren, zonder te worden blootgesteld aan enige vorm van politieke, economische of andere druk, met terdege inachtneming van de beroepsethiek;

C.  overwegende dat autocratische regimes en belangengroeperingen media gebruiken om de publieke opinie te manipuleren met "fake news", en gecoördineerde desinformatiecampagnes voeren om kandidaten van het andere kamp, activisten en journalisten aan te vallen;

1.  spoort de lidstaten met klem aan doeltreffende strategieën te implementeren om het verkiezingsproces te beschermen tegen de bedreiging van informatiemanipulatie en ongepaste propaganda via de sociale en andere media;  

2.  verzoekt de lidstaten hun regelgevingskaders voor de dekking van verkiezingscampagnes door media nog eens tegen het licht te houden;

3.  verzoekt de lidstaten een verplichting vast te stellen, daar waar dit nog niet het geval is, voor publieke en private media om op billijke en onpartijdige wijze over verkiezingscampagnes te berichten;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze ontwerpresolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Juridische mededeling