PROJEKT REZOLUCJI
PDF 131kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wolności mediów jako warunku demokratycznych wyborów


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności mediów jako warunku demokratycznych wyborów  
B8‑0095/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że elektorat nie może mieć swobody wyboru, jeżeli wybór ten nie jest świadomy, a także mając na uwadze, że prawo do wolności informacji i wolności mediów to niezbędne warunki wolnych wyborów;

B.  mając na uwadze, że media muszą mieć swobodę informowania opinii publicznej w sposób wolny od nacisków politycznych, gospodarczych czy innych oraz z należytym poszanowaniem etyki zawodowej;

C.  mając na uwadze, że reżimy autokratyczne i grupy interesów wykorzystują media do manipulowania opinią publiczną za pomocą fałszywych informacji i prowadzenia skoordynowanych kampanii dezinformacyjnych w celu atakowania kandydatów z opozycyjnych obozów, a także działaczy i dziennikarzy;

1.  wzywa państwa członkowskie do stosowania skutecznych strategii ochrony procesu wyborczego przed ryzykiem manipulowania informacjami i przed niepożądaną propagandą za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych;

2.  wzywa państwa członkowskie do przeglądu krajowych ram prawnych regulujących przekaz medialny kampanii wyborczych;

3.  zwraca się do państw członkowskich, które jeszcze tego nie uczyniły, o nałożenie na publiczne i prywatne media publiczne obowiązku informowania o kampaniach wyborczych w sposób sprawiedliwy i bezstronny;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2019Informacja prawna