FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om mediefrihet som villkor för demokratiska val


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Förslag till Europaparlamentets resolution om mediefrihet som villkor för demokratiska val  
B8‑0095/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Väljarna kan inte ha valfrihet om detta val inte är välinformerat. Rätten till informationsfrihet och mediefrihet är avgörande förutsättningar för fria val.

B.  Medierna måste vara fria att informera allmänheten utan att utsättas för politiskt, ekonomiskt eller annat tryck och med vederbörlig hänsyn till yrkesetik.

C.  Autokratiska regimer och intressegrupper använder medierna för att manipulera den allmänna opinionen med falska nyheter och genomföra samordnade desinformationskampanjer för att angripa politiska motståndare, aktivister och journalister.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna med kraft att genomföra effektiva strategier för att skydda valprocessen mot informationsmanipulation och spridning av otillbörlig propaganda genom sociala medier och andra medier.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sina regelverk för mediebevakning av valkampanjer.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att – där detta inte redan har gjorts – införa en skyldighet för offentliga och privata radio- och tv-medier att genomföra valkampanjer på ett rättvist och opartiskt sätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande