Procedure : 2019/2509(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0098/2019

Indgivne tekster :

B8-0098/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0075

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 151kWORD 52k
6.2.2019
PE635.316v01-00
 
B8-0098/2019

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om behovet for en styrket strategisk EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 2020 og for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed (2019/2509(RSP))


Lívia Járóka, Roberta Metsola for PPE-Gruppen
Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Ana Gomes for S&D-Gruppen
Branislav Škripek for ECR-Gruppen
Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen
Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen
Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen

 


Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en styrket strategisk EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 2020 og for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed (2019/2509(RSP))  
B8‑0098/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 (COM(2011)0173) og til de efterfølgende gennemførelses- og evalueringsrapporter,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis for så vidt angår anerkendelse af romaer som en gruppe med behov for særlig beskyttelse mod forskelsbehandling,

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings beslutning 2153 (2017) om fremme af inklusion af romaer og omrejsende,

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne(2) og til Rådets konklusioner af 8. december 2016 om fremskyndelse af processen med romaernes integration og af 13. oktober 2016 om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 14/2016,

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(3),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2017 om aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed(4),

–  der henviser til sin beslutning af 15. april 2015 om international romadag – romahad i Europa og EU's anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig(5),

–  der henviser til 2016-rapporten om grundlæggende rettigheder fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), til agenturets EU-MIDIS I- og II-spørgeundersøgelser om mindretal og diskrimination og til adskillige andre undersøgelser og rapporter om romaer,

–  der henviser til det europæiske borgerinitiativ "Minority SafePack", der blev registreret den 3. april 2017,

–  der henviser til de relevante rapporter og henstillinger fra romaernes civilsamfund, NGO'er og forskningsinstitutioner,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at romafjendtlighed(6) er en særlig form for racisme, en ideologi, der bygger på forestillinger om raceoverlegenhed, og en form for umenneskeliggørelse og institutionel racisme, der næres af historisk diskrimination og bl.a. kommer til udtryk i vold, hadefuld tale, udnyttelse, stigmatisering og den mest åbenlyse form for diskrimination(7);

B.  der henviser til, at romaer(8) stadig unddrages deres grundlæggende menneskerettigheder i Europa;

C.  der henviser til, at Kommissionen på baggrund af sin rapport om evalueringen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 (COM(2018)0785) understregede, at rammen har været afgørende for udviklingen på EU-plan og nationalt plan af instrumenter og strukturer, der har til formål at fremme romaernes inklusion, men at ambitionen om at bringe udelukkelsen af romaer til ophør ikke er opnået;

D.  der henviser til, at Kommissionens evaluering viser, at integrationsstrategierne er nødt til at tage fat på de forskellige mål samtidigt og ved hjælp af en samlet tilgang med et større fokus på bekæmpelse af romafjendtlighed; der henviser til, at der bør tilføjes et specifikt mål om bekæmpelse af forskelsbehandling sammen med mål om inklusion af romaer til de fire mål for romaernes integration (uddannelse, bolig, beskæftigelse og sundhed);

E.  der henviser til, at de fremskridt, der er opnået med hensyn til integration af romaer, generelt er begrænsede; der henviser til, at der blev konstateret forbedringer inden for tidligt skolefrafald og førskoleundervisning, men at der var sket en forringelse inden for segregering i skolen; der henviser til, at der er sket en forbedring i romaernes egen opfattelse af deres sundhedstilstand, men at der fortsat er begrænset sygesikringsdækning blandt romaerne; der henviser til, at der i de fleste medlemsstater ikke blev konstateret nogen forbedring i adgangen til beskæftigelse, og at der endda blev konstateret en stigning i andelen af unge romaer, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse; der henviser til, at boligforholdene giver anledning til alvorlig bekymring, og at der kun er gjort få fremskridt med hensyn til fattigdom blandt romaer; der henviser til, at romafjendtlighed og dets manifestationer såsom hadforbrydelser og hadefuld tale, både på og uden for internettet, fortsat giver anledning til alvorlig bekymring; der henviser til, at EU's indsats i politisk, forvaltningsmæssig og finansiel forstand har skabt en merværdi for de nationale politikker vedrørende romaer og for gennemførelsen af disse;

F.  der henviser til, at der i evalueringen blev identificeret mangler i rammens oprindelige udformning, ligesom det blev konstateret, at dens effektivitet under gennemførelsen var begrænset;

G.  der henviser til, at evalueringen kaster lys over det faktum, at der er behov for at sikre romaernes indflydelse og deltagelse gennem målrettede foranstaltninger; der henviser til, at større indflydelse til og kapacitetsopbygning blandt romaer og NGO'er er af afgørende betydning;

H.  der henviser til, at evalueringen viser, at der i EU-rammen ikke var tilstrækkeligt stort fokus på specifikke grupper blandt romaerne, at der skal tages hånd om multidiskrimination og intersektionel forskelsbehandling, og at der er behov for et stærkt kønsaspekt og en børnecentreret tilgang i strategierne;

I.  der henviser til, at den nuværende EU-ramme mangler klare målsætninger og målbare mål; der henviser til, at der ikke er tilstrækkelige kvalitative og kvantitative overvågningsprocedurer, samtidig med at de landespecifikke henstillinger ikke er bindende; der henviser til, at der ikke gøres nok for at imødegå de enkelte romaers og romasamfundenes begrænsede deltagelse i udformningen af rammen og i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af foranstaltninger, programmer og projekter vedrørende romaer;

J.  der henviser til, at de fleste almene programmer ikke er inkluderende over for romaer, og til, at målrettede foranstaltninger, der er omfattet af strukturfondene, ikke har formået at skabe holdbare positive ændringer i de mest ugunstigt stillede romaers liv;

K.  der henviser til, at medlemsstaterne har et klart ansvar for at træffe korrigerende foranstaltninger mod praksisser, der indebærer forskelsbehandling af romaer;

L.  der henviser til, at spørgsmålet om at opbygge tillid mellem romaer og ikke-romaer er altafgørende for at kunne forbedre romaernes levevilkår og livsmuligheder; der henviser til, at tillid er afgørende for samfundet som helhed;

1.  gentager sin holdning og sine opfordringer og henstillinger, der blev fremsat og vedtaget i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2017 om aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed; beklager, at de foranstaltninger, der er truffet i forlængelse af henstillingerne i denne beslutning, er begrænsede;

2.  opfordrer Kommissionen til:

i.  at reagere på opfordringerne fra Parlamentet, Rådet og adskillige NGO'er og eksperter og foreslå en strategisk EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 2020 med en bredere vifte af prioriterede områder, klare og bindende mål, tidsfrister og indikatorer for at overvåge og håndtere de specifikke udfordringer og afspejle romasamfundenes mangfoldighed samt tildele betydelige offentlige midler til dette formål

ii.  i tilstrækkelig grad at inddrage repræsentanter for romaer, NGO'er og det europæiske netværk af ligestillingsorganer (Equinet) i udformningen af den strategiske EU-ramme, bl.a. gennem en synlig og tilgængelig høringsprocedure, og at muliggøre deres meningsfulde deltagelse i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af denne ramme og derved styrke deres ejerskab til den

iii.  at sætte bekæmpelsen af romafjendtlighed i centrum for den strategiske EU-ramme, herunder ved at tilføje et specifikt mål om bekæmpelse af forskelsbehandling sammen med andre mål, f.eks. inklusion af romaer i et miljømæssigt bæredygtigt, digitalt samfund og ligelig repræsentation af romaer i alle livets sfærer, og til at tilskynde medlemsstaterne til at udvikle målrettede strategier og konkrete foranstaltninger til bekæmpelse af romafjendtlighed, foruden en af manifestationerne heraf, nemlig social og økonomiske udstødelse

iv.  at sikre, at multidiskrimination og intersektionel forskelsbehandling, integration af kønsaspektet og en børnetilpasset tilgang behandles på passende vis i den strategiske EU-ramme

v.  at sikre, at den tildeler tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer med henblik på at råde over den nødvendige kapacitet til at overvåge, støtte og yde vejledning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration, herunder vejledning til de nationale kontaktpunkter for romaer

vi.  at styrke Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for så vidt angår dets mandat, institutionelle kapacitet, menneskelige ressourcer og budget for at sætte det i stand til at bidrage til udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de nationale strategier for romaernes integration

vii.  at vedtage en mangfoldigheds- og inklusionsstrategi for at fremme romaernes deltagelse i EU-institutionernes arbejdsstyrke

viii.  at være opmærksom på specifikke grupper i romabefolkningen i den strategiske EU-ramme, f.eks. romaer, der er EU-borgere og gør brug af deres ret til fri bevægelighed, romaer, der er tredjelandsstatsborgere, og romaer i tiltrædelseslandene;

ix.  at medtage en sandheds-, anerkendelses- og forsoningsproces i den strategiske EU-ramme for at skabe tillid og fremhæve konkrete kulturelle og strukturelle foranstaltninger og initiativer, der støttes af EU-midler

x.  fortsat at kontrollere, at medlemsstaterne generelle offentlige politikker inden for rammerne af det europæiske semester som led i Europa 2020-strategien er inkluderende, og at opretholde en stærk forbindelse mellem inklusive strukturreformer, opfyldelsen af mål for romaernes integration og anvendelsen af EU-midler i medlemsstaterne;

3.  opfordrer medlemsstaterne til:

i.  at udarbejde deres nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 2020 med en bred vifte af prioriterede områder, klare og bindende mål, tidsfrister og indikatorer, der tjener til at overvåge og håndtere de specifikke udfordringer, og som afspejler mangfoldigheden i deres romasamfund, og til at tildele betydelige offentlige midler til dette formål

ii.  at følge en bottom-up-tilgang og inddrage romarepræsentanter, lokalsamfund, NGO'er og ligestillingsorganer i udformningen af deres strategiske nationale strategier for romaernes integration (i det følgende betegnet "strategier") og at muliggøre deres meningsfulde deltagelse i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af disse strategier

iii.  at sætte bekæmpelsen af romafjendtlighed i centrum for deres strategier, foruden et af romafjendtlighedens manifestationer, nemlig social og økonomisk udstødelse; at udvikle målrettede strategier og konkrete foranstaltninger til bekæmpelse af romafjendtlighed, f.eks. efterforskning af nuværende og tidligere racistiske angreb mod romaer, og tilskynde til en ligelig repræsentation af romaer i alle livets sfærer, herunder i medierne, offentlige institutioner og politiske organer

iv.  at sikre, at multidiskrimination og intersektionel forskelsbehandling, integration af kønsaspektet og en børnetilpasset tilgang behandles på passende vis i deres strategier

v.  at styrke de nationale kontaktpunkter for romaer for så vidt angår deres mandat, institutionelle kapacitet, menneskelige ressourcer og budget og at sikre en passende placering af de nationale kontaktpunkter i deres offentlige administrationers struktur, således at de kan udføre deres arbejde gennem en effektiv koordinering på tværs af sektorer

vi.  i deres strategier at være opmærksomme på specifikke grupper i romabefolkningen, såsom romaer, der er EU-borgere og gør brug af deres ret til fri bevægelighed, og romaer, der er tredjelandsstatsborgere, herunder romaer fra tiltrædelseslandene

vii.  at medtage en sandheds-, anerkendelses- og forsoningsproces i deres strategier for at skabe tillid og fremhæve konkrete kulturelle og strukturelle foranstaltninger og initiativer, der støttes af offentlige midler

viii.  at sikre og sørge for reel inklusion i deres generelle offentlige politikker og at udnytte de tilgængelige EU-strukturfonde til at forbedre romaernes levevilkår og livsmuligheder på en gennemsigtig og ansvarlig måde; at undersøge det nuværende og tidligere misbrug af de relevante fonde og tage retlige skridt mod gerningsmændene; at tage de nødvendige skridt for at sikre, at alle de midler, der er afsat til romasamfund, udnyttes, herunder ved udgangen af den nuværende FFR;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Regionsudvalget med henblik på videredistribution til subnationale parlamenter og råd, Europarådet og De Forenede Nationer.

 

(1)

EFT L 180, 19.7.2000, s. 22.

(2)

EUT C 378, 24.12.2013, s. 1.

(3)

EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.

(4)

EUT C 346, 27.9.2018, s. 171.

(5)

EUT C 328, 6.9.2016, s. 4.

(6)

Det engelske begreb "Anti-Gypsyism" (romafjendtlighed) staves undertiden på forskellige måder, og i flere medlemsstater bliver der somme tider refereret til det med en lidt anderledes betegnelse som f.eks. Antiziganismus (sigøjnerfjendtlighed).

(7)

ECRI's generelle henstilling nr. 13 om bekæmpelse af romafjendtlighed og diskrimination mod romaer.

(8)

Ordet "roma" anvendes som et samlebegreb, der dækker over flere forskellige indbyrdes relaterede grupper i Europa, uanset om de er fastboende eller ej, såsom romaer, gens du voyage, sinti, manouches, kalé, romanichels, boyash, ashkalis, égyptiens, yéniches, doms og loms, der kan have forskellige kulturer og livsstile.

Seneste opdatering: 11. februar 2019Juridisk meddelelse