Процедура : 2018/2684(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0099/2019

Внесени текстове :

B8-0099/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 50k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0005/2019

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (2018/2684(RSP))


Ядвига Вишневска, Арне Герике от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (2018/2684(RSP))  
B8‑0099/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се посочва, че Съюзът насърчава равенството между мъжете и жените,

–  като взе предвид член 168 от ДФЕС относно общественото здраве, и по-специално параграф 7 от него, в който се посочва, че действията на Съюза са съобразени с отговорностите на държавите членки, що се отнася до определянето на тяхната здравна политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно сексуалното и репродуктивното здраве и права(1),

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор към Комисията относно враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (O-000135/2018 – B8‑0005/2019),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че равенството между мъжете и жените до голяма степен е постигнато в Европейския съюз, но все още не са решени важни въпроси, като например разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, насилието срещу жени, принудителните бракове, гениталното осакатяване на жени, представителството на жените в политиката и науката и равновесието между професионалния и личния живот,

Б.  като има предвид, че формулирането и прилагането на политики в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права и в областта на сексуалното образование в училищата са от компетентността на държавите членки;

В.  като има предвид, че ЕС, който е задължен във всички свои действия да насърчава равенството между мъжете и жените, следва да предприема действия, когато разполага с компетентност в съответствие с Договорите, но също така може да спомогне за насърчаването на най-добри практики сред държавите членки в други области;

1.  изразява съжаление, че през последните години е постигнат слаб напредък по някои ключови инициативи, свързани с премахването на разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, равновесието между професионалния и личния живот и представителството на жените в обществения живот; поради това призовава всички имащи отношение институции на ЕС да осигурят постигането на значителен напредък в рамките на следващите няколко години;

2.  посочва факта, че всички държави членки наказват насилието срещу жени, но въпреки това статистическите данни ясно показват, че в много от тях случаите на такова насилие се увеличават; призовава всички държави членки да активизират усилията си за премахване на насилието срещу жени, като се обърне специално внимание на сексуалното насилие, гениталното осакатяване на жени и принудителните бракове на млади момичета;

3.  призовава държавите членки винаги да вземат предвид висшите интереси и специфичните потребности на жените при изготвянето на своите стратегии и политики в областта на здравеопазването;

4.  насочва специално вниманието към на проблема със стереотипите и сексуализирането на образа на жените, за чието преодоляване следва да се предприемат мерки от страна на всички компетентни институции, включително посредством образователните програми на държавите членки;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и националните парламенти на държавите членки, на Агенцията на Европейския съюз за основните права и на генералния секретар на Организацията на обединените нации (ООН).

(1)

ОВ С 468, 15.12.2016 г., стр. 66.

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация