Procedure : 2018/2684(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0099/2019

Indgivne tekster :

B8-0099/2019

Forhandlinger :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 130kWORD 50k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0005/2019

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om konstatering af tilbagegang med hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om konstatering af tilbagegang med hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU (2018/2684(RSP))  
B8‑0099/2019

Europa-Parlamentet,

–  – der henviser til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det hedder, at Unionen tilstræber at "fremme ligestilling mellem mænd og kvinder";

–  – der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der vedrører folkesundhed, og navnlig stk. 7 heri, hvoraf det fremgår, at "Unionens indsats respekterer medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet";

–  der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder(1),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om konstatering af tilbagegang med hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU (O-000135/2018 – B8‑0005/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder i det store hele er blevet opnået inden for den Europæiske Union, men at der endnu består en række uløste problematikker såsom løn- og pensionsuligheder, vold mod kvinder, tvangsægteskaber, kvindelige kønslemlæstelse, kvinders deltagelse i politik og videnskab, balancen mellem familie- og arbejdsliv m.v.;

B.  der henviser til, at udformning og implementering af politikker om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og om seksualoplysning i skoler henhører under medlemsstaternes kompetence;

C.  der henviser til, at EU, der i alle sine aktiviteter er forpligtet til at fremme ligestilling, bør gøre en indsats i det omfang, den har beføjelse hertil i traktaterne, men at den samtidig kan bidrage til at fremme bedste praksis blandt medlemsstaterne inden for andre områder;

1.  beklager, at der ikke er opnået større fremskridt i de seneste år vedrørende en række centrale initiativer vedrørende udjævning af løn- og pensionsuligheder, balance mellem familie- og arbejdsliv og kvinders deltagelse i det offentlige liv; opfordrer derfor alle relevante EU-institutioner til at tilstræbe at gøre betydelige fremskridt i de næste år fremover;

2.  gør opmærksom på, at alle medlemsstater straffer vold mod kvinder, men at det af statistikkerne tydeligt fremgår, at antallet af sådanne voldssager i indtil flere medlemsstater er stigende; opfordrer alle medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at eliminere vold mod kvinder med en særlig indsats over for seksuel vold, kvindelig kønslemlæstelse og tvangsægteskaber for unge piger;

3.  opfordrer medlemsstaterne til altid at tage hensyn til kvinders tarv og særlige behov i udformningen af strategier og politikker på sundhedsområdet;

4.  henleder særligt opmærksomheden på problemet med stereotype fremstillinger og seksualisering af kvindebilledet, hvilket bør imødegås af alle kompetente institutioner, herunder også i medlemsstaternes uddannelsesprogrammer;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og FN's generalsekretær.

 

(1)

EUT C 468 af 1.12.2016, s. 66.

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse