Menetlus : 2018/2684(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0099/2019

Esitatud tekstid :

B8-0099/2019

Arutelud :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 126kWORD 49k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

suuliselt vastatava küsimuse B8-0005/2019 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


tagasilöökide kohta naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon tagasilöökide kohta naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (2018/2684(RSP))  
B8-0099/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklit 8, milles sätestatakse, et liidu eesmärk on „meeste ja naiste [...] võrdõiguslikkuse edendamine“,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 168 rahvatervise kohta ja eriti selle lõiget 7, milles sätestatakse, et „liidu meetmed võtavad arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel“,

–  võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta(1),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust tagasilöökide kohta naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (O-000135/2018 – B8-0005/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liidus on meeste ja naiste võrdõiguslikkus suures osas saavutatud, kuid lahendamist vajavad olulised küsimused, nagu sooline palga- ja pensionilõhe, naistevastane vägivald, sundabielud, naiste suguelundite moonutamine, naiste esindatus poliitikas ja teaduses ning töö- ja eraelu tasakaal;

B.  arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi ja koolides antavat seksuaalharidust käsitleva poliitika kujundamine ja rakendamine kuulub liikmesriikide pädevusse;

C.  arvestades, et EL, mis on kõigis oma meetmetes kohustatud edendama meeste ja naiste võrdõiguslikkust, peaks tegutsema seal, kus tal on aluslepingute kohaselt pädevus, kuid see võib aidata kaasa ka parimate tavade edendamisele liikmesriikide vahel muudes valdkondades;

1.  peab kahetsusväärseks, et viimastel aastatel on tehtud vähe edusamme oluliste algatuste osas, mis on seotud soolise palga- ja pensionilõhe kaotamise, töö- ja eraelu tasakaalu ning naiste esindatusega avalikus elus; kutsub seetõttu kõiki asjaomaseid ELi institutsioone üles tagama märkimisväärsed edusammud järgnevatel aastatel;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et kõik liikmesriigid kohaldavad karistusi naistevastase vägivalla eest, ometi näitab statistika selgelt, et sellise vägivalla esinemissagedus on paljudes riikides suurenenud; kutsub kõiki liikmesriike üles pingutama rohkem naistevastase vägivalla kaotamise nimel, pöörates erilist tähelepanu seksuaalvägivallale, naiste suguelundite moonutamisele ja noorte tüdrukute abiellu sundimisele;

3.  kutsub liikmesriike üles võtma oma tervisestrateegiate ja -poliitika kujundamisel alati arvesse naiste parimaid huvisid ja erivajadusi;

4.  juhib erilist tähelepanu stereotüüpide ja naise kuvandi seksualiseerimise probleemile, mille lahendamisega peaksid tegelema kõik pädevad asutused, sealhulgas liikmesriikide haridusprogrammide kaudu;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile ning ÜRO peasekretärile.

 

(1)

ELT C 468, 15.12.2016, lk 66.

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusalane teave