Procedūra : 2018/2684(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0099/2019

Pateikti tekstai :

B8-0099/2019

Debatai :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 136kWORD 50k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0005/2019

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl priešiškos reakcijos į moterų teises ir lyčių lygybę ES (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl priešiškos reakcijos į moterų teises ir lyčių lygybę ES (2018/2684(RSP))  
B8-0099/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 straipsnį, kuriame teigiama, kad Sąjunga siekia skatinti vyrų ir moterų lygybę,

–  atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnį, susijusį su visuomenės sveikata, ypač į jo 7 dalį, kurioje nustatyta, kad „Sąjunga savo veikloje pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą“,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijai skirtą klausimą dėl priešiškos reakcijos į moterų teises ir lyčių lygybę ES (O-000135/2018 – B8-0005/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjungoje iš esmės pasiekta vyrų ir moterų lygybė, tačiau dar reikia išspręsti svarbius klausimus, pvz., vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus, smurtą prieš moteris, priverstines santuokas, moterų lyties organų žalojimą, moterų skaičių politikoje ir moksle bei profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą,

B.  kadangi lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių bei lytinio švietimo mokyklose politikos rengimas ir įgyvendinimas priklauso valstybių narių kompetencijai;

C.  kadangi ES, kuri privalo imdamasi visų veiksmų skatinti vyrų ir moterų lygybę, turėtų imtis veiksmų tose srityse, kuriose ji turi kompetenciją pagal Sutartis, tačiau ji taip pat gali padėti skatinti geriausią valstybių narių patirtį kitose srityse;

1.  apgailestauja, kad pastaraisiais metais padaryta nedidelė pažanga įgyvendinant kai kurias pagrindines iniciatyvas, susijusias su vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo panaikinimu, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir moterų skaičiumi viešajame gyvenime; todėl ragina visas susijusias ES institucijas užtikrinti, kad per ateinančius kelerius metus būtų padaryta didelė pažanga;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad visos valstybės narės baudžia už smurtą prieš moteris, o statistiniai duomenys aiškiai rodo, kad tokių smurto atvejų daugėja; ragina visas valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti smurtą prieš moteris, ypač daug dėmesio skiriant seksualiniam smurtui, moterų lyties organų žalojimui ir priverstinėms mergaičių santuokoms;

3.  ragina valstybes nares rengiant savo sveikatos strategijas ir politiką visada atsižvelgti į moterų interesus ir konkrečius poreikius;

4.  atkreipia ypatingą dėmesį į stereotipų ir moterų įvaizdžio seksualizavimo problemą, su kuria turėtų kovoti visos kompetentingos institucijos, taip pat pasitelkiant ir valstybių narių švietimo programas;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

 

(1)

OL C 468, 2016 12 15, p. 66.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas