Procedūra : 2018/2684(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0099/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0099/2019

Debates :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 16.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 146kWORD 49k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0005/2019, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par lejupslīdi attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par lejupslīdi attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (2018/2684(RSP))  
B8-0099/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu, kurā norādīts, ka Savienība “tiecas novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību”,

–  ņemot vērā LESD 168. pantu par veselības aizsardzību un jo īpaši tā 7. punktu, kurā norādīts, ka “Savienības rīcība respektē dalībvalstu atbildību par savas veselības politikas noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu”,

–  ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūciju par seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītām tiesībām(1),

–  ņemot vērā Komisijai uzdoto jautājumu par lejupslīdi attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (O-000135/2018 – B8-0005/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā vīriešu un sieviešu līdztiesība Eiropas Savienībā lielā mērā ir sasniegta, tomēr vēl aizvien jārisina tādi būtiski jautājumi kā vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensijas atšķirības, vardarbība pret sievietēm, piespiedu laulības, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, sieviešu pārstāvība politikā un zinātnē, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvars;

B.  tā kā rīcībpolitiku izstrāde un īstenošana attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo veselību un saistītajām tiesībām un dzimumizglītību skolās ir dalībvalstu kompetencē;

C.  tā kā ES, kurai ir pienākums visās savās darbībās veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību, savas kompetences jomās jārīkojas saskaņā ar Līgumiem, taču citās jomās tā var arī palīdzēt paraugprakses popularizēšanā starp dalībvalstīm,

1.  pauž nožēlu, ka pēdējos gados maz kas panākts ar atsevišķām galvenajām iniciatīvām nolūkā novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirības, panākt darba un privātās dzīves līdzsvaru un palielināt sieviešu pārstāvību sabiedriskajā dzīvē; tādēļ aicina visas attiecīgās ES iestādes nodrošināt, ka turpmākajos gados tiek panākts ievērojams progress;

2.  norāda, ka visās dalībvalstīs paredzēti sodi par vardarbību pret sievietēm, tomēr statistika skaidri parāda, ka daudzās valstīs šāda vardarbība pieaug; aicina visas dalībvalstis darīt vairāk, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm, īpašu uzmanību pievēršot tādām problēmām kā seksuālā vardarbība, sieviešu dzimumorgānu kropļošana un jaunu meiteņu piespiedu laulības;

3.  aicina dalībvalstis, izstrādājot veselības aizsardzības stratēģijas un rīcībpolitikas, vienmēr ņemt vērā sieviešu intereses un īpašās vajadzības;

4.  īpašu uzmanību pievērš sieviešu tēla stereotipu un seksualizācijas problēmai, kas būtu jārisina visām kompetentajām iestādēm, arī izmantojot dalībvalstu izglītības programmas;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai un ANO ģenerālsekretāram.

(1)

OV C 468, 15.12.2016., 66. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums