Postup : 2019/2565(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0100/2019

Předložené texty :

B8-0100/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 158kWORD 53k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu


týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti zamýšlené Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohodě se Smlouvami (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton‑Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander‑Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Usnesení Evropského parlamentu týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti zamýšlené Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohodě se Smlouvami (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na zamýšlenou Dohodu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcí protokol k této dohodě a výměnu dopisů připojenou k dohodě,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcím protokolu k této dohodě a výměně dopisů připojené k dohodě jménem Unie,

–  s ohledem na čl. 218 odst. 11 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a zejména na její článek 73 v kapitole XI týkající se nesamosprávných území,

–  s ohledem na Vídeňskou úmluvu o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi různými mezinárodními organizacemi, zejména na její články 34 a 35,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 34/37,

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu ze dne 10. prosince 2015 ve věci T-512/12(1),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ze dne 21. prosince 2016 ve věci C-104/16 P(2),

–  s ohledem na rozsudek SDEU ze dne 27. února 2018 ve věci C-266/16(3),

–  s ohledem na usnesení Tribunálu ze dne 19. července 2018 ve věci T-180/14(4),

–  s ohledem na usnesení Tribunálu ze dne 30. listopadu 2018 ve věci T-275/18(5),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii jsou EU a její členské státy povinny dodržovat zásady Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 2 a článek 55 Charty OSN zahrnují úctu k zásadě sebeurčení národů;

B.  vzhledem k tomu, že SDEU ve svém rozsudku ze dne 21. prosince 2016 stanovil, že dohody o přidružení a o liberalizaci mezi EU a Marokem neobsahují právní základ k tomu, aby do nich mohla být zahrnuta Západní Sahara, a nemohou se tudíž na tomto území uplatňovat, neboť Západní Sahara není součástí Maroka; vzhledem k tomu, že v souvislosti s tím Soudní dvůr v bodě 106 tohoto rozsudku uvedl, že obyvatelé Západní Sahary by měli být považováni za třetí stranu, pokud jde o vztahy EU s Marokem, a že aby se na Západní Saharu jakákoliv takové dvoustranné ujednání mohlo vztahovat, měl by být získán souhlas obyvatel tohoto území; vzhledem k tomu, že se Komise domnívá, že Soudní dvůr přesně nestanovil, jak by měl být takový souhlas vyjádřen;

C.  vzhledem k tomu, že SDEU ve svém rozsudku ze dne 27. února 2018 ve věci C-266/16 konstatoval, že Dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, jež vstoupila v platnost dne 28. února 2007, se z právního hlediska na území Západní Sahary a vody k ní přiléhající nevztahuje;

D.  vzhledem k tomu, že v bodě 64 rozsudku C-266/16 SDEU konstatoval, že území Západní Sahary nespadá pod pojem „území Maroka“ ve smyslu článku 11 dohody o partnerství v odvětví rybolovu;

E.  vzhledem k tomu, že v bodě 69 rozsudku C-266/16 SDEU konstatoval, že vody přiléhající k území Západní Sahary nejsou součástí vod spadajících „pod svrchovanost nebo jurisdikci“ Maroka uvedených ve čl. 2 písm. a) dohody o partnerství z roku 2007;

F.  vzhledem k tomu, že Komise a Evropská služba pro vnější činnost provedly konzultace s cílem obyvatelstvo Západní Sahary „odpovídajícím způsobem konzultovat“, jak požaduje Rada ve směrnicích pro jednání; vzhledem k tomu, že nelze s jistotou konstatovat, že kroky Komise jsou v souladu s požadavkem SDEU, aby byl získán souhlas obyvatelstva Západní Sahary;

1.  domnívá se, že panuje právní nejistota ve věci slučitelnosti zamýšlené dohody se Smlouvami, zejména s rozsudky SDEU ze dne 21. prosince 2016 ve věci C-104/16 P a ze dne 27. února 2018 ve věci C-266/16;

2.  rozhodl se požádat Soudní dvůr o posudek ve věci slučitelnosti zamýšlené Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohodě se Smlouvami, a zejména s rozsudky SDEU ze dne 21. prosince 2016 ve věci C-104/16 P a ze dne 27. února 2018 ve věci C-266/16;

3.  pověřuje svého předsedu, aby podnikl všechny kroky nezbytné k získání posudku Soudního dvora a aby předal toto usnesení pro informaci Radě a Komisi.

 

(1)

Rozsudek Tribunálu ze dne 10. prosince 2015, Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Fronta Polisario) v. Rada Evropské unie, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. prosince 2016, Rada v. Fronta Polisario, C-104/16, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018, Western Sahara Campaign UK v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Usnesení Tribunálu ze dne 19. července 2018, Fronta Polisario v. Rada, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Usnesení Tribunálu ze dne 30. listopadu 2018, Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) v. Rada Evropské unie, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Poslední aktualizace: 11. února 2019Právní upozornění