Procedure : 2019/2565(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0100/2019

Indgivne tekster :

B8-0100/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 146kWORD 53k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6


om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton‑Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander‑Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Europa-Parlamentets beslutning om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen,

–  der henviser til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen,

–  der henviser til artikel 218, stk. 11, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til FN-pagten, særlig artikel 73 i kapitel XI vedrørende ikke-selvstyrende områder,

–  der henviser til Wienerkonventionen om traktatretten mellem stater og internationale organisationer eller mellem internationale organisationer indbyrdes, særlig artikel 34 og 35,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 34/37,

–  der henviser til Rettens dom af 10. december 2015 i sag T-512/12(1),

–  der henviser til Domstolens dom af 21. december 2016 i sag C-104/16 P(2),

–  der henviser til Domstolens dom af 27. februar 2018 i sag C-266/16(3),

–  der henviser til Rettens kendelse af 19. juli 2018 i sag T-180/14(4),

–  der henviser til Rettens kendelse af 30. november 2018 i sag T-275/18(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 6,

A.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater i henhold til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union er forpligtede til at respektere principperne i FN-pagten og folkeretten; der henviser til, at artikel 1, stk. 2, og artikel 55 i FN-pagten indeholder bestemmelser om respekt for princippet om befolkningers ret til selvbestemmelse;

B.  der henviser til, at Domstolen i sin dom af 21. december 2016 fastslog, at associeringsaftalen og liberaliseringsaftalen mellem EU og Marokko ikke gav retsgrundlag for at inkludere Vestsahara og derfor ikke kunne finde anvendelse på dette område, da Vestsahara ikke er del af Marokko; der henviser til, at Domstolen i overensstemmelse hermed i dommens præmis 106 fastslog, at Vestsaharas befolkning skal anses for at være en "tredjepart" i forbindelse med EU's relationer til Marokko, og at der, for at en sådan bilateral aftale kan berøre Vestsahara, skal indhentes samtykke fra befolkningen i området; der henviser til, at Kommissionen mener, at Domstolen ikke præcist definerede, hvordan et sådant samtykke skal gives;

C.  der henviser til, at Domstolen i sin dom af 27. februar 2018 i sag C-266/16 fastslog, at fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko, som trådte i kraft den 28. februar 2007, ikke er juridisk gældende for Vestsaharas område og de tilstødende farvande;

D.  der henviser til, at Domstolen i præmis 64 i dommen i sag C-266/16 fastslog, at Vestsaharas område ikke er omfattet af begrebet "Marokkos område", som omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalens artikel 11;

E.  der henviser til, at Domstolen i præmis 69 i dommen i sag C-266/16 fastslog, at de farvande, der støder op til Vestsaharas område, ikke henhører under farvandene "henhørende under Marokkos højhedsområde eller jurisdiktion" som omhandlet i artikel 2, litra a), i partnerskabsaftalen fra 2007;

F.  der henviser til, at Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil gennemførte høringer med henblik på en "passende inddragelse" af Vestsaharas befolkning som krævet af Rådet i forhandlingsdirektiverne; der henviser til, at det ikke med sikkerhed kan fastslås, at de skridt, som Kommissionen har taget, opfylder Domstolens krav om samtykke fra befolkningen i Vestsahara;

1.  mener, at der hersker retlig usikkerhed om, hvorvidt den foreslåede aftale er forenelig med traktaterne og navnlig med Domstolens domme af 21. december 2016 i sag C-104/16 P og af 27. februar 2018 i sag C-266/16;

2.  vedtager at indhente en udtalelse fra Domstolen om foreneligheden af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen, med traktaterne og navnlig med Domstolens domme af 21. december 2016 i sag C-104/16 P og af 27. februar 2018 i sag C-266/16;

3.  pålægger sin formand at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indhente Domstolens udtalelse og sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen til orientering.

 

(1)

Rettens dom af 10. december 2015, Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) mod Rådet for Den Europæiske Union, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Domstolens dom af 21. december 2016, Rådet mod Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Domstolens dom af 27. februar 2018, Western Sahara Campaign UK mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs og Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Rettens kendelse af 19. juli 2018, Front Polisario mod Rådet, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Rettens kendelse af 30. november 2018, Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) mod Rådet for Den Europæiske Union, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Seneste opdatering: 11. februar 2019Juridisk meddelelse