Menettely : 2019/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0100/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0100/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 143kWORD 53k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukaisesti


Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton‑Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander‑Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotetun Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon,

–  ottaa huomioon neuvoston päätöksen Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekemisestä unionin puolesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 11 kohdan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, erityisesti sen itsehallintoa vailla olevia alueita käsittelevän XI luvun 73 artiklan,

–  ottaa huomioon Wienin yleissopimuksen valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen välisiä taikka kansainvälisten järjestöjen välisiä kansainvälisiä sopimuksia koskevasta oikeudesta ja erityisesti sen 34 ja 35 artiklan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 34/37,

–  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen 10. joulukuuta 2015 asiassa T-512/12 antaman tuomion(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 asiassa C-104/16 P antaman tuomion(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 27. helmikuuta 2018 antaman tuomion asiassa C-266/16(3),

–  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen 19. heinäkuuta 2018 asiassa T-180/14 antaman määräyksen(4),

–  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen 30. marraskuuta 2018 asiassa T-275/18 antaman määräyksen(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perussopimuksen 21 artiklan nojalla EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on velvollisuus noudattaa YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteita; ottaa huomioon, että YK:n peruskirjan 1 artiklan 2 kohtaan ja 55 artiklaan sisältyy kansojen itsemääräämisoikeutta koskevan periaatteen kunnioittaminen;

B.  toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuin totesi 21. joulukuuta 2016 antamassaan tuomiossa, etteivät EU:n ja Marokon väliset assosiaatio- ja vapauttamissopimukset antaneet oikeusperustaa Länsi-Saharan sisällyttämiseksi niiden soveltamisalaan eikä sitä niitä sen vuoksi voitaisi soveltaa tähän alueeseen, koska Länsi-Sahara ei ole osa Marokkoa; ottaa huomioon, että tämän mukaisesti tuomioistuin totesi tuomion 106 artiklassa, että Länsi-Saharan kansaa olisi pidettävä kolmantena osapuolena EU:n ja Marokon välisissä suhteissa ja että kaikkiin kahdenvälisiin järjestelyihin, jotka vaikuttavat Länsi-Saharaan, olisi saatava alueen asukkaiden suostumus; ottaa huomioon, että komission mukaan tuomioistuin ei määritellyt täsmällisesti, miten tällainen suostumus olisi ilmaistava;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen 27. helmikuuta 2018 asiassa C-266/16 antaman tuomion mukaan 28. helmikuuta 2007 voimaan tullut Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välinen kalastuskumppanuussopimus ei ole oikeudellisesti sovellettavissa Länsi-Saharan alueeseen eikä sen lähivesiin;

D.  ottaa huomioon, että asiassa C-266/16 annetun tuomion 64 kohdassa tuomioistuin katsoo, että Länsi-Saharan alue ei kuulu kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen 11 artiklassa tarkoitetun käsitteen ”Marokon alue” piiriin;

E.  ottaa huomioon, että asiassa C-266/16 annetun tuomion 69 kohdassa tuomioistuin katsoo, että Länsi-Saharan alueen lähivedet eivät kuulu vuonna 2007 tehdyn kumppanuussopimuksen 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin Marokon ”suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan” kuuluviin vesiin;

F.  ottaa huomioon, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat järjestäneet kuulemisia ottaakseen Länsi-Saharan väestön asianmukaisesti huomioon, kuten neuvosto on neuvotteluohjeissa vaatinut; ottaa huomioon, että ei voida varmuudella todeta, että komission toteuttamat toimet vastaavat tuomioistuimen vaatimusta hyväksynnän saamisesta Länsi-Saharan väestöltä;

1.  pitää oikeudellisesti epävarmana sitä, onko suunniteltu sopimus yhteensopiva perussopimusten kanssa ja erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 asiassa C-104/16 P antaman tuomion ja 27. helmikuuta 2018 asiassa C-266/16 antaman tuomion kanssa;

2.  päättää pyytää Euroopan unionin tuomioistuimen lausuntoa ehdotetun Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon yhteensopivuudesta perussopimusten ja erityisesti 21. joulukuuta 2016 asiassa C-104/16 P ja 27. helmikuuta 2018 asiassa C-66/16 kanssa;

3.  kehottaa puhemiestä ryhtymään tarvittaviin toimiin lausunnon hankkimiseksi Euroopan unionin tuomioistuimelta ja välittämään tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10. joulukuuta 2015, Saguia el Hamran ja Río de Oron vapautuksen kansallinen rintama (Polisario-rintama) v. Euroopan unionin neuvosto, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 21. joulukuuta 2016 asiassa C-104/16 P, neuvosto v. Polisario-rintama, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio, 27. helmikuuta 2018, Western Sahara Campaign UK v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys, 19. heinäkuuta 2018, Front Polisario v. neuvosto, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30. marraskuuta 2018, Saguia el Hamran ja Río de Oron vapautuksen kansallinen rintama (Polisario-rintama) v. Euroopan unionin neuvosto, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus