Procedūra : 2019/2565(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0100/2019

Pateikti tekstai :

B8-0100/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 161kWORD 53k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį


kuria prašoma Teisingumo Teismo nuomonės dėl siūlomo Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų atitikties Sutartims (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton‑Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander‑Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Europos Parlamento rezoliucija, kuria prašoma Teisingumo Teismo nuomonės dėl siūlomo Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų atitikties Sutartims (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į siūlomą Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimą, jo įgyvendinimo protokolą ir prie susitarimo pridedamus laiškus, kuriais pasikeista,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, pasirašymo Sąjungos vardu,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 11 dalį,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, ypač į jos XI skyriaus dėl priklausomų teritorijų 73 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vienos konvenciją dėl tarptautinių sutarčių tarp tarptautinių organizacijų ir valstybių arba tarp tarptautinių organizacijų, ypač į jos 34 ir 35 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 34/37,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-512/12(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-104/16 P(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-266/16(3),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-180/14(4),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-275/18(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 21 straipsniu, ES ir jos valstybės narės privalo laikytis JT Chartijos ir tarptautinės teisės principų; kadangi JT Chartijos 1 straipsnio 2 dalis ir 55 straipsnis apima tautų laisvo apsisprendimo principo laikymąsi;

B.  kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendime konstatavo, kad ES ir Maroko asociacijos ir liberalizavimo susitarimai nesuteikia teisinio pagrindo įtraukti Vakarų Sacharą, todėl negali būti taikomi šiai teritorijai, nes Vakarų Sachara nėra Maroko dalis; kadangi atitinkamai šio sprendimo 106 dalyje Teisingumo Teismas pažymėjo, jog ES ir Maroko santykių kontekste Vakarų Sacharos gyventojai turėtų būti laikomi trečiąja šalimi ir jog norint, kad bet koks toks dvišalis susitarimas būtų taikomas Vakarų Sacharai, turėtų būti gautas tos teritorijos gyventojų pritarimas; kadangi, Komisijos nuomone, Teisingumo Teismas aiškiai neapibrėžė, kaip šis pritarimas turėtų būti pareikštas;

C.  kadangi pagal 2018 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-266/16 2007 m. vasario 28 d. įsigaliojęs Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimas žuvininkystės sektoriuje nėra teisiškai taikomas Vakarų Sacharos teritorijai ir greta jos esantiems vandenims;

D.  kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-266/16 64 punkte nurodyta, kad sąvoka „Maroko teritorija“, kaip ji suprantama pagal Partnerystės susitarimo 11 straipsnį, neapima Vakarų Sacharos teritorijos;

E.  kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sprendimo byloje C-266/16 69 dalyje teigia, kad greta Vakarų Sacharos teritorijos esantys vandenys nepriklauso vandenims, į kuriuos Marokas turi suverenias teises arba kurie priklauso jo jurisdikcijai, kaip nustatyta 2007 m. Partnerystės susitarime;

F.  kadangi Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba surengė konsultacijas, siekdamos tinkamai įtraukti Vakarų Sacharos gyventojus, kaip reikalaujama Tarybos derybiniuose nurodymuose; kadangi negali būti tvirtai konstatuota, kad veiksmai, kurių ėmėsi Komisija, atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo reikalavimą gauti Vakarų Sacharos gyventojų pritarimą;

1.  laikosi nuomonės, kad esama teisinio netikrumo dėl to, ar siūlomas susitarimas atitinka Sutartis ir ypač Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimą byloje C-104/C-266 ir 2018 m. vasario 27 d. sprendimą byloje C-266/16;

2.  nusprendžia prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonės dėl siūlomo Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų atitikties Sutartims ir ypač Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimui byloje C-104/C-266 ir 2018 m. vasario 27 d. sprendimui byloje C-266/16;

3.  paveda Pirmininkui imtis būtinų priemonių šiai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonei gauti ir perduoti šią rezoliuciją susipažinti Tarybai ir Komisijai.

 

(1)

2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) / Europos Sąjungos Taryba, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Taryba / Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

2018 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo sprendimas Western Sahara Campaign UK / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

2018 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo nutartis Front Polisario / Europos Sąjungos Taryba, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

2018 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) / Europos Sąjungos Taryba, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 11 d.Teisinis pranešimas